1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỔNG QUAN VỀ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN YÊN LẠC.

TỔNG QUAN VỀ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN YÊN LẠC.

Tải bản đầy đủ - 0trang

thu chi theo hướng dẫn của Bộ và Sở Tài chính.

- Địa chỉ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Lạc, thị trấn Yên

Lạc huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc.

2.2. Chức năng và nhiệm vụ của phòng.

Phòng Tài chính - kế hoạch là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện

và Chủ tịch UBND huyện hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản

lý về tài chính và ngân sách nhà nước; hoạch định phát triển kinh tế - xã

hội trên địa bàn huyện. Cụ thể:

- Về lĩnh vực Tài chính:

 Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện xây dựng

dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách huyện theo

sự chỉ đạo của UBND tỉnh và huớng dẫn của Sở tài chính, trình UBND

huyện và HĐND cùng cấp quyết định.

 Lập dự toán thu ngân sách đối với những khoản thu được phân

cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân

sách cấp xã. Đồng thời lập dự toán điều chỉnh trong truờng hợp cần

thiết.

 Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết toán ngân sách

cấp xã.

- Về lĩnh vực thẩm định: Thực hiện thẩm định các dự án đầu

tư do huyện quản lý như: thẩm định cơng trình xây dựng, thẩm định các

phương án kinh doanh,.. .do ngân sách của huyện đầu tư.

- Về Lĩnh vực Kế hoạch – đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng

quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phuơng; công bố11và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sau

khi đuợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ví dụ khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (hàng năm

hoặc kế hoạch phát triển dài hạn), phòng thực hiện theo quy trình như

sau:

 Bước 1, phân tích thực trạng phát triển kinh tế - xã hội trên địa

bàn tồn huyện (thơng qua số liệu thu đuợc từ điều tra, từ số liệu của Sở

Thống kê,...)

 Bước 2, xác định các nguồn lực có khả năng huy động để phát

triển kinh tế - xã hội của huyện.

 Bước 3, xây dựng các phương án phát triển dựa trên các nguồn

lực có thể huy động được (thường khoảng 2 hoặc 3 phương án).

 Bước 4, căn cứ vào thực tế phát triển của huyện, mục tiêu phát

triển chung của tỉnh để có thể xác định phương án phát triển tối ưu.

Sau đó, đệ trình lên UBND và HĐND cùng cấp phê duyệt. Đồng

thời báo cáo UBND cấp tỉnh.

Như vậy, có thể thấy quy trình hoạt động của phòng đối với cơng

tác xây dựng kế hoạch phát triển của huyện là khá hoàn chỉnh và đã đạt

được những thành tựu đáng kể góp phần phát triển kinh tế - xã hội của

huyện trong thời gian qua.

2.3.Cơ cấu tồ chức bộ máy của phòng:

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Yên Lạc nay thuộc hệ thốnghành chính nhà nước có đầy đủ tư cách pháp nhân, phòng có cơng

quyền và con dấu riêng được mở tài khoản nhằm phục vụ vai trò của

mình và hiện đang hoạt động độc lập với các cơ quan khác như: Kho12bạc, Ngân hàng, Thuế và được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của

UBND huyện, Sở Tài chính Vĩnh Phúc và Sở Kế hoạch – Đầu tư Vĩnh

Phúc.Trưởng phòng

Tài chính – Kế hoạchPhó phòngPhó phòngTài chính – Kế hoạchTài chính – Kế hoạchBộ phậnBộ phậnTài chính – Ngân sáchKế hoạch – Đầu tưSơ đồ bộ máy quản lý phòng Tài chính - Kế hoạch huyện n LạcPhòng Tài chính-Kế hoạch huyện n Lạc gồm 01 Trưởng phòng,

02 Phó Trưởng phòng và 07 chun viên và cán bộ. Với mỗi cán bộ

công nhân viên lại được phân chia thành từng bộ phận cụ thể, mỗi bộ

phận lại có nhiệm vụ riêng của mình. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện

Yên Lạc chia ra làm 2 bộ phận là bộ phận Tài chính-Ngân sách và bộ

phận Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng phòng chịu trách nhiệm lãnh, chỉ đạo

tồn bộ cơng việc của cơ quan. 01 Phó Trưởng phòng chỉ đạo cơng việc

liên quan tới bộ phận Tài chính-Ngân sách, 01 Phó Trưởng phòng chỉ

đạo cơng việc liên quan tới bộ phận Kế hoạch và Đầu tư.132.4.Định hướng hoạt động của phòng.

