1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khối lượng phân tử

Khối lượng phân tử

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THỰC TẬP- lưu huỳnh

0.1

o

Nhiệt độ: С

- đơng đặc

28.5

-nóng chảy paraffin

57.0

-bắt đầu sôi

59.6

Thành phần phân đoạn, % V.

ở Т đến 100 oС

1.5

o

ở Т đến 150 С

7.8

ở Т đến 200 oС

14.5

ở Т đến 250 oС

21.3

o

ở Т đến 300 С

30.4

o

ở Т đến 350 С

42.60.060.110.130.140.100.1426.0

54.0

85.025.0

56.5

62.028.0

57.0

90.022.5

56.0

84.023.5

55.0

105.023.5

57.0

78.00.3

6.0

13.5

21.5

31.0

46.53.0

9.5

16.0

23.0

32.5

48.00.5

2.5

6.5

12.0

19.5

36.00.2

2.0

5.5

10.0

18.0

35.50.5

4.5

9.5

17.0

34.01.8

2.5

5.5

9.5

17.5

27.0Trên giàn nhẹ RC-2 khai thác các vỉa dầu ở móng. Đối với các loại dầu này có

tính đặc trưng là hàm lượng khí thấp (ở điều kiện tách khí tiêu chuẩn là 44 m3/m3) và

áp suất bão hòa khơng cao (6,8 – 7,2 Mbar). Năng lượng vỉa khá thấp khi so sánh với

năng lượng vỉa ở tầng móng mỏ Bạch Hổ. Những tính chất hóa lý của dầu đã tách khí

ở RC-2 mỏ Rồng được trình bày ở bảng №4

Những tính chất hóa lý của dầu ở RC-2 mỏ Rồng

Bảng №4

RC-2

Thông số

1

Tỷ trọng, kg/m3 (20 oС)

Độ nhớt, cSt, ở:

50 oС

70 oС

Nhiệt độ,oС:

Dầu đơng đặc

Nóng chảy paraffin

Bắt đầu sơi

Hàm lượng, %:

Lưu huỳnh

Nhựa-asphalten

Asphalten

Nhựa

ParaffinGiếng 14

Khoảng

Trung bình

2

3

854.0-858.8

855.0Giếng 21

Khoảng

Trung bình

4

5

847.0-851.7

8507.5-9.2

4.9-5.58.3

5.15.45-6.78

3.28-4.596.0

3.930.5-33.0

53.0-59.0

70.0-83.432.0

57.0

76.030.5-33.0

56.0-57.7

67.7-70.031.5

56.5

68.00.059-0.076

7.25-8.78

2.5-5.52

3.21-5.65

18.7-21.00.065

7.75

3.20

4.85

20.00.052-0.087

8.06-8.27

2.57-3.45

4.82-5.49

19.27-19.30.062

8.17

3.0

5.2

19.3Dầu ở mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng là dầu nhiều paraffin và theo đặc tính vận

chuyển thì chúng là dầu có nhiệt độ đông đặc cao. Về vấn đề này, đặc biệt cần phải

Trang 56BÁO CÁO THỰC TẬPnghiên cứu tính chất lưu biến của dầu trong khoảng thay đổi nhiệt độ và vận tốc trượt,

là những đặc trưng đối với điều kiện làm việc của đường ống.

2.2. Xác định nhiệt độ xuất hiện tinh thể paraffinNhiệt độ xuất hiện tinh thể paraffin có ý nghĩa khoa học quan trọng trong việc

nghiên cứu về dầu thơ. Nó là cơ sở để đánh giá quá trình lắng đọng paraffin trong dầu,

xác định nhiệt độ xử lý hóa phẩm tối ưu…

Nhiệt độ xuất hiện tinh thể paraffin được xác định bằng nhiều phương pháp.

