1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Bảng 10. LSD test về tỷ lệ sống

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.2 MB, 52 trang )


Bảng 11. LSD test về tăng trọng

LSD test; variable WG % (Bang tinh,sta) Probabilities for Post Hoc Tests Error: Between MS = 845,29, df = 24,000

STT LOA LNA{1} 137,85{2} 133,13{3} 137,860.844{4} 123,40{5} 148,10{6} 128,07{7} 126,63{8} 105,93{9} 138,63{10} 123,0510,80,620,81,10.84430,81,61.0000.84440,82,10.5490.6860.54851,50,60.6700.5340.6700.30961,51,10.6840.8330.6840.8460.40771,51,60.6410.7870.6410.8930.3750.95281,52,10.1910.2630.1910.4690.0880.3600.39292,20,60.9740.8190.9740.5270.6940.6600.6180.181102,21,10.5390.6750.5390.9880.3020.8340.8810.4780.518112,21,60.0210.0320.0210.0740.0080.0500.0570.2700.0190.077122,22,10.8400.6900.8400.4240.8220.5440.5050.1340.8650.416{11} 79,136{12} 142,701.0000.5490.6700.6840.6410.1910.9740.5390.0210.8400.8440.6860.5340.8330.7870.2630.8190.6750.0320.6900.5480.6700.6840.6410.1910.9740.5390.0210.8400.3090.8460.8930.4690.5270.9880.0740.4240.4070.3750.0880.6940.3020.0080.8220.9520.3600.6600.8340.0500.5440.3920.6180.8810.0570.5050.1810.4780.2700.1340.5180.0190.8650.0770.416

0.0130.013Bảng 12. LSD test về tốc độ tăng trưởng

LSD test; variable SGR (Bang tinh,sta) Probabilities for Post Hoc Tests Error: Between MS = ,10924, df = 24,000

STT LOA LNA{1} -{2} -{3} -{4} -{5} -{6} -{7} -{8} -{9} -{10} -{11} -{12} 492,1572,0802,1541,9860.7882,2712,0342,0441,7882,16271,9931,44210,81,10.78020,81,60.9920.78830,82,10.5330.7300.54041,50,60.6750.4870.6680.30151,51,10.6540.8650.6610.8600.38861,51,60.6920.9060.6990.8190.4170.95871,52,10.1850.2900.1880.4710.0860.3710.34582,20,60.9820.7630.9740.5190.6910.6380.6750.17892,21,10.5510.7500.5580.9780.3140.8820.8400.4540.536102,21,60.0140.0260.0140.0550.0050.0380.0340.2110.0130.052112,22,10.8410.6320.8330.4120.8270.5170.5510.1300.8580.4270.009120,81,10.7800.7880.7300.4870.8650.9060.2900.7630.7500.0262,2110.7300.4870.8650.9060.2900.7630.7500.0260.6320.5400.6680.6610.6990.1880.9740.5580.0140.8330.3010.8600.8190.4710.5190.9780.0550.4120.3880.4170.0860.6910.3140.0050.8270.9580.3710.6380.8820.0380.5170.3450.6750.8400.0340.5510.1780.4540.2110.1300.5360.0130.8580.0520.427

0.0090.632Bảng 13. LSD test về FCR

LSD test; variable FCR (Bang tinh,sta) Probabilities for Post Hoc Tests Error: Between MS = ,04806, df = 24,000

STT

1LOA

{1} LNA %

%

1,4618

0,80,6{2} 1,5434

0.653{3} {4} {5} 1,7599 1,6796 1,3296

0.1090.2360.467{6} 1,5324

0.697{7} {8} {9} {10} 1,5665 1,8746 1,7383 1,6656

0.5640.0300.1350.266{11} 1,8312

0.050{12} 1,6965

0.202

5020,81,10.6530.2380.4540.2440.9520.8980.0770.2870.5010.1210.40130,81,60.1090.2380.6580.0240.2160.2910.5280.9050.6030.6940.72640,82,10.2360.4540.6580.0620.4190.5330.2870.7460.9380.4050.92651,50,60.4670.2440.0240.0620.2680.1980.0060.0320.0730.0100.05161,51,10.6970.9520.2160.4190.2680.8510.0680.2610.4640.1080.36871,51,60.5640.8980.2910.5330.1980.8510.0980.3470.5850.1520.47581,52,10.0300.0770.5280.2870.0060.0680.0980.4540.2550.8110.33092,20,60.1350.2870.9050.7460.0320.2610.3470.4540.6880.6090.817102,21,10.2660.5010.6030.9380.0730.4640.5850.2550.6880.3640.864112,21,60.0500.1210.6940.4050.0100.1080.1520.8110.6090.364122,22,10.2020.4010.7260.9260.0510.3680.4750.3300.8170.8640.459

0.4595152Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (52 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×