1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHẢO SÁT SỰ ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH

KHẢO SÁT SỰ ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1. Tăng công suất cơ đột ngột trên máy phát:

Tăng CS lên PT1 > PToω> ω oDiện tích tăng tốc và hãm tốc khi có ổn định3.1. Tăng cơng suất cơ đột ngột trên máy phát:

Tại b rôto tiếp tục tăng tốcω> ω o

Sau b Pa< 0, bắt đầu hãm tốcDiện tích tăng tốc và hãm tốc khi có ổn định3.1. Tăng công suất cơ đột ngột trên máy phát:

Tại c: Saa’b = Sbcc’Δω < 0

Máy phát tiếp tục

giảm tốcDiện tích tăng tốc và hãm tốc khi có ổn định3.1. Tăng công suất cơ đột ngột trên máy phát:Sau 1 vài dao động

MF ổn định tại bDiện tích tăng tốc và hãm tốc khi có ổn định3.1. Tăng cơng suất cơ đột ngột trên máy phát:Tăng CS lên PT2

sao cho Stt = ShtDiện tích tăng tốc và hãm tốc trường hợp giới hạn ổn định3.1. Tăng công suất cơ đột ngột trên máy phát:Tại f: ω = ωo

Tại f: ranh giới ổn địnhDiện tích tăng tốc và hãm tốc trường hợp giới hạn ổn định3.1. Tăng công suất cơ đột ngột trên máy phát:

Tăng công suất cơ lên PT3

Stt > Sht

P < PT3

→ Hệ mất ổn địnhĐiều kiện MF ổn định:Stt = Sht

Stt > Sht max trường hợp mất ổn định3.2 Ảnh hưởng thời gian cắt ngắn mạch:

* Xét HTĐ như hình vẽ:3.2 Ảnh hưởng thời gian cắt ngắn mạch:

Hệ thống đang vận hành với

P = Pm và δ = δ0

- Khi ngắn mạch, điểm vận

hành thay đổi từ a đến b. Khi

Pm > Pe rotor quay nhanh cho

đến khi điểm vận hành tiến

đến c.

Khi cắt đường dây ngắn mạch

ra khỏi hệ thống thì điểm vận

hành đột ngột chuyển về d.3.2 Ảnh hưởng thời gian cắt ngắn mạch:Tại d:

Pe > Pm làm giảm tốc độ

rotor. Tốc độ rotor lớn hơn

tốc độ đồng bộ ω0, góc lệch

rotor δ tiếp tục tăng cho đến

khi động năng thu được

trong quá trình tăng tốc bị

tiêu tán hết (phần diện tích

A1). Điểm vận hành chuyển

từ a đến e để diện tích A1 =

A23.2 Ảnh hưởng thời gian cắt ngắn mạch:Tại e:

ω = ω0 và δ tiến gần đến giá

trị Max. Khi đó Pe > Pm

Rotor tiếp tục chậm lại với

tốc độ ω < ω0 và góc δ giảm

xuống, khi đó điểm vận

hành được vẽ lại từ e về d.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHẢO SÁT SỰ ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×