1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Doanh thu, Lợi nhuận trước/sau thuế, tỷ suất lợi nhuận /doanh thu, tỷ suất lợi nhật trên chi phí…..--> đánh giá xu hướng thay đổi và các yếu tố ảnh hưởng tích cực/tiêu cực tới các chỉ tiêu này:

Doanh thu, Lợi nhuận trước/sau thuế, tỷ suất lợi nhuận /doanh thu, tỷ suất lợi nhật trên chi phí…..--> đánh giá xu hướng thay đổi và các yếu tố ảnh hưởng tích cực/tiêu cực tới các chỉ tiêu này:

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN I – NHẬT KÝ THỰC TẬP

(Được ghi chép hàng ngày, hoặc hàng tháng theo từng công việc được phân công theo

thời gian hàng tuần, hàng tháng)

Ngày

thángNhiệm vụ được phân

côngNhận xét của cán

bộ đơn vị phụ

trách thực tậpKý tênII. KHẢ NĂNG – THÁI ĐỘ LÀM VIỆC VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC:

Đánh giá theo 5 mức độ: Thang điểm 10/100

Họ và tên:……………………………….MSSV:……………………Lớp:………………Cơ quan thực tập:……………………………………………………………………

Yếu: dưới 5Khá: 7 – 7,9Trung bình: 5 – 6,9Giỏi: 8 – 8,9Xuất sắc: 9 – 101. Những đánh giá cụ thể:

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Tiêu chí đánh giá

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu cần thiết

Mức độ thành thục các thao tác

Kỹ năng sử lý tình huống

Khả năng tiếp thu, nắm bắt u cầu mới

Tính chủ động trong cơng việc

Tinh thần trách nhiệm đối với cơng việc

Mức độ hòa hợp thân thiện với đồng sự trong bộ phận

Tác phong làm việc

Chất lượng thực hiện công việc được giao

Khả năng giao tiếp cơng chúng

Điểm trung bình:Điểm sốĐiểm chữ2. Nhận xét khác (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

PHỤ TRÁCH

CỦA BỘ PHẬN THỰC TẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)Ngày … tháng … năm 2012

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)KẾT LUẬN

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Doanh thu, Lợi nhuận trước/sau thuế, tỷ suất lợi nhuận /doanh thu, tỷ suất lợi nhật trên chi phí…..--> đánh giá xu hướng thay đổi và các yếu tố ảnh hưởng tích cực/tiêu cực tới các chỉ tiêu này:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×