1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa

- Đại hội đồng cổ đơng : gồm tất cả các cổ đơng có quyền biểu quyết và dự họp, là cơ

quan có thẩm quyền cao nhất của Cơng ty, có quyền phê chuẩn báo cáo tài chính hàng

năm, bầu và bãi nhiệm HĐQT và Ban Kiểm soát; bổ sung và sửa đổi điều lệ; quyết định

loại và số lượng cổ phần phát hành, tổ chức lại và giải thể Công ty, tỷ lệ trả cổ tức hàng

năm. ĐHĐCĐ thường niên họp ít nhất mỗi năm 01 lần, không quá 04 tháng kể từ ngày

kết thúc năm tài chính.

-Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ ĐHĐCĐ, có

tồn quyền nhân danh Cơng ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích,

quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT chịu

trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những hành vi vi phạm luật và Điều lệ cũng

như những sai phạm trong quản lý gây thiệt hại Công ty; quyết định chiến lược, kế hoạch

phát triển và sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty, chỉ đạo giám sát điều hành của

Tổng Giám đốc. Nhiệm kỳ của HĐQT và thành viên HĐQT là 05 năm. Thành viên

HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 05 người.

-Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ kiểm

sốt hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Cơng ty. Ban kiểm soát hoạt động độc

lập với HĐQT và bộ máy điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên của Ban

kiểm sốt do ĐHĐCĐ bầu và miễn nhiệm, có nhiệm kỳ 05 năm và có thể được bầu lại

với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Số lượng thành viên Ban kiểm sốt hiện tại: 03 người, trong đó có 02 đồng chí đã có

chứng chỉ đào tạo về kiểm sốt nội bộ.

Ban giám đốc: Gồm 01 giám đốc và 03 phó giám đốc, mỗi người đều có chức năng,

quyền hạn và nghĩa vụ rõ ràng.Nguyễn Thị Bích Diệp - Lớp DHQT5A5HNPage 13Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa

Giám đốc là người điều hành cao nhất, trực tiếp quyết định mọi hoạt động kinh doanh của

công ty, là người đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao dịch và chịu trách nhiệm

trước HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.Giám đốc vừa là người đại diện cho tập thể cán bộ

CNV công ty vừa là nhười chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật Nhà nước và kết

quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phó giám đốc ngồi việc giúp đỡ cho giám đốc còn quản lý một phân xưởng sản xuất

chính.

Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất và may mặc: Được Giám

đốc ủy quyền trực tiếp quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu và giúp

Giám đốc điều hành xí nghiệp may.

Phó Giám đốc phụ trách dệt: giúp Giám đốc trong việc điều hành quản lý xí nghiệp dệt.

Là người quyết định mọi vấn đề liên quan đến xí nghiệp dệt khi Giám đốc đi vắng.

Phó giám đốc phụ trách Đầu tư XDCB: chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc các

dự án đầu tư đồng thời quản lý việc xây dựng và các cơng trình xây dựng cơ bản của

Cơng ty.

Phòng quản lý may: Có trách nhiệm quản lý hoạt động của xí nghiệp may, tham mưu

cho Giám đốc triển khai các kế hoạch thực hiện đơn hàng sản xuất, đảm bảo số lượng,

chất lượng và tiến độ giao hàng đúng hợp đồng đã ký.

Phòng kinh doanh XNK: có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch SX kinh doanh, tìm kiếm thị

trường bán hàng và tiêu thụ sản phẩm, tham mưu cho giám đốc ký kết các hợp đồng kinh

tế, tìm kiếm nguồn cung cấp kịp thời, đầy đủ nguyên liệu cho sản xuất, quản lý mua sắm

vật tư đúng chất lượng, quy cách, quản lý thành phẩm, thực hiện các nghiệp vụ XNK.

Phòng kỹ thuật và đầu tư: tham mưu cho Giám đốc cơng việc lập các dự án đầu tư máy

móc thiết bị, nâng cao trình độ đào tạo tay nghề cho cán bộ kỹ thuật và công nhân lao

động kỹ thuật, có trách nhiệm thiết kế mẫu mã sản phẩm cho nhu cầu của khách hàng.

Nguyễn Thị Bích Diệp - Lớp DHQT5A5HNPage 14Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa

Lập kế hoạch sửa chữa máy móc thiết bị, lập các đề án cải tiến kỹ thuật, chế tạo máy móc

nhằm nâng cao năng suất lao động.

