1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả thực hiện:

Kết quả thực hiện:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kiểm tra kết nối tới BRASKiểm tra kết nối Internet đến trang http://ptit.edu.vn/102.2.BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

Tên bài: BTH-DV-HSI-02-INTERNET

2.2.1.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

-Hiểu được ý nghĩa và kiểm chứng thủ tục PPP/PPPoE-Tìm hiểu luồng số liệu trao đổi khi truy nhập internet sử dụng

các giao thức HTTP, DNS. Nhận dạng được các gói tin theo địa

chỉ MAC, IPYêu cầu:

-Sử dụng phần mềm Wireshark-Nắm được các phiên và pha cơ bản trong thủ tục kết nối

PPP/PPPoE.-Hiểu được ý nghĩa của các giao thức HTTP,DNS, TCP/IP2.2.2.CHUẨN BỊ

2.2.2.1.Lý thuyết

- Tổng quan về dịch vụ HIS

-Các giao thức chủ yếu được sử dụng trong dịch vụ HIS-Các phiên và pha cơ bản trong thủ tục kết nối PPP/PPPoE1.2.2.2.Mơ hình thực hiện, trang thiết bị, dụng cụ:11Modem đã được cấu hình truy nhập internet bình thường.

Máy tính cài đặt phần mềm wireshark và thiết bị modem,

máy tính

2.2.3.NỘI DUNG

2.2.3.1.Các bước thực hiện

Bước 1: Bật phần mềm WireShark trên 02 máy tính tại các

điểm bắt như hình vẽ.

Bước 2: Tắt Modem, sau đó bật lại.

Bước 3: Truy nhập vào internet.

Bước 4: Tắt Modem.

2.2.3.2.Ghi nhận phân tích kết quả:

2.2.3.2.1.Kết quả mong muốn:

Bắt được các bản tin mô tả các phiên, pha trong thủ tục kết

nối PPP/PPPoE

Flow được quá trình PPP/PPPoE như trong lý thuyết.

Bắt được các bản tin mô tả giao thức HTTP, DNS khi truy nhập

internet chỉ ra và phân biệt được địa chỉ MAC nguồn, đích, IP

nguồn, đích.

122.2.3.2.2.Kết quả thực hiện

Bản tin DHCP để cấp IP động cho ModemChi tiết bản tin DHCP ACK xác nhận địa chỉ IP cấp cho Modem

Ở đây địa chỉ IP được cấp là 192.168.1.55 từ DHCP có địa chỉ là

192.168.1.113Bản tin giao thức DNS hỏi địa chỉ IP trang web có URL:

http://24h.com.vn/Bản tin DNS trả về phân giải địa chỉ URL-:http://24h.com.vn/ thành

địa 6 chỉ IP- 125.212.233.246, 125.212.233.248, 125.212.247.121,

125.212.247.52, 125.212.233.249, 125.212.247.1814Bản tin TCP15Bắt được các bản tin mô tả giao thức HTTP: Bao gồm các gói tin

HTTP GET để yêu cầu dữ liệu web và HTTP OK để thông báo là đồng

ý gửi :

Bản tin HTTP GET16Bản tin HTTP /1.1 200 OK được gửi từ Web server đến PC có nội

dung như sau:Các bản tin mô tả phiên PPPoE:17Các bản tin pha liên kết PPP LCP:18Các bản tin pha xác thực CHAP:Các bản tin pha mạng PPP IPCP:19Các bản tin pha kết thúc:Flow quá trình PPP/PPPoE:

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả thực hiện:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×