1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Những giải thích không dứt khoát

4 Những giải thích không dứt khoát

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.4 Những giải thích khơng dứt khốt

Tầm quan trọng tương đối của MT trong giải độc kim loạiChỉ có một phần nhỏ của kim loại cytosolic kết hợp với MT trong cả hai trường hợp.Ở giun H. diversicolor, tỷ lệ các kim loại cytosolic kết hợp với MTLPs khác nhau (9 47% cho Cd, 25 - 40% cho Cu, 14 - 21% cho Zn) (Berthet et al., 2003).Trong khi, ở sò điệp Pecten maximus, MTLP cơ lập chỉ có 15% cytosolic Cd.4.4 Những giải thích khơng dứt khốt

Tầm quan trọng tương đối của MT trong giải độc kim loạiSự cạnh tranh giữa các cơ chế hấp thụ có thể cản trở phản ứng của MT tiếp xúc với kim

loại (George and Olsson, 1994).Hơn nữa, ở động vật giáp xác, chu kỳ lột xác rất dễ thấy được tác động của tế bào và

các mô trên haemocyanin và sự trao đổi Cu (Engel và Brouwer, 1993).4.4 Những giải thích khơng dứt khoát

Tỷ lệ tổng lượng MT tăng so với nồng độ MT tăngTỷ lệ tổng lượng MT và Cd, thể hiện qua chu kỳ bán rả:Con trai (M. edulis): 25 và 300 ngàyHàu (C. virginica): 4 - 20 và 70 ngàyĐối với Cu, Zn có tổng lượng cao hơn Cd ở trai, với chu kỳ bán rả tương ứng là 10 và

60 ngày4.4 Những giải thích khơng dứt khốt

Tỷ lệ tổng lượng MT tăng so với nồng độ MT tăngỞ loài hai mảnh vỏ nước ngọt C. fluminea (Baudrimont et al., 2003) quan sát thấy rằng

nồng độ MT giảm 37% sau chuyển từ nơi ô nhiễm (Sông Lot) đến nơi không bị ô

nhiễm.Ở giáp xác amphipod O. gammarellus được tiếp xúc với Cd và Zn, Cu và Zn xuất hiện

trong các tiêu thể làm rã MT, trong khi Cd vẫn duy trì MT liên kết (Nassiri et al., 2000).4.4 Những giải thích khơng dứt khốt

Tỷ lệ tổng lượng MT tăng so với nồng độ MT tăngSự khác biệt về luồng Cd, Zn và Cu có thể là do tính nhạy cảm khác nhau của MT liên

kết kim loại.Những quá trình sinh lý liên quan đến MT sẽ chủ động hơn khi tiếp xúc với lồi động

vật thủy sản khơng xương sống, nhưng việc tăng hoạt động của MT ở sinh vật có thể

được phản ánh việc tăng tổng lượng protein thì trái ngược với sự tăng nồng độ của nó.4.4 Những giải thích khơng dứt khốt

Cảm ứng và độc tính của MTMột số thử nghiệm trên sinh vật, để tăng sự hiện diện của kim loại thì phải giảm nồng

độ MT khi tiếp xúc kim loại ở mức độ cao.Một ảnh hưởng chung của độc tính trên cảm ứng MT đã được ghi nhận của nhiều tác

giả.Ở cấp độ toàn bộ sinh vật, các loài hai mảnh vỏ được chuyển vùng sinh sống tăng

trưởng chậm hơn suốt quá trình thử nghiệm 400 ngày so với nghiệm thức đối chứng (ở

vùng nước sạch).4.4 Những giải thích khơng dứt khốt

MT cảm ứng và biến đổi sinh lýYếu tố gây nhiễu khác có thể che giấu cảm ứng của MT trong động vật thuỷ sinh trong

điều kiện thử nghiệm hoặc tiếp xúc ngoài tự nhiên.Bất kỳ yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến sự trao đổi protein sẽ có thể ảnh hưởng trực

tiếp đến MT.Ảnh hưởng tương đối của các yếu tố tự nhiên và các nhân tố ô nhiễm hạn chế khả năng

sử dụng nồng độ MT tiếp xúc với kim loại là một chỉ dấu sinh học.5. Sử dụng MT như một chỉ dấu sinh học của sự phơi nhiễm kim loạiCảm ứng metallothionein là một sự đáp ứng sinh hóa với tính sẵn có cao của kim loại

trong mơi trường.Depledge (1993): ‘‘Một sự thay đổi về sinh hóa, tế bào, sinh lý hay hành vi có thể đo

được trong các mơ hoặc dịch cơ thể hoặc ở cấp độ tồn bộ sinh vật cung cấp bằng

chứng về sự phơi nhiễm ảnh hưởng của một hoặc nhiều chất ơ nhiễm hóa học (bức

xạ)’’5. Sử dụng MT như một chỉ dấu sinh học của sự phơi nhiễm kim loạiTrong khuôn khổ châu Âu, MT được công nhận trong bộ "đánh dấu sinh học cốt lõi".

MT cũng là một phần của bộ chỉ đánh dấu sinh học được lựa chọn để giám sát môi

trường biển ở Địa Trung Hải, kế hoạch hành động của Chương trình Mơi trường Liên

hợp quốc (1999).Tuy nhiên, việc lựa chọn các loài tốt nhất để theo dõi hay việc lựa chọn các cơ quan có

liên quan đến sự quyết định MT vẫn còn là đối tượng để thảo luận.5.1. So sánh các loài khác nhauCảm ứng MT bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tự nhiên trong cá khơng ít hơn là trong động

vật khơng xương sống: ảnh hưởng của tuổi tác, giới tính, thành thục sinh dục,...

(Duquesne năm 1992; Hamza – Chaffai,1995).Trong cua có các mối quan hệ rõ ràng giữa MT và nồng độ kim loại trong thực tế

(Pedersen,1997).5.1. So sánh các loài khác nhauBảng 5.1: Phân tích hồi quy cho thấy tầm quan trọng tương đối của các yếu tố khác nhau trong tự

nhiên và chất gây ơ nhiễm kim loại trong kiểm sốt nồng độ MT ở Cua (Legras et al., 2000)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Những giải thích không dứt khoát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×