1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Các dịch vụ công ty cung cấp

4 Các dịch vụ công ty cung cấp

Tải bản đầy đủ - 0trang

43 Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của quốc tế trong lĩnh vực kiểm

toán.

 Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm tốn: độc lập, chính trực, khách

quan, thận trọng và bảo mật các thơng tin có được trong q trình kiểm tốn...

 Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường luật pháp Việt

Nam.

Q trình kiểm tốn của AACC ln gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư

vấn cho khách hàng nhằm hồn thiện quy trình kiểm sốt nội bộ, hồn thiện

cơng tác kế tốn, quản lý tài chính của khách hàng.

Ngồi ra cơng ty còn cung cấp các dịch vụ kiểm toán khác:

 Kiểm toán dự án, báo cáo quyết tốn kinh phí từ các nguồn tài trợ trong và

ngồi nước.

 Kiểm tốn vốn đầu tư, chi phí xây dựng cơng trình.

 Kiểm tốn và quyết tốn cơng trình xây dựng cơ bản.

 Kiểm tốn thơng tin tài chính.

 Kiểm toán tuân thủ luật thuế.

 Kế toán

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm làm việc thực tế tại các loại hình

doanh nghiệp, am hiểu về chế độ, chuẩn mực kế tốn Việt Nam cũng như các

thơng lệ kế tốn quốc tế, dịch vụ kế toán do AACC cung cấp ln làm hài lòng

các khách hàng. Các dịch vụ kế tốn do cơng ty AACC cung cấp bao gồm:

Hướng dẫn và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, hạch tốn kế tốn, lập các

báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

 Lập hồ sơ quyết tốn thuế, hồ sơ hồn thuế, hồ sơ xin ưu đãi về thuế. Đại

diện doanh nghiệp giải trình số liệu với cơ quan thuế.

 Thiết kế, tổ chức hệ thống kế tốn, xử lý thơng tin kế toán.

 Thiết kế và cung cấp phần mềm kế toán.

 Tư vấn và dịch vụ khách hàng

Với kiến thức sâu rộng, am hiểu về pháp luật cùng với kinh nghiệm làm

việc thực tiễn của các chuyên gia tư vấn của AACC đã cung cấp cho các khách43hàng những giải pháp tốt nhất giúp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao

hiệu quả kinh doanh, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các dịch vụ mà AACC cung cấp rất đa dạng, bao gồm:

Tư vấn về thuế:+ Tư vấn cho các doanh nghiệp về các luật thuế có liên quan như: Thuế giá

trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập

khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt...

+ Thực hiện các dịch vụ về đăng ký thuế, đăng ký hoá đơn tự in, kê khai

thuế, khiếu nại thuế, hoàn thuế... đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp trong

lĩnh vực thuế và tôn trọng pháp luật nhà nước đã ban hành.

Tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán: Tư vấn tổ chức cơng tác kếtốn, bộ máy kế tốn và hồn thiện các phần hành kế tốn, tư vấn phương pháp

tính giá thành sản phẩm.

Tư vấn các vấn đề về tài chính và quản trị doanh nghiệp: Tư vấn thiết lậpvà hồn thiện hệ thống quản trị tài chính, hệ thống kiểm sốt nội bộ , phân tích

tình hình tài chính của doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp và niêm

yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Về dịch vụ pháp lý: Soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục: đăng kýthành lập doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi,

điều chỉnh giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh, thực hiện các thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể doanh

nghiệp.CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ QUY TRÌNH KIỂM

TỐN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU TẠI CƠNG

TY KẾ TỐN KIỂM TỐN TƯ VẤN VIỆT NAM

(AACC)433.1 Thực Trạng Kiểm Tốn Chuẩn Của Cơng Ty Kế Tốn Kiểm

Tốn Tư Vấn Việt Nam(AACC)

3.1.1 Quy Trình Chung

Chương trình kiểm tốn của AACC được ghi nhận theo 8 khoản mục lớn

và được sắp xếp theo ký tự số 1000, 2000, 3000,…, 8000. Trong đó, các khoản

mục 1000, 3000, 4000 thể hiện các bước cần thiết trước khi kiểm toán. Khoản

mục 2000 (Báo Cáo) ghi nhận kết quả kiểm tốn, các sai sót của đơn vị được

phát hiện, các điều chỉnh sau đó . Các khoản mục 5000, 6000, 7000, 8000 ghi

nhận các thủ tục trong thực hiện kiểm toán.3000Kế Hoạch Kiểm Toán (Đánh giá RRHDKT, Tìm hiểu

khách hàng, phân tích trước kiểm tốn, xác định mức

trọng yếu, KH….)

