1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN YÊN LẠC.

TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN YÊN LẠC.

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức và mối quan hệ giữa các phòng ban

trong UBND huyện.Phòng TC-KHPhòng KT&HHC h ủ tịc h U B N D h u y ệ nPhòng NN&PTNT

Phó Chủ tịch

UBND huyệnPhòng TN&MT

Ban QLDA XDCT

Ban BT GPMB

Trung tâm PTCCN

Văn phòng

UBND&HĐND

Phòng Nội vụ

Phòng Văn hố TT

Phòng LĐTB&XHPhó Chủ tịch

UBND huyệnPhòng Tư pháp

Phòng Y tế

Đài truyền thanh

TT DS KHHGĐ

Trung tâm VH&TTSơ đồ mô tả bộ máy tổ chức và mối quan hệ giữa các phòng ban trực thuộc UBND

huyện Yên Lạc.8- Chủ tịch UBND huyện: Là nguời lãnh đạo và điều hành các công

việc của UBND huyện, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện

nhiệm vụ, quyền hạn của mình (theo quy định tại Điều 127 Luật Tổ

chức HĐND và UBND năm 2003 của Chỉnh phủ), cùng với tập thể

UBND huyện chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND huyện truớc

HĐND cùng cấp. Phụ trách chung các công việc của UBND huyện và

trực tiếp phụ trách khối nội chính, cơng tác tổ chức cán bộ. Phân cơng

nhiệm vụ cho các phó chủ tịch UBND huyện.

- Giúp việc cho Chủ tịch UBND huyện gồm hai Phó chủ tịch do

chủ tịch UBND huyện phân công và chịu trách nhiệm truớc Chủ tịch

UBND huyện về việc thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ đuợc giao. Cụ

thể:

Một phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực Kinh tế: Cùng với chủtịch UBND thay mặt HĐND giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến

lĩnh vực Kinh tế nhu: Kinh tế - kế hoạch, sản xuất nông nghiệp, quy

hoạch, xây dựng nông thôn, quản lý đất đai.

Một phó chủ tịch phụ trách khối văn xã: Thay mặt chủ tịchUBND huyện trực tiếp phụ trách các lĩnh vực được chủ tịch UBND

huyện uỷ quyền như: Văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, dân số,

gia đình và trẻ em, các chính sách về lao động - xã hội.

- Các phòng, ban (16 phòng ban) trong UBND huyện. Các phòng,

ban trong huyện là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND. Chịu trách

nhiệm truớc UBND huyện về những vấn đề mà mình phụ trách. Cụ thể:9Mỗi phòng, ban hoạt động theo chế độ thủ trưởng ; tự chịutrách nhiệm và lãnh đạo trực tiếp của chủ tịch UBND (hoặc phó chủ

tịch phụ trách vấn đề đó), tự chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND,

UBND, HĐND huyện và tự chịu trách về những vấn đề liên quan đến

lĩnh vực mà mình phụ trách.

Mỗi phòng, ban trong UBND phụ trách một lĩnh vực riêng,hoạt động một cách độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ như:

Phòng Kinh tế phụ trách những vấn đề liên quan đến kinh tế; Uỷ ban

dân số gia đình và trẻ em phụ trách những vấn đề liên quan đến lĩnh vực

dân số, gia đình và trẻ em;...2. TỔNG QUAN VỀ PHỊNG TÀI

CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN

N LẠC.

2.1. Đặc điểm và tính chất hoạt động.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Lạc là cơ quan chuyên

môn thuộc UBND huyện, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức

năng quản lý nhà nước về tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn

theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, huớng dẫn,

kiểm tra về chun mơn, nghiệp vụ của Sở Tài chính đối với chức năng

về tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư đối với chức năng về kế hoạch đầu tư.

- Phòng chịu sự quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện Yên Lạc, Sở

Kế hoạch và Đầu Tư cùng Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ đạo việc10thu chi theo hướng dẫn của Bộ và Sở Tài chính.

- Địa chỉ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Lạc, thị trấn Yên

Lạc huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc.

2.2. Chức năng và nhiệm vụ của phòng.

Phòng Tài chính - kế hoạch là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện

và Chủ tịch UBND huyện hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản

lý về tài chính và ngân sách nhà nước; hoạch định phát triển kinh tế - xã

hội trên địa bàn huyện. Cụ thể:

- Về lĩnh vực Tài chính:

 Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện xây dựng

dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách huyện theo

sự chỉ đạo của UBND tỉnh và huớng dẫn của Sở tài chính, trình UBND

huyện và HĐND cùng cấp quyết định.

 Lập dự toán thu ngân sách đối với những khoản thu được phân

cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân

sách cấp xã. Đồng thời lập dự toán điều chỉnh trong truờng hợp cần

thiết.

 Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết toán ngân sách

cấp xã.

- Về lĩnh vực thẩm định: Thực hiện thẩm định các dự án đầu

tư do huyện quản lý như: thẩm định công trình xây dựng, thẩm định các

phương án kinh doanh,.. .do ngân sách của huyện đầu tư.

- Về Lĩnh vực Kế hoạch – đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng

quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phuơng; công bố11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN YÊN LẠC.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×