Phòng tổ chức HC :có chức năng quản lý nhân sự tham mưu đề xuất với Giám đốc

trong việc bố trí đội ngũ lao động sao cho phù hợp với yêu cầu sản xuất. Có trách nhiệm

thực hiện các chế độ chính sách về lao động đối với người lao động và cán bộ Công ty.

Tham mưu cho GĐ trong việc thi đua khen thưởng và kỷ luật tồn Cơng ty.

Phòng kế tốn TC: có nhiệm vụ tính toán cân đối các khoản thu chi, lập kế hoạch tài

chính, báo cáo kết quả kinh doanh theo định kỳ cho Giám đốc.

Phòng kế hoạch- thị trường: xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện sản xuất từ khâu

cung ứng và quản lí vật tư đến khâu tiêu thụ sản phẩm nội địa cũng như xuất khẩu; thực

hiện marketing tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước cùng với các phế liệu của cơng ty.

Trung tâm thử nghiệm: Có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng các nguyên liệu đầu vào, các

sản phẩm trong quá trình sản xuất. Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm, xác định chất lượng

mặt hàng trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng, đảm bảo uy tín cho Cơng ty khi

tham gia vào các thị trường.Nguyễn Thị Bích Diệp - Lớp DHQT5A5HNPage 15Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa

5 )Kết quả hoạt động của Doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất

( Nguồn: Phòng Kế tốn Cơng ty Cổ Phần Dệt May Nam Thanh)Nguyễn Thị Bích Diệp - Lớp DHQT5A5HNPage 16Báo Cáo Thực Tập Cuối KhóaNguyễn Thị Bích Diệp - Lớp DHQT5A5HNPage 17Báo Cáo Thực Tập Cuối KhóaNguyễn Thị Bích Diệp - Lớp DHQT5A5HNPage 18Báo Cáo Thực Tập Cuối KhóaChỉ tiêu201220132014Doanh thu bán hàng2.073.567.002.8942.297.283.478.0232.600.175.423.125Các khoản giảm trừ19.477.097.6023.889.884.998654.056.675Doanh thu thuần

Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần từ hoạt động2.054.089.905.292

1.575.394.945.803

478.694.959.489

217.183.822.391

80.937.267.246

107.281.343.7092.293.402.593.025

1.843.734.490.069

449.668.102.956

246.586.871.940

78.031.936.116

118.197.014.6582.599.521.366.450

2.053.997.012.085

545.524.354.365

316.750.106.617

92.671.370.143

100.199.758.106sản xuất kinh doanh

Lợi nhuận khác

Tổng lợi nhuận kế toán trước(10.467.039.256)

96.814.304.453(1.812.833.816)

116.384.180.842(11.857.859.379)

88.341.898.709thuế

Lợi nhuận sau thuế TNDN68.557.718.09185.690.293.96265.335.495.968Lãi cơ bản trên cổ phiếu5.9627.4515.681Qua bảng trên ta thấy, các chỉ tiêu doanh thu, giá vốn, chi phí của Cơng ty năm sau hầu

như đều cao hơn năm trước chứng tỏ Công ty càng ngày càng chú trọng đến hoạt động

sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu doanh thu bán hàng, doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau

thuế của Công ty năm 2013 đều cao hơn năm 2012 chứng tỏ năm 2013 công ty hoạt động

có lãi và đang trên đà phát triển. Năm 2014 do có đầu tư, đổi mới cơng nghệ, trang thiết

bị giúp công ty tạo nền tảng phát triển và lớn mạnh hơn nữa.

Doanh thu bán hàng tăng lên theo từng năm. Năm 2012, doanh thu bán hàng của công

ty là 2.073.567.002.894 VNĐ, năm 2013 là 2.297.283.478.023 VNĐ, tăng

223.716.475.129 VNĐ ứng với 10,79 % so với năm 2012, năm 2014 doanh thu bán hàngNguyễn Thị Bích Diệp - Lớp DHQT5A5HNPage 19Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa

của cơng ty là 2.600.175.423.125 VNĐ tăng 302.891.945.102 VNĐ ứng với 13,18 % so

với năm 2013.

Giá vốn bán hàng của công ty tăng lên theo từng năm chứng tỏ công ty đầu tư vào chất

lượng nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm hơn. Năm 2013 tăng 268.339.544.266 VNĐ

ứng với 17,03 %, năm 2014 tăng 21.026.252.017 VNĐ, ứng với 11,4%.

