1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM OPTISYSTEM

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM OPTISYSTEM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguyễn Văn Trọng – D13VT5

Optisystem có một thư viện các phần tử phong phú với

hàng trăm phần tử được mô hình hóa để có đáp ứng giống như

các thiết bị trong thực tế. Cụ thế bao gồm:Thư

Thư

Thư

Thư

Thư

Thư

Thư

Thư

Thư

Thư

Thư

Thưviện

viện

viện

viện

viện

viên

viện

viện

viện

viện

viện

việnnguồn quang

các bộ thu quang

sợi quang

các bộ khuếch đại (quang, điện)

các bộ MUX, DEMUX

các bộ lọc (quang, điện)

các phần tử FSO

các phần tử truy nhập

các phần tử thụ động (quang, điện)

các phần tử xử lý tín hiệu (quang, điện)

các phần tử mạng quang

các thiết bị đo quang, đo điệnNgoài các phần tử đã được định nghĩa sẵn, Optisystem còn

có:

Các phần tử Measured components. Với các phần tử này,

Optisystem cho phép nhập các tham số được đo từ cácthiết bị thực của các nhà cung cấp khác nhau.

Các phần tử do người sử dụng tự định nghĩa (Userdefined Components)Khả năng kết hợp với các công cụ phần mềm khác

của Optiwave

Optisystem cho phép người dùng sử dụng kết hợp với các

công cụ phần mềm khác của Optiwave như OptiAmplifier,

OptiBPM, OptiGrating, WDM_Phasar và OptiFiber để thiết kế ở

mức phần tử.

Các cơng cụ hiển thị

Optisystem có đầy đủ các thiết bị đo quang, đo điện. Cho

phép hiển thị tham số, dạng, chất lượng tín hiệu tại mọi điểm

trên hệ thống.

Thiết bị đo quang:Phân tích phổ (Spectrum Analyzer)

Thiết bị đo công suất (Optical Power Meter)

34Nguyễn Văn Trọng – D13VT5

Thiết bị đo miền thời gian quang (Optical Time DomainVisualizer)

Thiết bị phân tích WDM (WDM Analyzer)

Thiết bị phân tích phân cực (Polarization Analyzer)

Thiết bị đo phân cực (Polarization Meter)...Thiết bị đo điện:

Oscilloscope

Thiết bị phân tích phổ RF (RF Spectrum Analyzer)

Thiết bị phân tích biểu đồ hình mắt (Eye DiagramAnalyzer)

 Thiết bị phân tích lỗi bit (BER Analyzer)

 Thiết bị đo cơng suất (Electrical Power Meter)

 Thiết bị phân tích sóng mang điện (Electrical Carrier

Analyzer)...

phỏngphâncấpvớicáchệthốngcon(subsystem)

Để việc mô phỏng được thực hiện một cách linh hoạt và

hiệu quả, Optisystem cung cấp mơ hình mô phỏng tại các mức

khác nhau, bao gồm mức hệ thống, mức hệ thống con và mức

phần tử.

Ngôn ngữ Scipt mạnh

Người sử dụng có thể nhập các biểu diễn số học của tham

số và tạo ra các tham số toàn cục. Các tham số toàn cục này sẽ

được dùng chung cho tât cả các phần tử và hệ thống con của hệ

thống nhờ sử dụng chung ngôn ngữ VB Script.

Thiết kế nhiều lớp (multiple layout)

Trong một file dự án, Optisystem cho phép tạo ra nhiều

thiết kế, nhờ đó người sử dụng có thể tạo ra và sửa đổi các thiết

kế một cách nhanh chóng và hiệu quả. Mỗi file dự án thiết kế

của Optisystem có thể chứa nhiều phiên bản thiết kế. Mỗi phiên

bản được tính tốn và thay đổi một cách độc lập nhưng kết quả

tính tốn của các phiên bản khác nhau có thể được kết hợp lại,

cho phép so sánh các phiên bản thiết kế một cách dễ dàng.

Trang báo cáo (report page)

35Nguyễn Văn Trọng – D13VT5

Trang báo cáo của Optisystem cho phép hiển thị tất cả

hoặc một phần các tham số cũng như các kết quả tính tốn

được của thiết kế tùy theo u cầu của người sử dụng. Các báo

cáo tạo ra được tổ chức dưới dạng text, dạng bảng tinh, đồ thị

2D và 3D. Cũng có thể kết xuất báo cáo dưới dạng file HTML

hoặc dưới dạng các file template đã được định dạng trước.

Quét tham số và tối ưu hóa (parameter sweeps and

optimizations)

Quá trình mơ phỏng có thể thực hiện lặp lại một cách tự

động với các giá trị khác nhau của tham số để đưa ra các

phương án khác nhau của thiết kế. Người sử dụng cũng có thể

sử dụng phần tối uu hóa của Optisystem để thay đổi giá trị của

một tham số nào đó để đạt được kết quả tốt nhất, xấu nhât

hoặc một giá mục tiêu nào đó của thiết kế.II. BÀI THỰC HÀNH

Bài 1: Kháo sát và so sánh đặc tính điều biến ngồi và điều

biến trực tiếp của nguồn quang.

1. Mục đích

Khảo sát và so sánh đặc tính điều biến trong các kỹ thuậtđiều biến khác nhau được sử dụng trong bộ phát quang.

2. Yêu cầu

Xây dựng bộ phát quang laser diote sử dụng kỹ thuật điều

biến trực tiếp và khảo sát đặc tính.

Xây dựng bộ phát quang laser diode sử dụng kỹ thuật điều

biến ngoài dùng bộ điều chế Mach-Zehnder và khảo sát đặc

tính.

3. Nội dung

a. Khảo sát bộ phát quang LD sử dụng điều biến trực tiếp

- Sơ đồ hệ thống36Nguyễn Văn Trọng – D13VT5-Thiết lập tham số tổng quát:

Tốc độ bit: 2.5Gbit/s.

Độ dài chuỗi bit: 32 bit.

Số mẫu: 512 mẫu/bít.37Nguyễn Văn Trọng – D13VT5-Kiểm tra và hiệu chỉnh các tham số dòng kích thích của

laser trước khi chạy mô phỏng.38Nguyễn Văn Trọng – D13VT5

--Các thiết bị đo sử dụng trong mơ hình mơ phỏng:

Máy hiện sóng : Oscilloscope visualizer

Máy phân tích phổ quang : OSA

Máy hiện sóng tín hiệu quang: OTDV

Khối phân tích mẫu mắt: Eye diagram analyzer

Chạy mô phỏng và thu thập kết quả:

 Trường hợp dòng định thiên nhỏ hơn dòng ngưỡng

của laser.

Dòng bias:

28 mA

Dòng ngưỡng: 33.45723247941 mA

+ Tín hiệu qua bộ tạo xung NRZ+ Phổ quang :39Nguyễn Văn Trọng – D13VT5+ Dáng sóng :+ Biểu đồ mắt (khối BER)40Nguyễn Văn Trọng – D13VT5+ Đặc tính phổ:41Nguyễn Văn Trọng – D13VT5+ Chirp tần:42Nguyễn Văn Trọng – D13VT5Trường hợp dòng định thiên lớn hơn dòng ngưỡng của

laser

Dòng định thiên: 38 mA

Dòng ngưỡng : 33.45723247941 mA

+ Tín hiệu qua bộ tạo xung NRZ

-43Nguyễn Văn Trọng – D13VT5+ Phổ quang:+ Dạng sóng:44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM OPTISYSTEM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×