1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thiết lập thông số và đối tượng

2 Thiết lập thông số và đối tượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khối Subtrate: vật liệu FR4 (lossy)Khối Path: gồm 2 khối cơ bản vật liệu CopperVới các kích thước:Khi đó ta được anten dạng :1.3 Thiết lập nguồn cho Anten

Ở đây ta cấp nguồn theo cách đường truyền vi dải:

- Chọn Simulation=>Pick=> Pick Egde và chọn mặt như hình:- Sau đó chọn Simulation=>Waguide Port. Và thiết lập các thông số :1.4 Chọn khoảng tần số khảo sát cho anten.

Chọn Simulation=>Frequency và nhâp:

Fmin = 700 và Fmax=1100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thiết lập thông số và đối tượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×