1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Báo cáo tổng kết Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng năm 2013.

Báo cáo tổng kết Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng năm 2013.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2015

PHỤ LỤC:

1. Những hình ảnh thu thập trong quá trình đi thực tập.Hình 1: Phòng Tài ngun và Mơi trường huyện n Dũng.33Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2015

Hình 2: Thực tập tại phòng Tài ngun và Mơi trường huyện n Dũng.

Những hình ảnh thu được khi đi thực tế tại xã Đồng Phúc :Hình 3: Mương tưới, tiêu nước tại thơn Việt Thắng.Hình 4: Đường liên xã Thơn Hồng Phúc.

34Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2015Hình 5: “ Bãi rác ” tự phát.

2. Mặt bằng vạch tuyến thu gom huyện Yên Dũng.

3. Nhật ký thực tập.35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Báo cáo tổng kết Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng năm 2013.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×