Báo Cáo (Gồm BCTC của KH, Thư quản lý, Các khoản điều

chỉnh…)

Quản Lý kiểm Tốn (Bảng phân cơng cơng việc…)4000Hệ Thống Kiểm Sốt Nội Bộ5000Kiểm Tốn Phần Tài Sản6000Kiểm Toán Phần Nợ7000Kiểm Toán Phần Nguồn Vốn8000Kiểm Toán Lãi Lỗ và Các Khoản Khác1000

2000Hình 3.1: Các khoản mục ghi nhận kết quả kiểm toán

3.1.1.1 Trước khi kiểm toán

a. Tiếp cận khách hàng – đánh giá rủi ro hợp đồng kiểm toán

 Đối với khách hàng cũ

Để hạn chế rủi ro đối với các khách hàng cũ, sau khi hoàn thành kiểm

tốn, kiểm tốn viên của cơng ty thường cập nhật lại các thông tin của khách

hàng nhằm đánh giá lại việc có nên tiếp tục kiểm tốn cho khách hàng đó nữa

khơng, nghiên cứu nội dung hợp đồng kiểm tốn có nên điều chỉnh hay khơng.

Bên cạnh đó, khi tiến hành kiểm toán cho khách hàng năm hiện hành, kiểm toán

viên sẽ kiểm tra lại hồ sơ kiểm toán năm trước (do chính cơng ty tiến hành kiểm43tốn), xem những sai sót nào đã được phát hiện, và tiếp tục theo dõi chúng có

được chỉnh sửa năm hiện hành.

 Đối với khách hàng mới

Kiểm tốn viên sẽ tìm lý do mời kiểm tốn của khách hàng, thu thập

những thơng tin liên quan đến khách hàng như lĩnh vực kinh doanh, tình hình tài

chính...Thơng thường các khách hàng mới của công ty là những đơn vị đang

trong giai đoạn xây dựng cơ bản và chuẩn bị đi vào hoạt động sản xuất hoặc

những đơn vị đã có kiểm tốn viên tiền nhiệm.

 Đánh giá rủi ro hợp đồng kiểm toán

STTChỉ tiêu1Có phí kiểm tốn q hạn chưa được thanh tốn

khơng?

Cơng ty có liên quan đến kiện tụng, tranh chấp

với khách hàng hoặc có cảnh báo về kiện tụng

tranh chấp với khách hàng khơng?

Có bất kỳ Partner hoặc nhân viên trong cơng ty

có mối quan hệ cá nhân với khách hàng khơng?

Có bất kỳ Partner (hoặc người có mối quan hệ

gần gủi) hoặc nhân viên trong nhóm kiểm tốn có

lợi ích tài chính với khách hàng khơng?

Có xung đột về lợi ích với khách hàng không?

Phạm vi điều khoản của dịch vụ có ảnh hưởng

đến tính độc lập khơng? Liệt kê các dịch vụ sẽ

thực hiện và đánh giá tác động của các dịch vụ

đó.

Các yếu tố khác làm giảm tính độc lập của cơng

ty

Có rủi ro Partner và các nhân viên tham gia thực

hiện kiểm tốn khơng có đầy đủ kiến thức kinh

nghiệm thực hiện dịch vụ khơng?

Có u cầu về ln chuyển Partner, nhân viên

theo chính sách của cơng ty?

Có bất kỳ yếu tố nào phát sinh cho thấy không

nên chấp nhận hợp đồng.

Chú ý:

 Áp lực lớn về chi phí.

 Tính chính trực của ban điều hành và chủ

sở hữu theo những thơng tin hiện có.

 Những thay đổi trong ban điều hành, nhữn

người phụ trách quản trị và cổ đông.

 Sự suy giảm về khả năng kinh doanh.2

3

4

5

67

8

9

10KhơngGhi

chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Các dịch vụ công ty cung cấp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×