1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

2 Đặc điểm kinh tế - xã hội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (617.95 KB, 113 trang )


Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất đai ở xã Giao Hà (2011 – 2013)2011

Chỉ tiêu20122013So sánh (%)DT

(ha)CC (%)DT (ha)CC (%)DT

(ha)CC

(%)2012/

20112013/

2012BQ629.46100629.46100629,46100100100100499.6879.38497.8679.09497.3279.0199.5999.8999.741. Đất sản xuất nông nghiệp409.982.03408.0881.97407.5481.9599.7599.8799.81a. Đất trồng cây hằng năm344.2184.14342.3983.9341.8583.8899.4799.8499.66- Đất trồng lúa339.9398.75338,1198.74337.5798.7499.4699.8499.65- Đất trồng cây hàng năm khác4.281.254.281.264.281.26100100100b. Đất trồng cây lâu năm65.6916.0265.6916.165.6916.121001001002. Đất mặt nước nuôi trồng thủy

sản89.7817.9789.7818.0389.7818.05100100100129.5420.58131.3620.87131.920.95 101.41 100.381. Đất ở51.6539.8751.6539.3252.1539.542. Đất chuyên dùng70.4454.3872.2655.0172.354.81 102.58 100.06 101.323. Đất tơn giáo, tín ngưỡng2.331.82.331.772.331.771001001004. Đất nghĩa trang, nghĩa địa5.013.875.013.825.013.81001001005. Đất sông, mặt nước0.0100.0100.0101001001006. Đất phi nông nghiệp khác0.10.080.10.080.10.08100100100III. Đất chưa sử dụng0.240.040.240.040.240.04100100100Tởng diện tích đất tự nhiên

I. Đất nơng nghiệpII. Đất phi nơng nghiệp100100.9100.97 100.49(Nguần: phòng thống kê xã Giao Hà)3.2.2 Dân số lao động

Lao động là nhân tố quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất tạo ra

của cải cho xã hội, lao động là đội ngũ tạo ra thu nhập cơ bản cho các hộ sản

xuất và các đơn vị trong xã. Dân số và lao động có mối liên quan khăng khít

với nhau, số lao động tỷ lệ thuận với quy mô dân số tính tới tháng 12 năm

2013 trong xã có tổng số 10362 người, số lao động của xã là 5269 trong đó có

tới 3706 người làm nơng nghiệp chiếm 70.34 % cho thấy nông nghiệp vẫn là

sinh kế của người dân trong xã.

Qua bảng ta thấy, tổng dân số của xã qua 3 năm có biển đổi khơng đồng

đều trong năm 2012 số hộ gia đình của xã giảm 0.2% so với năm 2011 nhưng

số dân lại tăng 0.81% do có sự dịch chuyển số hộ dân thay đổi thường chú

nhưng việc gia tăng trong các hộ gia đình về tỷ lệ sinh tăng mà tỷ lệ tử giảm

dân tới việc dân số tăng nhưng số hộ giảm. Năm 2013 số hộ tiếp tục giảm

1.96% việc các hộ chuyển địa bàn cư chú và việc chủ hộ mất là nguyên nhân

chính tạo ra sự giảm số hộ và đồng thời số dân giảm theo.

Dân số và lao động được cải thiện cả về chất lượng và số lượng. Tuy

nhiên về lĩnh vực nơng nghiệp vẫn chiếm số lượng đơng đảo. Có xu hướng

giảm dần nhưng chậm. Bảng 3.2 cho ta thấy tổng số lao động nông nghiệp

năm 2011 là 3730 đến năm 2012 là 3706 giảm 0.32% số lao động nông

nghiệp. cho thấy số lượng người phụ thuộc nông nghiệp khá cao, trong khi đó

các ngành nghề trong xã ít gây khó khăn cho việc chuyển dịch cơ cấu lao

động trong các ngành sản xuất của xã. Do đó các vấn đề đặt ra cho địa

phương là phải sử dụng lao động một cách có hiệu quả và hợp lý nhất là trong

lĩnh vực nơng nghiệp nơng thơn. Và cần có sự điều chỉnh hợp lý.Việc số dân qua từng năm khơng tăng lên nhiều có ảnh hưởng khơng nhỏ