Hiện tại Phòng thí nghiệm Vận chuyển dầu sử dụng hai phương pháp xác định tinh thể

paraffin.

a) Xác định nhiệt độ xuất hiện tinh thể paraffin bằng phương pháp vi sai nhiệt

Sample: OIL-150

Size: 6.6000 mgFile: G:\Data DSC\lu\OIL-150\OIL150.003

Operator: Ludt-VSP

Run Date: 19-Sep-2013 02:38

Instrument: DSC Q1000 V9.9 Build 303DSC0.7Heat Flow (W/g)0.644.17°C0.50.40.3354045Exo Up50

Universal V4.5A TA InstrumentsTemperature (°C)Sample: OIL-150

Size: 9.1000 mgFile: G:\Data DSC\lu\OIL-150\OIL150.008

Operator: Ludt-VSP

Run Date: 19-Sep-2013 04:15

Instrument: DSC Q1000 V9.9 Build 303DSC0.55Heat Flow (W/g)0.5045.65°C

0.450.400.35

Exo Up40424446Temperature (°C)4850

Universal V4.5A TA InstrumentsTrang 57BÁO CÁO THỰC TẬPb) Xác định nhiệt độ xuất hiện tinh thể paraffin bằng phương pháp soi tinh thểCác hình ảnh dưới đây được chụp dưới kính hiểu vi nhằm xác định nhiệt độ kết

tinh paraffin của dầu BK-5 mỏ Bạch Hổ3.3. Nghiên cứu quá trình lắng đọng paraffin và các phương pháp ngăn ngừa

Để kiểm soát sự hình thành của lắng động paraffin trong đường ống làm việc

trên các cơng trình có thể sử dụng thiết bị chuyên dùng đo sự tích tụ ASPO . Chúng

cho phép đo định kỳ độ dày lắng đọng và lấy mẫy lắng động để phân tích xác định

thành phần. Trong các trường hợp, khi nào cần thiết, thì mơ hình thí nghiệm xác định

sự hình thành ASPO trên thiết bị chuyên dụng theo phương pháp ngón tay lạnh được

khuyến khích sử dụng

Trang 58BÁO CÁO THỰC TẬPCác nghiên cứu về sự hình thành lắng động keo-nhựa-paraffin được thực hiện

trên thiết bị Cold Finger .62.

Tỷ lệ lắng đọng của giếng H5 OligoceneNhiệt độ

dầu,

o

C1

2

3

4

5

6

725

30

35

40

45

50

60Nhiệt độ

ngón tay

lạnh,

o

C

21

25

30

35

40

45

50Tỷ lện lắng đọng wax

kg/m2/day

None

250ppm

500ppm

chemical PAO83363

PAO83363

4,805

2,507

3,508

2,430

1,395

0,824

0,761

0,676

0,149

0,136

0,107

0,139

0,107

0,076

0

0

0

0

0

0Tỷ lệ lắng đọng của giếng H5 Lower MioceneNhiệt độ

dầu,

o

C125Nhiệt độ

ngón tay

lạnh,

o

C

21Tỷ lện lắng đọng wax

kg/m2/day

None

250ppm

500ppm

chemical PAO83363

PAO83363

10,646

Trang 59BÁO CÁO THỰC TẬP2

3

4

5

6

730

35

40

45

50

6025

30

35

40

45

5010,962

1,8523

0,7935

0,407

0,177

07,6433

1,574

0,665

0,281

0,1398

04,643

1,357

0,577

0,221

0,113

0Tỷ lệ lắng đọng của giếng H5 Upper MioceneNhiệt độ

dầu,

o

C1

2

3

4

5

6

725

30

35

40

45

50

60Nhiệt độ

ngón tay

lạnh,

o

C

21

25

30

35

40

45

50Tỷ lện lắng đọng wax

kg/m2/day

None

250ppm

500ppm

chemical PAO83363

PAO83363

0,466

0,361

0,306

0,159

0,126

0,115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0Trang 60BÁO CÁO THỰC TẬPTỷ lệ lắng đọng của giếng H5 Oligocene + H5 Lower Miocene + H5 Upper

Miocene (40% + 20% + 40%)Nhiệt độ

dầu,

o

C1

2

3

4

5

6

725

30

35

40

45

50

60Nhiệt độ

ngón tay

lạnh,

o

C

21

25

30

35

40

45

50Tỷ lện lắng đọng wax

kg/m2/day

None

250ppm

500ppm

chemical PAO83363

PAO83363

6,298

4,231

3,511

2,408

1,813

1,601

0,646

0,435

0,311

0,325

0,261

0,201

0,191

0,16

0,135

0

0

0

0

0

0Trang 61BÁO CÁO THỰC TẬPGhi chú: Khối lượng của lắng đọng trên bề mặt ngón tay lạnh được lấy mỗi lần sau 3h

ở mỗi nhiệt độ nghiên cứu. Mỗi thí nghiệm được thực hiện trung bình trong vòng 10h.Trang 62Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khối lượng phân tử

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×