1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ - 0trang

24đây là from đăng nhập vơ phần mềm để có thể thao tác các chức năng khác, điền tài

khoản vào và nhấp đăng nhập nếu đúng thì sẽ xuất hiện ô thông báo đăng nhập thành

công, nếu không đúng sẽ hiện thông báo tài khản không đúng nhập lại.3.2.2. Form Giao diện chính của phần mềm

Gia diện chính gồm 5 tab: Hệ thống, Nhập dữ liệu, Hóa đơn, Thống kê và Tìm kiếm

cùng các tùy chọn giao diện.253.2.4. From Ca LàmKhi form hiện lên thì 3 nút Thêm, Xóa, Sửa hiện lên còn 2 nút Lưu, Hủy ẩn đi.

Khi bấm nút Thêm thì nút Xóa và nút Sửa ẩn, hai nút Lưu, Hủy hiện lên.

Nút Xóa: Muốn xóa thơng tin bạn phải chọn tên ca làm cần xóa

Nút Sửa: Chỉ được sửa tên ca làm, không sửa được mã ca làm3.2.5. From Nhân viênKhi form hiện lên thì 3 nút Thêm, Xóa, Sửa hiện lên còn 2 nút Lưu, Hủy ẩn đi.

Khi bấm nút Thêm thì nút Xóa và nút Sửa ẩn, hai nút Lưu, Hủy hiện lên.

Nút Xóa: Muốn xóa thơng tin bạn phải chọn tên nhân viên cần xóa

Nút Sửa: Sửa được tất cả thơng tin ngoại trừ mã nhân viên.263.2.6. From Sản phẩmKhi form hiện lên thì 3 nút Thêm, Xóa, Sửa hiện lên còn 2 nút Lưu, Hủy ẩn đi.

Khi bấm nút Thêm thì nút Xóa và nút Sửa ẩn, hai nút Lưu, Hủy hiện lên.

Nút Xóa: Muốn xóa thơng tin hàng hóa bạn phải chọn tên hàng hóa cần xóa.

Nút Sửa: Sửa được tất cả thông tin ngoại trừ mã hàng.3.2.7. From Nước sản xuấtKhi form hiện lên thì 3 nút Thêm, Xóa, Sửa hiện lên và cho phép thêm dữ liệu còn 2

nút Lưu, Hủy ẩn đi.

Khi bấm nút Thêm thì nút Xóa và nút Sửa ẩn, hai nút Lưu, Hủy hiện lên.

Nút Xóa: Muốn xóa thơng tin bạn phải chọn tên nước cần xóa

Nút Sửa: Khơng sửa được mã nước chỉ sửa được tên nước.273.2.8. From Loại hàngKhi form hiện lên thì 3 nút Thêm, Xóa, Sửa hiện lên và cho phép thêm dữ liệu còn 2

nút Lưu, Hủy ẩn đi.

Khi bấm nút Thêm thì nút Xóa và nút Sửa ẩn, hai nút Lưu, Hủy hiện lên.

Nút Xóa: Muốn xóa thơng tin bạn phải chọn tên loại hàng cần xóa.

Nút Sửa: Sửa được tất cả thơng tin ngoại trừ mã loại.3.2.9. From Nhóm hàngKhi form hiện lên thì 3 nút Thêm, Xóa, Sửa hiện lên và cho phép thêm dữ liệu còn 2

nút Lưu, Hủy ẩn đi.

Khi bấm nút Thêm thì nút Xóa và nút Sửa ẩn, hai nút Lưu, Hủy hiện lên.

Nút Xóa: Muốn xóa thơng tin bạn phải chọn tên nhóm cần xóa.

Nút Sửa: Sửa được tất cả thơng tin ngoại trừ mã nhóm.283.2.10. From Đơn vị tínhKhi form hiện lên thì 3 nút Thêm, Xóa, Sửa hiện lên và cho phép thêm dữ liệu còn 2

nút Lưu, Hủy ẩn đi.

Khi bấm nút Thêm thì nút Xóa và nút Sửa ẩn, hai nút Lưu, Hủy hiện lên.

Nút Xóa: Muốn xóa thơng tin bạn phải chọn tên đơn vị cần xóa.

Nút Sửa: Sửa được tất cả thông tin ngoại trừ mã đơn vị.3.2.11. From Chất liệuKhi form hiện lên thì 3 nút Thêm, Xóa, Sửa hiện lên và cho phép thêm dữ liệu còn 2

nút Lưu, Hủy ẩn đi.

