1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THIẾT KẾ MẠCH VÀ THUẬT TOÁN:

THIẾT KẾ MẠCH VÀ THUẬT TOÁN:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết bị hỗ trợ thực thi lệnh đa năng hóa dùng RFIDCHƯƠNG 3: CODE HOÀN CHỈNH

File lcd16.h

#ifndef LCD16_H_

#define LCD16_H_

#include

#define EN BIT4

#define RS BIT5

void lcdinit(void); // = hàm khởi tạo cấu hình lcd với chế độ 4 bít

void lcdData(unsigned char l); //= hàm gửi dữ liệu qua lcd

void prints(char *s); //= hàm gửi 1 xâu ký tự qua lcd

void gotoXy(unsigned char x,unsigned char y); //= hàm di

chuyển con trỏ của lcd

#endifFile lcd16.c

#include "lcd16.h"

void lcdcmd(unsigned char Data)

{

P2OUT &= ~RS;

P2OUT &=~EN;

Nguyễn Hữu HùngPage 13Thiết bị hỗ trợ thực thi lệnh đa năng hóa dùng RFIDP2OUT &= 0xF0;

P2OUT |= ((Data >> 4) & 0x0F);

P2OUT |=EN;

waitlcd(2);

P2OUT &=~EN;

P2OUT &= 0xF0;

P2OUT |= (Data & 0x0F);

P2OUT |=EN;

waitlcd(2);

P2OUT &=~EN;

}

void lcdData(unsigned char l)

{

P2OUT |=RS;

P2OUT &=~EN;

P2OUT &= 0xF0;

P2OUT |=((l >> 4) & 0x0F);

P2OUT |=EN;

waitlcd(2);

P2OUT &=~EN;

P2OUT &= 0xF0;

P2OUT |= (l & 0x0F);

P2OUT |=EN;

waitlcd(2);

P2OUT &=~EN;

}

void lcdinit(void)

{

P2OUT &=~RS;

P2OUT &=~EN;

P2OUT |= 0x3;

waitlcd(40);

P2OUT |=EN;

P2OUT &=~EN;

waitlcd(5);

P2OUT |=EN;

P2OUT &=~EN;

Nguyễn Hữu HùngPage 14Thiết bị hỗ trợ thực thi lệnh đa năng hóa dùng RFID

waitlcd(5);

P2OUT |=EN;

P2OUT &=~EN;

waitlcd(2);

P2OUT &= 0xF2;

P2OUT |=EN;

P2OUT &=~EN;

lcdcmd(0x28);

waitlcd(250);

lcdcmd(0x0E);

lcdcmd(0x01);

waitlcd(250);

lcdcmd(0x06);

waitlcd(250);

lcdcmd(0x80);

waitlcd(250);

}

void prints(char *s)

{

while (*s)

{

lcdData(*s);

s++;

}

}

void gotoXy(unsigned char x,unsigned char y)

{

if(x<40)

{

if(y) x |= 0x40;

x |=0x80;

lcdcmd(x);

}

}

File main.c

#include

Nguyễn Hữu HùngPage 15Thiết bị hỗ trợ thực thi lệnh đa năng hóa dùng RFID

#include "lcd16.h"

#define LED_1 0x40

// BIT6

char data[12];

char data_tag[10];

int j=0;

int i;

// hàm kiểm tra 2 xâu

unsigned int arrayCompare(char a[], char b[])

{

char i;

for(i=0; i<10; i++)

{

if (a[i]!=b[i]) return 0;

}

return 1;

}

void main(void)

{

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;

P2DIR = 0xFF;

P2OUT = 0x00;

lcdinit();

prints("Welcome!");

BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;

// Set DCO

DCOCTL = CALDCO_1MHZ;

P1SEL = BIT1 + BIT2 ;

// P1.1 = RXD, P1.2=TXD

P1SEL2 = BIT1 + BIT2;

UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;

// SMCLK

UCA0BR0 = 104;

//

UCA0BR1 = 0;

// 1MHz 115200

UCA0MCTL = 0;

UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;

// **Initialize USCI state

machine**

IE2 |= UCA0RXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt

__bis_SR_register(LPM0_bits+GIE); //Enable nngat ngoai vi

}

// ngắt Khi chân RX của chíp được nhận dữ liệu

#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR

__interrupt void USCIA0RX_ISR(void)

Nguyễn Hữu HùngPage 16Thiết bị hỗ trợ thực thi lệnh đa năng hóa dùng RFID

{if(IFG2&UCA0RXIFG)

{//UART Character receiveddata[j++] = UCA0RXBUF;

if (j==12) //Transfer complete

{

j=0;

for (i=1; i<11;i++)

{

data_tag[i-1]=data[i];

}

lcdinit();

if(arrayCompare(data_tag,"0008657431"))

{

P1DIR = 0x40;

P1OUT |= 0x40;

prints("hop le!");

_delay_cycles(2000000);

lcdinit();

prints("Welcome!");

P1OUT &= ~0x40;

}

else

{P1DIR = 0x01;

P1OUT |= 0x01;

prints("the sai!");

_delay_cycles(2000000);

lcdinit();

prints("Welcome!");

P1OUT &= ~0x01;}

}

}

}Nguyễn Hữu HùngPage 17Thiết bị hỗ trợ thực thi lệnh đa năng hóa dùng RFIDNguyễn Hữu HùngPage 18Thiết bị hỗ trợ thực thi lệnh đa năng hóa dùng RFID

CHƯƠNG 4: Kết luận và hướng phát triển

1. ƯU ĐIỂM:

- Chương trình chạy trên nền msp430 kít launchpad nên tiết kiệm nguồn, dùng lcd

ở chế đợ 4 bít có thể tiết kiệm chân chíp vào công việc khác.

2. KHUYẾT ĐIỂM:

- Vì mỗi lần xóa lcd thì phải cấu hình lại cho lcd nên sinh ra 1 độ trễ nhất định

của chương trình.

- Chương trình chi hiển thị kết quả cho người quan sát. Khơng tự đợng hóa được

mợt cơng việc khi khơng có người.

3. Hướng Phát triễn

- có thể dùng PWM để tạo xung khởi đợng đợng cơ để đóng mở cửa khi quét thẻ

đúng => tạo được cửa tự động.Nguyễn Hữu HùngPage 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THIẾT KẾ MẠCH VÀ THUẬT TOÁN:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×