1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết kế cấu trúc các bản dữ liệu

Thiết kế cấu trúc các bản dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài báo cáo thưc tập chun ngành57HTTQLTình trạng hơn

nhân

Thành phần xuất

THANHPHANXUATTHAN

thân

Điểm ưu tiên gia

DIEMUUTIENGIADINH

đình

Điểm ưu tiên bản

DIEMUUTIENBANTHAN

thân

NANGKHIEU

Năng khiếu

Tình trạng sức

TINHTRANGSUCKHOE

khỏe

NHOMMAU

Nhóm máu

CHIEUCAO

Chiều cao

CANNANG

Cân nặng

KHUYETTAT

Khuyết tật

PHONGBAN

Phòng ban

BOPHAN

Bộ phận

SOQD

Số quyết định

CHUCVU

Chức vụ

NGAYVAONGANH

Ngày vào ngành

NGAYHOPDONG

Ngày hợp đồng

NGAYTUYENDUNG

Ngày tuyển dụng

NGAYVAOCOQUAN

Ngày vào cơ quan

Ngày chính thức

NGAYCHINHTHUCVAODANG

vào đảng

Hình thức tuyển

HINHTHUCTUYENDUNG

dụng

Cơ quan tuyển

COQUANTUYENDUNG

dụng

Cơng viêc được

CONGVIECDUOCGIAO

giao

Cơng việc hiện

CONGVIECHIENNAY

nay

NGAYVAODOAN

Ngày vào đồn

NOIVAODOAN

Nơi vào đồn

CHUCVUDOAN

Chức vụ đồn

Ngày vào cơng

NGAYVAOCONGDOAN

đồn

TINHTRANGHONNHAN31Nvarchar(100)nullNvarchar(255)nullNvarchar(255)nullNvarchar(255)nullNvarchar(255)nullNvarchar(255)nullNvarchar(50)

Float

Float

Nvarchar(255)

varchar(6)

Varchar(6)

Nvarchar(100)

Nvarchar(50)

Datetime

Datetime

Datetime

Datetimenull

null

null

null

null

null

null

null

Notnull

Notnull

Notnull

NotnullDatetimeNotnullNvarchar(255)nullNvarchar(255)nullNvarchar(255)NullNvarchar(255)nulldatetime

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)Notnull

null

nullDatetimeNotnullBài báo cáo thưc tập chun ngành57HTTQL

Nơi vào cơng

đồn

Chức vụ cơng

đồnNOIVAOCONGDOAN

CHUCVUCONGDOANNvarchar(255)nullNvarchar(255)nullNOIVAODANGNơi vào đảngCHUCVUDANGChức vụ đảngNvarchar(255

)

Nvarchar(100)TD_HOCVANNVTrình độ học vấnVarchar(6)DATOTNGHIEPNvarchar(255)

Nvarchar(255)nullNvarchar(255)nullNvarchar(255)nullNOIDAOTAO

HINHTHUCDAOTAO

NAMTOTNGHIEPĐã tốt nghiệp

Trình độ chun

mơn

Ngành đào tạo

Chun ngành

đào tạo

Nơi đào tạo

Hình thức đào tạo

Năm tốt nghiệpnull

Null

(KHĨA

NGOẠI)

nullNvarchar(255)

Nvarchar(255)

Nvarchar(50)NGOAINGUCHINHNVNgoại ngữ chínhVarchar(6)Trình độ ngoại

ngữVarchar(6)null

null

null

Null

(KHĨA

NGOẠI)

Null

(KHĨA

NGOẠI)

null

Null

(KHĨA

NGOẠI)

nullTRINHDOCHUYENMON

NGANHDAOTAO

CHUYENNGANHDAOTAOTD_NGOAINGUNV

NGOAINGUKHAC

TD_ TINHOCNVNgoại ngữ khác Nvarchar(255)

Trình độ tin họcVarchar(6)STATUSintnullBảng chức vụ

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuMACVMã chức vụNvarchar(50)TENCVTên chức vụNvarchar(255)32Ràng buộc

Notnull(KHĨA

CHÍNH)

NullBài báo cáo thưc tập chuyên ngành

HESOCV

GHICHU57HTTQLHệ số chức vụ

Ghi chúfloat

Nvarchar(255)Null

nullTên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuMAPBMã phòng banVarchar(6)TENPB

SONHANVIEN

GHICHUTên phòng ban

Số nhân viên

Ghi chúNvarchar(255)

smallint

Nvarchar(255)Ràng buộc

Notnull(KHĨA

CHÍNH)

null

Null

Nullb. Bảng phòng banc. Bảng lương nhân viên

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuMALNVMã lương nhân viênVarchar(6)MANHANVIENMã nhân viênVarchar(6)TENNGACH

