1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
9 Nghiên cứu tính chất lưu biến của dầu bằng thiết bị đo độ nhớt HAAKE Viscotester 550

9 Nghiên cứu tính chất lưu biến của dầu bằng thiết bị đo độ nhớt HAAKE Viscotester 550

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THỰC TẬP-Thời gian tăng vận tốc của rotor từ giá trị 0 đến giá trị cài đặt tại nhiệt độ cao

nhất của khoảng đo là 2 phút;

Tiến hành đo lưu biến của dầu khi nhiệt độ nhiệt độ giảm dần từ nhiệt độ cao

nhất đến nhiệt độ thấp nhất với vận tốc rotor cố định, thời gian đo phục thuộc

vào từng loại dầu;

Giảm vận tốc rotor từ giá trị cài đặt về giá trị 0 trong thời gian 2 phút, tại

nhiệt độ thấp nhất của khoảng đo;

Tiến hành thí nghiệm:

Bộ xilanh và cốc đo được gia nhiệt bằng với nhiệt độ cao nhất của khoảng

đo.

Tháo cốc đo ra (chú ý cốc đo nóng), rót 60 ml dầu sau khi xử lí vào cốc đo,

nạp cốc có dầu trở lại máy;

Giữ ổn định ở nhiệt độ bắt đầu đo ít nhất 2 phút;

Cho chạy chương trình đã được chuẩn bị trước.Xử lý kết quả thí nghiệm

Kết quả đo đường cong chảy của mẫu dầu được thu nhận dưới dạng đồ thị và dạng

bảng. Chương trình RheoWin 4 Data Manager cho phép chúng ta hiện thị đồ thị theo

các mối quan hệ sau:

Độ nhớt theo thời gian:Trang 30BÁO CÁO THỰC TẬPĐộ nhớt theo nhiệt độ:-Ứng suất trượt theo thời gian:Trang 31BÁO CÁO THỰC TẬP-Ứng suất trượt theo shear rate (đường cong chảy):Trang 32BÁO CÁO THỰC TẬPChương trình RheoWin 4 Data Manager còn cho phép chúng ta hiện thị kết

quả đo dưới dạng bảng.Các ví dụ xử lý kết quả đo tính chất lưu biến của dầu

Trong phần này trình bày cách tiến hành xử lí kết quả nghiên cứu các tính chất lưu

biến của dầu mỏ Bạch Hổ và Rồng, nhờ thiết bị đo kiểu rotor Viscotester 550, bộ đo

MV-DIN.

Chương trình RheoWin 4 Data Manager cho phép chúng ta hiển thị kết quả đo

của các lần đo khác nhau trên cùng một đồ thị. Điều này cho phép so sánh hiệu quả

của các loại hóa phẩm khác nhau với cùng một định lượng hoặc so sánh hiệu quả

của các định lượng khác nhau của cùng một hố phẩm từ đó lựa chon hoá phẩm và

xác định phương án xử lý tối ưu.Hình 7 :Đồ thị biểu diễn sự phục thuộc của độ nhớt dầu theo nhiệt độ:

dầu chưa xử lý, dầu xử lý 250ppm và 500ppm PPDTrang 33BÁO CÁO THỰC TẬPNgoài ra, Viscotester VT 550 cho phép chúng ta xác định độ nhớt của chất lỏng

tại nhiệt độ xác định hay độ bền gel của chất lỏng sau một thời gian ngừng chuyển

động tại một nhiệt độ cố định.

8.10Nghiên cứu lắng đọng keo-nhựa-parafin bằng thiết bị ngón tay lạnhHình 8: Cold Finger.62

Giới thiệu phương pháp:

Để nghiên cứu tốc độ lắng đọng của keo-nhựa-parafin lên bề mặt bên trong

đường ống có thể dùng phương pháp ngón lạnh (Cold Finger). Phương pháp này là sự

mơ phỏng các q trình nhiệt thủy động lực học của dòng chảy bên trong đường ống

bằng cách cho một ống thép không rỉ, được làm lạnh theo ý muốn (Cold Finger) vào

một cốc đựng dầu đang quay với vận tốc cho trước. Chất lắng đọng tích tụ trên bề mặt

ống thép chứa các parafin mạch thẳng, keo, nhựa và asphalten.Hình 9: Bộ thiết bị ngón tay lạnh

Bộ thiết bị ngón tay lạnh bao gồm một xilanh hình trụ bằng thép không rỉ được

làm lạnh từ bên trong bằng cách bơm tuần hoàn nước lạnh từ bể ổn nhiệt. Bao bọc

xung quanh cốc dầu là nước ổn nhiệt nhằm duy trì nhiệt độ dầu. Con quay từ được đặt

dưới cốc, đĩa quay từ ở dưới sẽ tạo ra sự chuyển động của dòng dầu. Vận tốc quay của

con quay từ hay là tốc độ trượt của dầu được cài đặt tương ứng với lưu tốc của dòng

chảy trong đường ống ngồi thực tế. Khi kết thúc thí nghiệm, chất rắn bám trên bề mặt

Trang 34BÁO CÁO THỰC TẬPCold Finger được tách ra và đem xác định khối lượng hoặc phân tích thành phần tuỳ

theo mục đích cụ thể.--Trình tự và điều kiện thí nghiệm:

Thể tích dầu: 80ml;

Nhiệt độ của dầu: 45-61 0C

Vận tốc trượt: 20s-1 đối với dầu Rồng và 50s-1 đối với dầu Bạch Hổ;

Thời gian thí nghiệm: 2, 4, 6 giờ hoặc lâu hơn;

Nhiệt độ nước tuần hồn qua ngón tay lạnh thấp hơn nhiệt độ bề mặt ngón

tay lạnh (nhiệt độ dầu 2-5 0C;

Diện tích bề mặt tính tốn của ngón tay lạnh: 1320 mm2.

Sau khi kết thúc thí nghiệm, nhẹ nhàng nâng ngón tay lạnh ra khỏi cốc dầu

và loại bỏ phần dầu lỏng bám dính trên nó. Khi khơng còn dầu nhỏ giọt,

tách lớp lắng đọng và đem xác định khối lượng.

Vận tốc lắng đọng được xem như khối lượng chất lắng đọng thu được chia

cho diện tích bề mặt xung quanh ngón tay lạnh và thời gian tiến hành thí

nghiệm và có thể biểu diễn bằng kg/m2*ngày đêm.Cooling Water inWater outCork

Test jar

Thermostated bath

Shearing cylinder

Cold fingerMagnetic disc

MotorCOLD FINGER APPARATUSHình 10: Thiết bị Cold Finger

Trang 35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

9 Nghiên cứu tính chất lưu biến của dầu bằng thiết bị đo độ nhớt HAAKE Viscotester 550

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×