1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH

PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH

Nhân 2 vế PT trên với 2(dδ/dt) và lấy tích phân ta được:

2

=(

dt

TJδ∫δ P dδ )1/2aoNhư vậy:

Hệ sẽ ổn định tại thời điểm dδ/dt = 0 (tương đương Pa

giảm tới 0 tại giá trị δ nào đó hay diện tích tăng tốc

bằng với diện tích hãm tốc nghĩa là phần diện tích

dương bằng với phần diện tích âm) và mất ổn định tại

thời điểm dδ/dt > 0 trong một khoảng thời gian đủ

δ

lớn.

δoPa d δ = 0δ

=0

dtaδ1⇔∫ (P − P

iδoP dδδmaxo=0δ2δ1δ2δ1δoδ1sin δ )dδ +∫ ( Pi − Pmax sin δ )dδ = 0 ⇔ ( Pi − Pmax sin δ )dδ = ( Pmax sin δ − Pi )dδDiện tích A1 = Diện tích A2NL thu được

NL mất đi

Động năng được

trong q trình

tích lũy trong q trình tăng tốc rotor

tăng tốc rotor

khi góc lệch δ

khi góc lệch δ

tăng từ δ1 đến δ2

tăng từ δ0 đến δ13. KHẢO SÁT SỰ ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG

ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH

3.1 Tăng cơng suất cơ đột ngột trên máy phát

3.2 Ảnh hưởng thời gian cắt ngắn mạch.

3.3 Cắt một đường dây trong hai đường dây

vận hành song song

3.4 Ngắn mạch trên một trong hai đường dây

vận hành song song

3.5 Ảnh hưởng của tự đóng lại.3.1. Tăng cơng suất cơ đột ngột trên máy phát:

Tăng CS lên PT1 > PToω> ω oDiện tích tăng tốc và hãm tốc khi có ổn địnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×