1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 10. LSD test về tỷ lệ sống

Bảng 10. LSD test về tỷ lệ sống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 11. LSD test về tăng trọng

LSD test; variable WG % (Bang tinh,sta) Probabilities for Post Hoc Tests Error: Between MS = 845,29, df = 24,000

STT LOA LNA{1} 137,85{2} 133,13{3} 137,860.844{4} 123,40{5} 148,10{6} 128,07{7} 126,63{8} 105,93{9} 138,63{10} 123,0510,80,620,81,10.84430,81,61.0000.84440,82,10.5490.6860.54851,50,60.6700.5340.6700.30961,51,10.6840.8330.6840.8460.40771,51,60.6410.7870.6410.8930.3750.95281,52,10.1910.2630.1910.4690.0880.3600.39292,20,60.9740.8190.9740.5270.6940.6600.6180.181102,21,10.5390.6750.5390.9880.3020.8340.8810.4780.518112,21,60.0210.0320.0210.0740.0080.0500.0570.2700.0190.077122,22,10.8400.6900.8400.4240.8220.5440.5050.1340.8650.416{11} 79,136{12} 142,701.0000.5490.6700.6840.6410.1910.9740.5390.0210.8400.8440.6860.5340.8330.7870.2630.8190.6750.0320.6900.5480.6700.6840.6410.1910.9740.5390.0210.8400.3090.8460.8930.4690.5270.9880.0740.4240.4070.3750.0880.6940.3020.0080.8220.9520.3600.6600.8340.0500.5440.3920.6180.8810.0570.5050.1810.4780.2700.1340.5180.0190.8650.0770.416

0.0130.013Bảng 12. LSD test về tốc độ tăng trưởng

LSD test; variable SGR (Bang tinh,sta) Probabilities for Post Hoc Tests Error: Between MS = ,10924, df = 24,000

STT LOA LNA{1} -{2} -{3} -{4} -{5} -{6} -{7} -{8} -{9} -{10} -{11} -{12} 492,1572,0802,1541,9860.7882,2712,0342,0441,7882,16271,9931,44210,81,10.78020,81,60.9920.78830,82,10.5330.7300.54041,50,60.6750.4870.6680.30151,51,10.6540.8650.6610.8600.38861,51,60.6920.9060.6990.8190.4170.95871,52,10.1850.2900.1880.4710.0860.3710.34582,20,60.9820.7630.9740.5190.6910.6380.6750.17892,21,10.5510.7500.5580.9780.3140.8820.8400.4540.536102,21,60.0140.0260.0140.0550.0050.0380.0340.2110.0130.052112,22,10.8410.6320.8330.4120.8270.5170.5510.1300.8580.4270.009120,81,10.7800.7880.7300.4870.8650.9060.2900.7630.7500.0262,2110.7300.4870.8650.9060.2900.7630.7500.0260.6320.5400.6680.6610.6990.1880.9740.5580.0140.8330.3010.8600.8190.4710.5190.9780.0550.4120.3880.4170.0860.6910.3140.0050.8270.9580.3710.6380.8820.0380.5170.3450.6750.8400.0340.5510.1780.4540.2110.1300.5360.0130.8580.0520.427

0.0090.632Bảng 13. LSD test về FCR

LSD test; variable FCR (Bang tinh,sta) Probabilities for Post Hoc Tests Error: Between MS = ,04806, df = 24,000

STT

1LOA

{1} LNA %

%

1,4618

0,80,6{2} 1,5434

0.653{3} {4} {5} 1,7599 1,6796 1,3296

0.1090.2360.467{6} 1,5324

0.697{7} {8} {9} {10} 1,5665 1,8746 1,7383 1,6656

0.5640.0300.1350.266{11} 1,8312

0.050{12} 1,6965

0.202

5020,81,10.6530.2380.4540.2440.9520.8980.0770.2870.5010.1210.40130,81,60.1090.2380.6580.0240.2160.2910.5280.9050.6030.6940.72640,82,10.2360.4540.6580.0620.4190.5330.2870.7460.9380.4050.92651,50,60.4670.2440.0240.0620.2680.1980.0060.0320.0730.0100.05161,51,10.6970.9520.2160.4190.2680.8510.0680.2610.4640.1080.36871,51,60.5640.8980.2910.5330.1980.8510.0980.3470.5850.1520.47581,52,10.0300.0770.5280.2870.0060.0680.0980.4540.2550.8110.33092,20,60.1350.2870.9050.7460.0320.2610.3470.4540.6880.6090.817102,21,10.2660.5010.6030.9380.0730.4640.5850.2550.6880.3640.864112,21,60.0500.1210.6940.4050.0100.1080.1520.8110.6090.364122,22,10.2020.4010.7260.9260.0510.3680.4750.3300.8170.8640.459

0.4595152Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 10. LSD test về tỷ lệ sống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×