BACLUONG

HESOLUONG

NGAYBD

NGAYKTTên ngạch

Bậc lương

Hệ số lương

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Hồ sơ phụ cấp chức

HSPCCHUCVU

vụ

LUONG

Lương

TRUCACKHOAN

Trừ các khoản

LUONGCONLAI

Lương còn lại

DANGPHI

Đảng phí

LUONGTHUCLANH Lương thực lãnh

CHONTHUVIEC

Chọn thử việc

CHON2NAM

Chọn 2 năm

CHON3NAM

Chọn 3 năm

DANHDAU

Đánh dấu

d. Bảng Bậc lương33Nvarchar(255)

Int

Float

Float

Datetime

Datetime

Float

Float

float

Float

Float

Int

int

Int

intRàng buộc

Notnull(KHĨA

CHÍNH)

Notnull(KHĨA

CHÍNH)

Null

Null

Null

Null

Null

Null

Null

Null

Null

Null

Null

Null

Null

Null

NullBài báo cáo thưc tập chuyên ngành57HTTQLTên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuMABACMã bậcVarchar(6)TENBACTên bậcNvarchar(50)Tên thuộc tính

MANGACHÝ nghĩa

Mã ngạch lươngKiểu

Varchar(6)TENNGACHTên ngạch lươngNvarchar(255)Ràng buộc

Notnull(KHĨA

CHÍNH)

Nulle. Bảng ngạch lương

Ràng buộc

Notnull (KHĨA

CHÍNH)

Nullf. Bảng hệ số lương nhân viên

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuMAHSLUONGMã hệ số lươngVarchar(6)TENNGACHLUONGTên ngạch lươngVarchar(6)TENBACLUONGTên bậc lươngVarchar(6)HSLUONGNVHệ số lương nhân

viênfloatRàng buộc

Notnull (KHĨA

CHÍNH)

Null (KHĨA

NGOẠI)

Null (KHĨA

NGOẠI)

Nullg. Bảng QT_ khen thưởng

Tên thuộc tính

MAQDKTÝ nghĩa

Mã quyết định

khen thưởngMANHANVIENMã nhân viênSOQUYETDINH

NGAYQUYETDINHSố quyết định

Ngày quyết định

Cơ quan khen

thưởng

Hình thức

Lý doCOQUANKT

HINHTHUC

LYDO34KiểuRàng buộc

Notnull (KHĨA

Varchar(6)

CHÍNH)

Notnull (KHĨA

Varchar(6)

CHÍNH)

Nvarchar(255)

Null

Null

Datetime

Null

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)Null

NullBài báo cáo thưc tập chuyên ngành

NGUOIKY

GHICHU57HTTQLNgười ký

Ghi chúNull

NullNvarchar(255)

Nvarchar(255)h. Bảng quá trình kỉ luật

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuMAQTKLMã kỉ luậtVarchar(6)MANHANVIENMã nhân viênVarchar(6)SOQUYETDINH

NGAYKL

COQUANKL

HINHTHUCKL

LYDOKL

NGUOIKY

GHICHUSố quyết định

Ngày kỉ luật

Cơ quan kỉ luật

Hình thức kỉ luật

Lí do kỉ luật

Người ký

Ghi chúVarchar(6)

Datetime

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)Ràng buộc

Notnull (KHĨA

CHÍNH)

Notnull (KHĨA

CHÍNH)

Null

Null

Null

Null

Null

Null

Nulli. Bảng lịch sử bản thân

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuMALSBTMã lịch sử bản thânVarchar(6)MANHANVIENMã nhân viênVarchar(6)NGAYBD

NGAYKT

NOIDUNGNgày bắt đầu

Ngày kết thúc

Nội dungDatetime

Datetime

Nvarchar(500)Ý nghĩa

Mã q trình cơng tácKiểu

Varchar(6)Ràng buộc

Notnull

(KHĨA

CHÍNH)

Notnull

(KHĨA

CHÍNH)

Null

Null

Nullj. Bảng q trình cơng tác

Tên thuộc tính

MAQTCT35Ràng buộc

Notnull

(KHĨABài báo cáo thưc tập chuyên ngành57HTTQLMANHANVIENMã nhân viênVarchar(6)NGAYBD

NGAYKT

NOICT

CHUCDANH

CHUCVUCAONHATNgày bắt đầu

Ngày kết thúc

Nơi cơng tác

Chức danh

Chức vụ cao nhấtDatetime

Datetime

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)CHÍNH)