Chi phí bán hàng của Cơng ty cũng tăng theo từng năm. Năm 2013 tăng

29.403.049.549 VNĐ ,ứng với 13,54 % so với năm 2012, năm 2014 tăng 70.163.234.677

VNĐ ứng với 28,,45% so với năm 2013. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp đã đầu tư và

chú trọng đến cơng tác quản trị bán hàng hơn.

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2013 giảm so với năm 2012 là 2.905.331.130 VNĐ

(3,6%) nhưng năm 2014 lại tăng 14.639.434.028 VNĐ (18,76%) so với năm 2013 .

Lợi nhuận trước thuế năm 2013 tăng 19.569.876.389 VNĐ , ứng với 20,21% so với

năm 2012 , năm 2014 giảm 28.042.282.133 VNĐ, ứng với 24,09% so với năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế năm 2013 tăng 17.132.575.871 VNĐ, ứng với 25% so với năm

2012, Năm 2014 giảm 20.354.797.994 VNĐ, ứng với 23,75% so với năm 2013.

6 ) Mô tả thực trạng về các hoạt động quản trị của Cơng ty.

A ) Quản trị sản xuất

Hình thứ tổ chức và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp.

1)Hình thức tổ chức.

Cơng ty Dệt May Nam Thanh có tổ chức chặt chẽ với các đơn vị thành viên trực thuộc:

-Tại khu vực Hà Nội có:

+ Cơ quan Tổng Giám Đốc.Nguyễn Thị Bích Diệp - Lớp DHQT5A5HNPage 20Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa

+ Khối các phòng ban điều hành.

+ Nhà máy sợi.

+ Nhà máy dệt nhuộm.

+ Nhà máy may 1.

+ Nhà máy may 2.

+ Nhà máy cơ điện.

+ Nhà máy dệt vải DENIM( chuẩn bị đi vào sản xuất ).

+ Trung tâm và Thí nghiệp và kiểm tra chất lượng.

+ Phòng thị trường.

+ Trung tâm y tế.

+ Các phòng ban khác : Bảo vệ quân sự, Văn phòng Tổng GĐ. .-Khu vực Hưng Yên có:

+ Nhà máy dệt Nam Thanh( chuyên dệt các loại khăn len, áo len mang đi vào xuất khẩu

sang nước nghoài).

2)Kết cấu sản xuất.

Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp bao gồm:

Nhà Sợi: Sản xuất từ nguyên liệu bông, xơ thành sợi

Nhà máy dệt nhuộm: Từ sợi làm thành vải dệt kim dưới dạng mộc, sau đó đưa qua khâu

nhuộm và xử lý hồn tất thành vải thành phẩm.Nguyễn Thị Bích Diệp - Lớp DHQT5A5HNPage 21Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa

Nhà máy may 1 và may 2: may các sản phẩm dệt kim do nhà máy dệt nhuộm sản xuất

theo đơn đặt hàng của khách và nhu cầu sản xuất nội địa.

Nhà máy dệt: Dệt may khăn, may lều bạt xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Cơng ty còn có một bộ phận phụ trợ đó là Trung tâm Cơ khí tự động hóa

với chức năng sản xuất các sản phẩm phụ như lõi ống, sáp nến phục vụ cho nhà máy sợi

và sản xuất gia công phụ tùng cơ kiện cho các thiết bị của đơn vị.Kho ngun liệuNhà máy sợi, Nhà

máy dệtNhà

máy

đơng

lực

Sơ đồ 2.1:

ty.Nhà

máy cơ

khíKho thành phẩm sợiNhà máy dệt Sơ đồ kết cấu sản

nhuộmNhà máy

dệt Denimxuất của côngKho thành phẩm vảiNhà máy: may 1, may 2,

may thời trang.Trạm

điện

Nguyễn Thị Bích Diệp - Lớp DHQT5A5HN

Kho thành phẩm may

35kVBộ

Page 22

phận

vận

chuyểnBáo Cáo Thực Tập Cuối KhóaBơng + Xơ PE

Sợi mộc

Công nghệ

May Nam

Sơ đồ 2.2:Xé Trộn sản xuất của một sốsản phẩm chủ yếu tại Công ty DệtThanh.

Chải thôQuy trình cơngCúi chải

Ghép cúi

Kéo sợi thơ

Kéo sợi con

Đánh ốngSợi dọc

nghệ sản

Sợi ngangxuất sợi và vải.

MắcNhuộm – hồ

DệtHồn tấtKiểmĐậu xe

Đóng kiện

Đánh ống

Nguyễn Thị Sợi

BíchxeDiệp

- Lớp

DHQT5A5HN

thành

phẩm

Sợi đơn thành phẩmNhập kho

Page 23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×