1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÍNH TOÁN CHI PHÍ

TÍNH TOÁN CHI PHÍ

Tải bản đầy đủ - 0trang

8Máy thổi khí Bể aeroten

ShinMaywa model

ARS1252bộ200.640.00

0401.280.00003cái14.000.00042.000.00001bộ20.000.00020.000.0005.000.0005.000.00015.000.00015.000.0007.000.0007.000.000Q = 14,4 m3/phút, P =

18,5kW

Bơm định lượng Doseuro

9Q = 435 l/h, H= 10

kg/cm2

Ống trung tâm của bể

lắng và bể nén bùn10Lắng : D * H =

1,6m*2,4 m

Nén bùn: D*H =

0,6m*1,28m

Máng răng cưa của bể

lắng và bể nén bùn11Lắng: D = 7,4 m,01bộNén bùn: D = 2,8 m

12Bơm bùn ở bể lắng01cái10.000.00010.000.00013Bơm bùn ở bể nén bùn01cái10.000.00010.000.00014Hệ thống ống dẫn & phụ

kiện01170.000.00

0170.000.00015Tủ điện điều khiển01bộ50.000.00050.000.00001Bộ21.000.00021.000.00018.000.00018.000.000300.00021.600.000Motor giảm tốc cho

16Bể Lắng: 4 vòng/h

Bể chứa nén bùn 2 vòng/h17Đĩa phân phối khí72cáiCộng: 1.098.880.000VNĐ

B. XÂY DỰNG1Hố thu gom và mương đặt

song chắn33,12m32.000.00066.240.0003Bể điều hòa270m32.000.000540.000.0004Bể Aerotank270m32.000.000540.000.0006Bể Lắng II226,08m32.000.000452.160.0007Bể khử trùng40m32.000.00080.000.0008Bể nén bùn31,8m32.000.00036.600.0009Nhà điều hành200.000.000

1.915.000.00

0Tổng

Cộng:1.915.000.000 VNĐTTChi phíKý hiệuCách tính1Thiết bịA1.098.880.0002Xây dựngB1.915.000.0003Thuế GTGT

10%C4TỔNG

CỘNG10%*(A+B)A+B+CGiá trị(VNĐ)301.388.0003.315.268.000Giả sử thời gian khấu hao là 20 năm đối với cơng trình xây dựng và 10 năm đối với

thiết bị máy móc.

Chi phí trung bình ngày = (110%A/10năm + 110%B/20năm) / 365(ngày/năm)

= (1.208.768.000 /10 + 2.106.500.000/20) / 365 (ngày/năm)

= 619.730 VNĐ/ngày

Chi phí cho 1m3 nước thải trong 1 ngày

T đt = 619.730 VNĐ/ngày/ 950 m3/ngày = 652 (VNĐ/m3)

1.2.Chi phí vận hành1.2.1. Chi phí điện năngBảng 3.2: Chi phí điện năng

Thời gian

họat động

(giờ)Điện tiêu

thụ

(kW/ngày)Thiết bịSLĐịnh mức

điện (kW)Bơm nước thải hố thu gom12,22452,8Bơm nước thải bể điều hòa12,22452,8Bơm bùn từ bể lắng10,441,6Bơm bùn từ bể nén bùn10,785,6Máy thổi khí bể điều hòa

Máy thổi khí bể Aerotank15,524132118,524444Motor quay lắng112424Motor quay bể nén bùn112424Bơm định lượng20,1242,4Tổng cộng

Chi phí điện năng cho 1m3 nước thải trong một ngày.

T1 = (739,2 KW/ng x 2000 VNĐ/KW) / 950m3/ngày = 1.556 VNĐ/m3.

1.2.2. Chi phí hóa chất

Lượng hóa chất clorine tiêu thụ cho một ngày:

5 g/m3 * 950 m3/ng = 4,75 kg/ngày

Lượng polymer : 2,5 kg/ngày.

Chi phi hóa chất cho một 1m3 nước thải trong một ngày

T2 = (4,75 *20.000)/ 950= 100 VNĐ/m3

1.2.3. Chi phí nhân cơng739,2Số lượng cơng nhân: 02 người

Chi phí nhân cơng : 3.500.000 *2= 7.000.000 VNĐ/tháng

Chi phí nhân cơng cho 1m3 nước thải:

T3 = (7.000.000 VNĐ/tháng) / (30 ngày * 950m3/ngày) = 246 VNĐ/m3

Tổng chi phí vận hành cho 1m3/ nước thải

Tvh = T1 + T2 + T3 = 1.556 + 100+ 246 = 1902 VNĐ/m3

Chi phí xử lý cho 1 m3 tính cả chi phí đầu tư

T = Tdt + Tvh = 652+ 1.902 = 2554 VNĐ/m3CHƯƠNG 4KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1.Kết luậnNước thải bệnh viện là một trong những loại nước thải chứa nhiều chất ô nhiễm rất

nguy hại cho con người và mơi trường.

Với phương án nhóm chúng em lựa chọn để xử lý nước thải bệnh viện đã đạt được

những kết quả như sau:

Hàm lượng BOD5 ban đầu là 220 mg/l sau khi qua hệ thống xử lý đầu ra đạt

được 19,8 mg/l, hiệu quả xử lý đạt 91%.Hàm lượng COD ban đầu là 300 mg/l sau khi qua hệ thống xử lý đầu ra đạt

được 40,5mg/l, hiệu quả xử lý đạt 86,5%.SS ban đầu là 200 mg/l sau khi qua hệ thống xử lý đầu ra đạt được 38,4mg/l,

hiệu quả xử lý đạt 81%.Phương án xử lý nước thải được tính tốn thiết kế ở trên dựa theo tính chất nước

thải và điều kiện kinh tế, mặt bằng,… Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn cột A theo

QCVN 28: 2010/BTNMT.

4.2.Kiến nghịNhóm em xin đề xuất một số kiến nghị sau:

Bệnh viện nên có một bộ phận chuyên trách về quản lý mơi trường, bộ phận

này có nhiệm vụ vận hành hệ thống xử lý, kiểm tra đo đạc các chỉ tiêu chất

lượng nước đầu vào và đầu ra của hệ thống, khắc phục những sự cố trong

quá trình vận hành hệ thống xử lý.Mở rộng thêm diện tích mặt bằng phục vụ công tác xử lý nước thải, thu gom

rác thải.Hệ thống xử lý nước thải cần có cán bộ kĩ thuật vận hành.Yêu cầu công nhân không được xả rác vào hệ thống.Thường xuyên vệ sinh SCR thơ, hệ thống đĩa phân phối khí, bảo trì và bảo

dưỡng định kì máy móc, thiết bị.Đầu tư trang thiết bị cho phòng thí nghiệm.Khi điều kiện cho phép có thể lắp đặt thêm bộ điều kiển tự động PAC để tăng

hiệu quả trong quản lý, vận hành và dự báo sự cố cho hệ thống.TÀI KIỆU THAM KHẢO

[1] Trịnh Xn Lai (2008). Tính tốn thiết kế các cơng trình xử lý nước thải. NXB

Xây Dựng.

[2] Lâm Minh Triết,Nguyễn Phước Dân, Nguyễn Thanh Hùng (2014). Xử lý nước

thải đô thị và cơng nghiệp tính tốn thiết kế cơng trình. NXB Đại học Quốc Gia.

[3] Trần Văn Nhân, Đỗ Thị Nga (2009). Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải. NXB

Khoa học và kỹ thuật.

[4] LâmVĩnh Sơn, bài giảng kỹ thuật xử lý nước thải.

[5] QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (2010).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÍNH TOÁN CHI PHÍ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×