của việc thiếu việc làm trong nông thôn hiện nay dẫn tới việc di dân gây tác

động lớn đến cơ cấu dân số giữa các vùng nếu khơng có các biện pháp khắc

phục tạo việc làm cho người lao động nông thôn.

Dân số, lao động có quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với sự phát

triển kinh tế xã hội, đặc biệt với nguy cơ bùng nổ dân số rất cao ở các vùng

nông thôn nước ta sẽ ảnh hưởng khơng ít tới sự phát triển kinh tế của các hộ.

Do đó để phát triển được kinh tế xã hội ở nơng thơn thì phải quan tâm giải

quyết vấn đề này và ngược lại phát triển kinh tế xã hội có tác động mạnh mẽ

tới sự nâng cao dân trí và giải quyết vấn đề dân số.

Vậy để nâng cao thu nhập cho người lao động cần hỗ trợ vốn, nâng cao

trình độ chun mơn, khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trổng vật

ni, đưa những giống có năng suất chất lượng tốt, tạo việc làm giải quyết lao

động lúc nơng nhàn.Bảng 3.2: Tình hình dân sớ và lao động xã Giao Hà (2011–2013)

2011

Chỉ tiêuĐVT20122013So sánh (%)SLCC

(%)SLCC

(%)SLCC

(%)2012/20112013/201

2BQ1. Tổng số hộHộ30231003017100295810099.898.0498.921.1 Hộ nông nghiệpHộ215071.12213470.7

320416999.2695.6497.451.2 Hộ phi nông nghiệpHộ87328.8888329.2

791731101.15103.85102.51001044

910010362100100.8199.1799.992. Tổng dân sốNgười 103652.1 NamNgười478346.15481646.0

9482046.5

2100.68100.08100.382.2 NữNgười558253.85563353.9

1554253.4

8100.9198.3899.653. Tổng số lao độngNgười52621005275100526910099.8799.8999.883.1 Lao động nơng nghiệpNgười373070.89372570.6

2370670.3

499.8799.4999.683.2 Lao động phi nơng nghiệpNgười153229.11155029.3

8156329.6

6101.18100.83101.014.1 Diện tích đất NN/người0.048-0.048-0.048-1001001004.2 Diện tích đất NN/LĐNN0.13-0.13-0.13-1001001004. Các chỉ tiêu4.3 Diện tích đất NN/ hộ nơng

nghiệp0.23-0.23-0.24-100104.35102.18(Nguồn: Phòng Thống kê xã Giao Hà)3.2.3 Tình hình phát triển kinh tế xã Giao Hà

Trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nền kinh tế của xã nên rất được

quan tâm chú trọng. Trong thời kỳ quy hoạch chuyển đổi mạnh cơ cấu cây

trồng, mùa vụ theo hướng đa dạng hóa cây trồng, mở rộng diện tích những

cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Cải tạo vườn tạp trong dân cư, lựa chọn

những vùng trồng cây cảnh, cây ăn quả phù hợp, vùng đất có cốt đất cao phù

hợp xây dựng trang trại, vườn cây sinh thái. Hình thành các vùng sản xuất

hàng hóa tập trung, thực hiện đầu tư thâm canh, sử dụng các giống có năng

suất, chất lượng cao, phát triển sản xuất lương thực trên cơ sở ổn định quỹ đất

trồng lúa, chọn tạo phổ biến giống mới có năng suất chất lượng cao. Mặc dù

diện tích đất trồng trồng trọt giảm nhưng giá trị sản xuất ngành trồng trọt

2011 đến 2013 vẫn tăng bình quân 0.8% năm và đạt 78336.5triệu đồng năm

2013 chiếm tới 72.04% tổng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp.

