1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Viết tài liệu tham khảo

Viết tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số quy định chungVị trí: Được viết ở một trang riêng ở cuối bài viết

Xếp thứ tự các tài liệu tham khảo:

Mỗi tạp chí có thể có một u cầu riêng

Thường được xếp theo thứ tự chữ cái theo họ tác

giả. Với các bài viết của cùng một tác giả, xếp theo

thứ tự thời gian xuất bản

Có thể xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài viết và

đánh sốVu, B. (2000). Van de Lao dong tre em (The issue of Child

Labour). Ha Noi, Nha Xuat ban Chinh tri Quoc gia

(National Politic Press).

 Vietnamese Parliament (VP) (2006). Luat Cu Tru (The Law

of Residence), Ha Noi.

http://www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn/web/data/news/2006/

12/1052/luatcutru2006.doc.

 Vietnamnet (VNN) (2007). Ba nam toi giam ti le that nghiep

do thi xuong 5 phan tram(To Reduce the Poverty Line to 5

Percent in 3 Years). Vietnamnese Newspaper, 17/2/2007.

 Tran Xuyen (2003). Phuong phap nghien cuu dong tham

gia. Phuong phap dong tham gia trong nghien cuu giam

ngheo . Trong V.L. Ngo. Đại học quốc gia Tp. HCM

 Nguyen Nhung (2004). “Hoi nhap do thi va khia canh gioi

cua nhung nguoi nhap cu vao thanh pho Ho Chi Minh. Bài

báo cáo trong hội thảo về Giảm nghèo, di dân và đơ thị hố ở

Tp. HCM, Viện nghiên cứu và phát triển vùng Nam Bộ,

tháng 2 2004, Tp. HCM

Các chủ đề viết báo cáoThay đổi về quan niệm về hơn nhân và gia đình

Thực trạng hơn nhân trong cộng đồng

Quan hệ giới trong gia đình (Phân cơng lao động,

quyền quyết định..)

Quan hệ giữa bố mẹ và con cái

Đời sống kinh tế

Đời sống xã hội

Chăm sóc sức khỏeTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Viết tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×