Notnull

(KHĨA

CHÍNH)

Null

Null

Null

Null

NullÝ nghĩa

Mã nhật ký

Tên đăng nhập

Tên đầy đủ

Ngày đăng nhậpKiểu

Nvarchar(50)

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)

Nvarchar(50)Ràng buộc

Null

Null

Null

Nullk. Bảng nhật kí

Tên thuộc tính

MANK

TENDANGNHAP

TENDAYDU

NGAYDANGNHAPl.Bảng q trình thai sản

Tên thuộc tínhÝ nghĩaMAQTTSMã q trình thai sảnMANHANVIENMã nhân viênSOQUYETDINH

SINHCONTHU

NGAYQUYETDINH

NGAYBD

NGAYKT

NGUOIKY

NOIDUNGSố quyết định

Sinh con thứ

Ngày quyết định

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Người ký

Nội dungKiểuRàng buộc

Notnull

Varchar(10) (KHĨA

CHÍNH)

Notnull

(KHĨA

Nchar(10)

CHÍNH)

Nvarchar(10)

Null

Null

Int

Null

Datetime

Null

Datetime

Null

Datetime

Null

Nvarchar(50)

Null

Textm. Bảng quan hệ gia đình

Tên thuộc tínhÝ nghĩa36KiểuRàng buộcBài báo cáo thưc tập chun ngành57HTTQL

Notnull

(KHĨA

CHÍNH)

Notnull

(KHĨA

CHÍNH)

NullMAQHGDMã quan hệ gia đìnhVarchar(6)MANHANVIENMã nhân viênVarchar(6)MOIQHMối quan hệHOTENHọ tênNvarchar(255)

Nvarchar(255)NAMSINHNăm sinhNvarchar(255)NullQUEQUANQuê quánNvarchar(255)NullNOIOHIENTAINơi ở hiện tạiNvarchar(255)NullNGHENGHIEPNghề nghiệpNvarchar(255)NullDONVICONGTACĐơn vị công tácNvarchar(255)NullCHUCVUChức vụNvarchar(255)NullRàng buộc

Notnull

(KHĨA

CHÍNH)

Notnull

(KHĨA

CHÍNH)Nulln. Bảng hợp đồng lao động

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuMAHDLDMã hợp đồng lao

độngVarchar(6)MANHANVIENMã nhân viênVarchar(6)Loại hợp đồng lao

động

TUNGAY

Từ ngày

DENNGAY

Đến ngày

DIADIEMLAMVIEC

Địa điểm làm việc

Chức danh chuyên

CHUCDANHCHUYENMON

môn

NHIEMVU

Nhiệm vụ

THOIGIANLAMVIEC

Thời gian làm việc

Trang bị phương

TRANGBIPHUONGTIEN

tiện

NGACH

Ngạch

LOAIHDLD37Nvarchar(100)NullDatetime

Datetime

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)Null

Null

Null

NullNvarchar(255)

Nvarchar(255)

Nvarchar(500)Null

Null

NullNvarchar(100)NullBài báo cáo thưc tập chuyên ngành

BAC

HESOLUONG

PHUCAP

NGUOIKY

CHUCVU

NGAYKY

BHXH

BHYT57HTTQLBậc

Hệ số lương

Phụ cấp

Người ký

Chức vụ

Ngày ký

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tếInt

float

Float

Nvarchar(255)

Nvarchar(50)

Datetime

Varchar(6)

Nvarchar(6)Null

Null

Null

Null

Null

Null

Null

Nullo. Bảng số quyết định

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuMASOQDMã số quyết địnhVarchar(6)NGAYQD

LOAIQD

NGUOIQD

CHUCVU

NOIDUNGNgày quyết định

Loại quyết định

Người quyết định

Chức vụ

Nội dungNchar(10)

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)Ràng buộc

Notnull

(KHĨA

CHÍNH)

Notnull

Null

Null

Null

Nullp. Bảng quốc tịch

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuMAQTMã quốc tịchVarchar(6)TENQT

GHICHUTên quốc tịch

Ghi chúNvarchar(255)

Nvarchar(255)Ràng buộc

Notnull (KHĨA

CHÍNH)

Null

NullKiểu

Varchar(6)Ràng buộc

Notnull (KHĨAq. Bảng tơn giáo

Tên thuộc tính

MATGÝ nghĩa

Mã tôn giáo38Bài báo cáo thưc tập chuyên ngànhTENTG

GHICHU57HTTQLTên tôn giáo

Ghi chúNvarchar(255)