chăn nuôi phát triển theo hướng gia trại, trang trại theo vùng tập trung,

chăn nuôi lợn, gia cầm là chính. Qua 3 năm 2011 đến 2013 có sự thay đổi khá

lớn về giá trị sản xuất trong ngành chăn ni trong đó việc giảm số đầu con

trên toàn xã do các dịch bệnh và sự rủi ro trong q trình chăn ni và rủi ro

về giá ngun liệu đầu vào, giá đầu ra đã ảnh hưởng trực tiếp tới số lượng đàn

con. Qua bảng 3.3 ta thấy giá trị sản xuất giảm từ 17800 năm 2011 xuống còn

17038.5 triệu đồng năm 2013 trung bình mỗi năm giảm 1.85%.

Thủy sản tập trung khai thác tốt tiềm năng các vùng nược, phát triển thủy

sản theo hướng sản xuất hàng hóa. Lựa chọn giống ni có giá trị kinh tế cao,

ni đa lồi, mặc dù diện tích đất ni trồng thủy sản không tăng nhưng cho

thấy giá trị sản xuất thủy sản tăng khá nhanh 15980.84 triệu đồng năm 2011

lên tới 17956 triệu đồng năm 2013 bình quân mỗi năm tăng 6.12% năm. Tăng

cao nhất trong các ngành sản xuất nông nghiệp xã.Bảng 3.3: Kết quả SXKD của xã Giao Hà (2011-2013)

ĐVT: Triệu Đồng

2011

Chỉ tiêu20122013So sánh (%)Giá trịCCGiá trịCCGiá trịCC(trđ)(%)(trđ)(%)(trđ)(%)I. Tổng giá trị sản xuất1168471001174661001204821. Nông nghiệp11089594.911098694.48a. Trồng trọt77114.569.5378745.4b. Chăn nuôi1780016.05c. Thủy sản15980.52012/20112013/2012BQ100100.52102.6101.5811333294.07100.09102.11101.170.9578336.569.12102.1299.48100.81608014.4917039.515.0490.34105.9798.1514.4216160.614.561795615.84101.13111.11106.1259525.164805.5271505.93108.87110.33109.61. Giá trị SX/ hộ38.65-38.95-40.73-100.77104.57102.672. Giá trị SXNN/ hộ NN54.35-55.05-59.03-101.28107.23104.263. Giá trị SXNN/LĐ NN31.33-31.54-32.51-100.67103.07101.872. xây dựng

II. Các chỉ tiêu(Nguần : Phòng thống kê xã Giao Hà)Cơ cấu kinh tế :

Nông nghiệp chiếm 59%

Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 13,3%

Dịch vụ chiếm 27,7%3.2.4 Cơ sở hạ tầng

Bảng 3.4: Tình hình cơ sở hạ tầng nơng thơn xã Giao Hà 2013

TT Chỉ tiêu

1Giao thơngĐơn vị tínhSố lượngKm1.1 Đường trục xã, liên xãKm121.2 Đường trục thơn liên thơnKm241.3 Đường trục chính nội đồngKm20km53Trạm43.2 Đường dây cao thếkm183.3 Đường dây hạ thếKm68%1002Thủy Lợi2.1 Hệ thống kênh mương loại 3

3Điện3.1 Trạm biến áp3.4 Số hộ dùng điện

4Cơng trình phúc lợi4.1 Trạm y tế xã, thị trấnTrạm14.2 Trường THCSTrường14.3 Trường tiểu họcTrường14.4 Trường mẫu giáo, mầm nomTrường3Nhà văn hóa thơn,xómCái12Nhà văn hóa xãcái14.5 Cơ sở vật chất văn hóa(Nguồn: Phòng Thống kê xã giao Hà)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (113 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×