1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 1: Về cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT TP Điện Biên Phủ

Sơ đồ 1: Về cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT TP Điện Biên Phủ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban cụ thể:

Giám đốc: Là người đứng đầu Chi nhánh, phụ trách chung, có trách nhiệm

kiểm tra giám sát cơng việc của các phó giám đốc, phụ trách về hoạt động kinh

doanh của toàn chi nhánh, xem xét và kiến nghị tổng giám đốc, Hội đồng quản trị

thay đổi các chính sách tín dụng, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt

động của Chi nhánh.

Phó giám đốc: Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức, tham mưu cho Giám

đốc chi nhanh để xây dựng chiến lược phát triển kế hoạch kinh doanh đảm bảo

chất lượng, an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các chính

sách nội bộ, cụ thể như sau:

+ Phó giám đốc phụ trách kế tốn: Tham gia định hường phát triển các

phòng giao dịch nhằm mở rộng kinh doanh, quảng bá thương hiệu AGRIBANK

trên địa bàn thành phố. Phù hợp với định hướng phát triển chung của Ngân hàng.

Xây dựng và kiểm tra các định mức chi phí tất cả các đơn vị cảu chi nhánh, Quản

lý và điều hành hoạt động kế toán, chỉ đạo cơng tác Kế tốn ngân quỹ tồn chi

nhánh, trực tiếp chỉ đạo cơng tác kế tốn ngân quỹ tại Hội sở giao dịch, ký duyệt

các chứng từ kế toán ngân quỹ tại Hội sở giao dịch trong phạm vi thẩm quyền hỗ

trợ tín dụng tại chi nhánh, phụ trách cơng tác xây dựng cơ bản...

+ Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Phụ trách các công việc về đầu tư

tín dụng bao gồm cả tín dụng thơng thường và tín dụng ủy thác. Trực tiếp chỉ đạo

mọi hoạt động tín dụng tại các phòng giao dịch, ký duyệt các khoản vay tại trong

phạm vi thẩm quyền phán quyết. Phụ trách cơng tác thơng tin phòng ngừa và xử

lý rủi ro tín dụng, cơng tác thơng tin tun truyền tiếp thị...

+ Phòng Kế tốn và Ngân quỹ: Tổ chức cơng tác hạch tốn kế tốn, hạch

tốn thống kê và thanh toán theo quy định của Agribank tỉnh Điện Biên. Kiểm tra

việc thực hiện kế hoạch của các phòng giao dịch. Quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu

4về hạch toán, kế toán, quyết toán và các báo cáo theo quy định, đồng thời cũng

quản lý công cụ, tài sản của chi nhánh phục vụ nghiệp vụ kinh doanh. Thực hiện

nhiệm vụ chuyển tiền, quản lý tài khoản khách hàng là các các nhân, tổ chức, các

doanh nghiệp quản lý chi tiêu nội bộ.

Phòng kế hoạch kinh doanh: Để phục vụ cho nhu cầu tín dụng của các

khách hàng, Chi nhánh đã quy định rất rõ ràng, cụ thể về chức năng nhiệm vụ của

phòng. Bao gồm các cơng việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu và tư vấn cho khách về các hình thức vay nợ.

- Phân tích tín dụng và các hợp đồng vay nợ của khách.

- Chuẩn bị các chứng từ liên quan tới các khoản nợ được xác nhận.

- Thông báo cho ban giám đốc của Chi nhánh, xin ý kiến và thừa nhận đối

với các khoản cho vay.

- Hoàn thành các hợp đồng về cầm cố, thế chấp tài sản. Các chứng từ này

đều phải được công chứng và đăng ký.

- Thực hiện và quản lý các khoản tín dụng

- Thực hiên các mẫu chứng từ về việc phát hành bảo đảm.

- Phát hành các bảo lãnh ngân hàng ( trừ bảo lãnh vận chuyển ).

- Thực hiện các chứng từ bảo đảm cho việc phát hành thẻ tín dụng.

- Thường xuyên kiểm tra, thu thập thơng tin về tình hình kinh doanh của

khách.

- Thường xuyên báo cáo tình hình kinh doanh của khách và khả năng có thể

trả nợ của khách cho giám đốc của Chi nhánh.

- Điều chỉnh về thời hạn, điều kiện vay nợ, lãi suất vay cho khách để phù

hợp với sự thay đổi của lãi suất trên thi trường.