Nvarchar(255)CHÍNH)

Null

Nullr. Bảng trình độ học vấnTên thuộc tính

MATDHV

TENTDHV

GHICHUÝ nghĩa

Mã trình độ họcKiểu

Varchar(6)vấn

Tên trình độ học

vấn

Ghi chúRàng buộc

Notnull (KHĨA

CHÍNH)Nvarchar(255)NullNvarchar(255)Nulls. Bảng đánh giá

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuRàng buộcMADGMã đánh giáVarchar(6)MANHANVIENMã nhân viênVarchar(6)DOTDG

NGAYDG

XLSUCKHOE

XLGIAODUC

XLCHUYENMOĐợt đánh giá

Ngày đánh giá

Xếp loại sức khỏe

Xếp loại giáo dục

Xếp loại chunNvarchar(255)

Datetime

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)Notnull

(KHĨA

CHÍNH)

Notnull

(KHĨA

CHÍNH)

Null

Null

Null

Null

NullN

XLCHUNG

NHANXETmơn

Xếp loại chung

Nhận xétNvarchar(255)

Nvarchar(255)Null

Null39Bài báo cáo thưc tập chun ngành57HTTQLt. Bảng bộ phận

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuRàng buộc

Notnull (KHĨAMABPMã phòng banVarchar(6)TENBPTên phòng banNvarchar(255)PHONGBANPhòng banVarchar(6)GHICHUGhi chúNvarchar(255)Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuMADTMã dân tộcVarchar(6)TENDT

GHICHUTên dân tộc

Ghi chúNvarchar(255)

Nvarchar(255)CHÍNH)

Null

NullÝ nghĩa

Mã ngoại ngữKiểu

Varchar(6)Ràng buộc

Notnull (KHĨACHÍNH)

Null

Null (KHĨA

NGOẠI)

Nulla. Bảng dân tộc

Ràng buộc

Notnull (KHĨAb. Bảng ngoại ngữ

Tên thuộc tính

MANN

TENNN

GHICHUTên ngoại ngữ

Ghi chúNvarchar(255)

Nvarchar(255)CHÍNH)

Null

Nullc. Bảng người dùng

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuMANDMã người dùngVarchar(6)PHONGBANPhòng banVarchar(6)40Ràng buộc

Notnull (KHĨA

CHÍNH)

NullBài báo cáo thưc tập chun ngành

TENND

MATKHAU

HOTEN

PHANQUYEN

GHICHU57HTTQLTên người dùng

Mật khẩu

Họ tên

Phân quyền

Ghi chúNvarchar(100)

Nvarchar(50)

Nvarchar(100)

Nvarchar(100)

Nvarchar(255)Null

Null

Null

Null

NullTên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuMANGHIVIECMã nghỉ việcVarchar(6)MANHANVIENMã nhân viênVarchar(6)SOQD

NGAYQD

CHUCVU

NGAYTV

LYDOTVSố quyết định

Ngày quyết định

Chức vụ

Ngày thôi việc

Lý do thôi việcNvarchar(100)

Datetime

Nvarchar(250)

Datetime

Nvarchar(250)Ràng buộc

Notnull (KHĨA

CHÍNH)

Notnull (KHĨA

CHÍNH)

Null

Null

Null

Null

NullTên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuMABDMã bồi dưỡngVarchar(6)MANHANVIENMã nhân viênVarchar(6)NGAYBD

NGAYKT

NOIBDNgày bắt đầu

Ngày kết thúc

Nơi bồi dưỡng

Nội dung bồiDatetime

Datetime

Nvarchar(255)Ràng buộc

Notnull (KHĨA

CHÍNH)

Notnull (KHĨA

CHÍNH)

Notnull

Notnull

NullNvarhar(500)Nulld. Bảng nghỉ việce. Bảng bồi dưỡngNOIDUNGBDdưỡngf. Bảng cơng tác nước ngoại

Tên thuộc tính

MACTNNÝ nghĩa

Mã cơng tác nước

ngồiKiểu

Varchar(6)MANHANVIENMã nhân viênVarchar(6)NUOCCONGTAC

TENCOQUAN

MUCDICH

NGAYBDNước cơng tác

Tên cơ quan

Mục đích

Ngày bắt đầuNvarchar(255)

Nvarchar(255)

Nvarchar(255)

Datetime41Ràng buộc

Notnull (KHĨA

CHÍNH)

Notnull (KHĨA

CHÍNH)

Null

Null

Null

NullTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế cấu trúc các bản dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×