Trong năm 2017, ngồi những cơng việc, nhiệm vụ thường niênhàng năm mà UBND giao phó đối với cả ba lĩnh vực (tài chính, thẩm

định xây dựng, kế hoạch - đầu tư ) như: lập dự toán ngân sách cho các

đơn vị trực thuộc; thẩm định các cơng trình xây dựng do ngân sách

huyện uỷ đầu tư; lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018,...

Điểm nổi bật nhất trong công tác của phòng tài chính – Kế hoạch

huyện n Lạc trong năm 2017 là:

Đổi với lĩnh vực tài chính: Thực hiện chủ trương tiết kiệm đối với

các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước, Huyện uỷ Yên Lạc

khoán chi đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp sử dụng nguồn kinh phí

do ngân sách nhà nước cấp, phòng đã được UBND huyện giao nhiệm

vụ lập kế hoạch tổng hợp dự toán thu, chi của các đơn vị trên địa bàn

huyện. Trên cơ sở đó, giao mức khốn chi đối với từng đơn vị đóng trên

địa bàn của huyện.

Đổi với lĩnh vực kế hoạch - đầu tư: Trong năm 2017 phòng Kế

hoạch - Tài chính tiếp tục được UBND huyện uỷ nhiệm cùng các đơn vị

có liên quan tiếp tục nghiên cứu nhằm hồn thiện kế hoạch xây dựng

mơ hình “Vườn - Ao - Chuồng” nhằm đưa mơ hình này đi được nhân

dân trên toàn địa bàn của huyện.

2.5. Thủ tục lập dự toán , quyết toán thu, chi ngân sách cấp

huyện.

2.5.1. Trình tự thực hiện.

- Bước 1: Đơn vị dự toán chuẩn bị hồ sơ (dự toán kinh phí năm,

bảng lương, bảng thuyết minh các khoản chi trong năm).14- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã,

thành phố.

- Bước 3: Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ,

căn cứ vào định mức UBND tỉnh giao để thảo luận và thống nhất số liệu

tạm giao dự toán thu và phân bổ kinh phí cho các đơn vị.

- Bước 4: Cơng chức Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp số liệu,

lập dự toán theo các biểu mẫu luật ngân sách Nhà nước quy định và gửi

UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Bước 5: UBND huyện, thị xã, thành phố trình HĐND cùng cấp

phê duyệt dự tốn thu, chi ngân sách hàng năm.

- Bước 6: UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì họp giao dự tốn

cho các đơn vị.

2.5.2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước: Phòng Tài chính –

Kế hoạch.

2.5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Nghị quyết HĐND huyện, thị xã, thành phố phê chuẩn

phân bổ dự toán ngân sách;

- Quyết định của UBND huyện, thị xã, thành phố giao dự

toán thu, chi ngân sách; Bảng cân đối ngân sách cấp huyện;

- Biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước; Biểu tổng

hợp phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước;

- Dự toán chi ngân sách địa phương;

- Biểu tổng hợp dự toán chi ngân sách xã; Biểu tổng hợp số

bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn;

- Quyết định giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử

dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước

(có phụ lục đính kèm);

- Quyết định giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực

hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và Tài chính đối với các đơn vị

sự nghiệp cơng lập (Có phụ lục đính kèm);

Kế hoạch phân bổ kinh phí XDCB);15-Số lượng hồ sơ: 05 bộ.2.5.4. Yêu cầu về thời gian và cách thức làm việc.

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch

huyện, thị xã, thành phố.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Khơng.