- Lập các báo cáo về hoạt động tín dụng.

Các phòng giao dịch : Khai thác và nhận tiền gửi của các tổ chức cá nhân

dưới các hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn và có kỳ hạn. Cho vay ngắn hạn, trung

5dài hạn và các loại cho vay khác đối với hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã...Thực

hiện các dịch vụ thanh tốn theo quy định.

1.3. Hoạt động chính của NHNNo&PTNT TP Điện Biên Phủ

Chi nhánh NHNNo&PTNT thành phố Điện Biên Phủ kinh doanh đa ngành,

đa lĩnh vực về tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng phù hợp với quy

định của pháp luật, không ngừng nâng cao lợi nhuận của ngân hàng, góp phần

thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

1.3.1. Huy động vốn

- Nhận tiền gửi thanh tốn: đây là hình thức các doanh nghiệp, cá nhân gửi

tiền vào ngân hàng nhờ ngân hàng giữ hộ và thanh toán hộ với lãi suất thấp để sử

dụng các dịch vụ của ngân hàng.

- Nhận tiền gửi có kỳ hạn của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội: Tiền gửi

có kỳ hạn được hưởng lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi thanh toán.

- Nhận tiền gửi tiết kiệm từ dân cư: Các khoản thu nhập tạm thời chưa sử

dụng của người dân có thể gửi tiết kiệm nhằm thực hiện mục tiêu an toàn và sinh

lời. Nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn: Tiết kiệm

khơng kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VND và ngoại tệ, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm

tích lũy, tiết kiệm bậc thang....

- Phát hành kỳ phiếu , trái phiếu theo quy định của NHNo Việt Nam.

1.3.2. Cho vay, đầu tư

- Cho vay ngắn hạn bằng VND và ngoại tệ

- Cho vay trung và dài hạn bằng VND và ngoại tệ

- Đồng tài trợ cho vay hợp vốn đối với những dự án lớn, thời gian hoàn

vốn dài vi dụ như: Dự án nông nghệp, dự án xây dựng nhà ở...

- Cho vay tài trợ, ủy thác theo chương trình

- Cho vay thấu chi, cho vay tiêu dùng

6- Bảo lãnh: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ký quỹ, bảo lãnh thanh toán, bảo

lãnh dự thầu....

- Thanh toán và tài trợ thương mại: Phát hành thanh toán thư tín dụng,

chuyển tiền trong nước, chuyển tiền nhanh, thanh tốn ủy nhiệm thu, ủy nhiệm

chi, séc. Chi trả lương qua tài khoản mở tại ngân hàng...

- Ngân quỹ: Mua bán ngoại tệ, mua bán chứng từ có giá. Thu, chi hộ tiền

mặt.

- Phát hành thẻ và ngân hàng điện tử: Phát hành và thanh tốn thẻ tín dụng

nội địa, thẻ tín dụng quốc tế ( VISA, MASTER CARD....), thẻ ATM, dịch vụ

Internet Banking, SMS banking.....

PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNNo &

PTNT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 2011-2013

Sau hơn 10 năm xây dựng và hoạt động, Chi nhánh thành phố đã có những

bước đi vững chắc, cùng với sự phát triển về mặt huy động vốn, phát triển đầu tư,

nâng cao chất lượng tín dụng và dần khẳng định được vị thế, uy tín của chi nhánh

trên địa bàn thành phố. Trong hoạt động kinh doanh hiện nay các NHTM nói

chung và chi nhánh NHNNo&PTNT TP Điện Biên Phủ nói riêng gặp phải nhiều

khó khăn. Hoạt động trong một môi trường cạnh tranh gay gắt, nhiều ngân hàng

áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, điều này đòi hỏi chi nhánh ln phải nắm

bắt thơng tin và tự đổi mới mình sao cho phù hợp. Chi nhánh Thành phố đã bám

sát định hướng của Ban Giám đốc, ban lãnh đạo xác định được mục tiêu kinh

doanh với sự phấn đấu không ngừng trong năm vừa qua chi nhánh đã đạt được

những kết quả đáng khích lệ sau :

2.1. Về hoạt động huy động vốn

Đánh giá được tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn, Chi nhánh đã

tập trung huy động các nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong dân cư, doanh

nghiệp và các tổ chức xã hội. Trong từng thời điểm cụ thể Ngân hàng đã chủ

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 1: Về cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT TP Điện Biên Phủ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×