Khi bấm nút Thêm thì nút Xóa và nút Sửa ẩn, hai nút Lưu, Hủy hiện lên.

Nút Xóa: Muốn xóa thơng tin bạn phải chọn tên chất liệu cần xóa.29Nút Sửa: Sửa được tất cả thông tin ngoại trừ chất liệu.3.2.12. From Nhà cung cấpKhi form hiện lên thì 3 nút Thêm, Xóa, Sửa hiện lên và cho phép thêm dữ liệu còn 2

nút Lưu, Hủy ẩn đi.

Khi bấm nút Thêm thì nút Xóa và nút Sửa ẩn, hai nút Lưu, Hủy hiện lên.

Nút Xóa: Muốn xóa thơng tin bạn phải chọn tên nhà cung cấp cần xóa.

Nút Sửa: Sửa được tất cả thơng tin ngoại trừ mã NCC3.2.13. From Khách hàngKhi form hiện lên thì 3 nút Thêm, Xóa, Sửa hiện lên và cho phép thêm dữ liệu còn 2

nút Lưu, Hủy ẩn đi.

Khi bấm nút Thêm thì nút Xóa và nút Sửa ẩn, hai nút Lưu, Hủy hiện lên.

Nút Xóa: Muốn xóa thơng tin bạn phải chọn tên KH cần xóa.30Nút Sửa: Sửa được tất cả thông tin ngoại trừ mã KH.

3.2.14. From Hóa Đơn NhậpKhi form hiện lên thì 3 nút Thêm, Xóa, Sửa hiện lên và cho phép thêm dữ liệu còn 2

nút Lưu, Hủy ẩn đi.

Khi bấm nút Thêm thì nút Xóa và nút Sửa ẩn, hai nút Lưu, Hủy hiện lên.

Nút Xóa: Muốn xóa thơng tin bạn phải chọn số HĐ cần xóa.

Nút Sửa: Sửa được tất cả thơng tin ngoại trừ mã số HĐ

3.2.15. From Hóa Đơn BánKhi form hiện lên thì 3 nút Thêm, Xóa, Sửa hiện lên và cho phép thêm dữ liệu còn 2

nút Lưu, Hủy ẩn đi.

Khi bấm nút Thêm thì nút Xóa và nút Sửa ẩn, hai nút Lưu, Hủy hiện lên.31Nút Xóa: Muốn xóa thơng tin bạn phải chọn tên sơ HĐ cần xóa.

Nút Sửa: Sửa được tất cả thơng tin ngoại trừ mã số HĐB.

3.2.16.Form Tìm Kiếm Hóa Đơn Nhập3.2.17. From Báo Cáo Nhân ViênChọn mã NV cần xuất báo cáo và bấm Xuất Báo Cáo.

3.2.18. From Báo Cáo Nhà Cung Cấp32Chọn mã NCC cần xuất báo cáo và bấm Xuất Báo Cáo.

3.2.19. From Báo Cáo QúyChọn mã Quý cần xuất báo cáo và bấm Xuất Báo Cáo

3.2.20. From Tìm Kiếm Sản Phẩm333.2.21. From Chi Tiết Hóa Đơn NhâpKhi form hiện lên thì 3 nút Thêm, Xóa, Sửa hiện lên và cho phép thêm dữ liệu còn 2

nút Lưu, Hủy ẩn đi.

Khi bấm nút Thêm thì nút Xóa và nút Sửa ẩn, hai nút Lưu, Hủy hiện lên.

Nút Xóa: Muốn xóa thơng tin bạn phải chọn số HĐ cần xóa.

Nút Sửa: Sửa được tất cả thông tin ngoại trừ mã số HĐ

3.2.22. From Chi Tiết Hóa Đơn Bán34Khi form hiện lên thì 3 nút Thêm, Xóa, Sửa hiện lên và cho phép thêm dữ liệu còn 2

nút Lưu, Hủy ẩn đi.

Khi bấm nút Thêm thì nút Xóa và nút Sửa ẩn, hai nút Lưu, Hủy hiện lên.

Nút Xóa: Muốn xóa thơng tin bạn phải chọn số HĐ cần xóa.

Nút Sửa: Sửa được tất cả thông tin ngoại trừ mã số HĐ

3.2.23. Form thông tin chungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×