- Lệ phí: Khơng

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Khơng1617CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Biểu 1

Số

TT

1

*

INội dung khoản thu2

Tổng thu NSNN trên địa bàn

(I+II)

Thu cân đối NSNN theo DTĐVT: Triệu đồng

DT thu

NSNN

năm

2017

3

167.16

3

119.63

0Trong đó

Thu

NSHThu

NSX4

84.135

36.8025

37.11

2

37.11

2Ước thực hiện 6 tháng

Thu

NSNN6

123.70

3

109.11

37

135.95

8

117.66

824Tỷ

lệ

%Thu

NSH89Trong đó

Tỷ

Thu

lệ

NSX

%

10

11Tỷ

lệ

%

128142.8065173.4371989832.1798765.7741775804951Thu từ DNQD địa phơng2Thu ngoài quốc doanh31.20012.6421.32213.21517.713577.3005865049Thu từ các DN Ngoài Q doanh27.50011.80411211.82215.755576.8205872643.7008381.2101.3931.95853480575784812.0008.7601.1209.24010.250856.85078869788404696503019542455543.0273.20080320644.3094.45016588369.615126400

55.68

06269.6152.650

13.93

5473680525445702800230511005690322.4007.2827.50030007.600317900501.4592.8005628056014.59018.2903810.627227.6632.11.180Thực

hiện

Thu

NSNN 5

tháng3Thu từ các hộ cá thể ngoài Q

doanh

Thu lệ phí trớc bạ4Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp2.2004605Thuế thu nhập cá nhân4.0005006Thu phí và lệ phí7Thu tiền sử dụng đất2.700

55.30

0300

12.50

08Thu tiền thuê đất1.3009609Thu tiền cấp quyền khai thác

khoáng sản4501802.210Các khoản thu tại xã2.50011Thu xổ số kiến thiết1.800012Thu khác ngân sách5.000

47.5

33500

47.33

3IICác khoản thu để lại QL qua NS18650

30.50

030111183BẢNG 1: BIỂU TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN LẠC 6 THÁNG UNM2017.Đơn vị tính: Triệu đồng

TTNội dung các khoản thu12AThu NSĐP theo dự toán (I+II+III)IThu cân đối NS1Các khoản thu 100 %2Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)IIThu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Thu bổ sung cân đốiIII

B

CThu để lại chi quản lý qua NSNN

Thu bổ sung có mục tiêu ngoài dự

toán

Thu chuyển nguồn từ ngân sách

năm trớc

Tổng cộng (A+B+C)Dự

toán

thu

3

617.6

14

69.46

2489.2

40

36.65

2Thu

NSX

5

128.3

74

32.81

0Thực

hiện

Thu

6

328.5

02

93.91

2Thu

NSĐP

7

385.9

83

97.69

32.8008501.95010.06810.88066.66235.80230.86083.84486.813500.8

19

500.81

9

47.33

3405.2

55

405.25

5

47.33

395.56

4220.0

00

220.00

0

14.59

0270.0

00

270.00

0

18.29

01.3531.5001.5000163.1

07

492.9

62163.1

07

550.5

90133.5

34

398.4

8029.57

3

152.1

10617.6

14Trong đó

Thu

NSH

4489.2

4095.564128.3

74Ước thực hiện 6 tháng

%

8

62

14

1

38

9

13

0

54

54

3989Thu

NSH

9

263.4

46

32.81

9%

10

54

90%

12122.5

37

64.87

419

8953.78044

57.10036429.0398157.7741875450.00

0525450.00052227.663220.0

00

220.00

0

10.62

781BNG 2: BIU TNG HỢP THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YấN LC 6 THNG U

201719Thu

NSX

11NM11

8Đơn vị tính: Triệu

đồng

STTNội dung chi12ATổng chi theo dự toán (I+II)IChi cân đối ngân sách địa phơng1Chi đầu t XDCB2

2.1Chi thờng xuyên

Chi sự nghiệp kinh tếDự toán 2017

Trong đó

Tổng

NS

số

NS xã

huyện

3

617.6

14

570.2

81

137.2

00

421.8

47

10.0464

478.8

18

431.4

85

106.7

00

316.1

34

2.2565

138.7

96

138.7

96

30.500

105.7

13

7.790Thực

hiện

chi

NSĐP 5

tháng

6

228.3

72

228.3

72

68.52

0

159.4

06

6.707Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017

Trong đó

Tổng

%

số

NSH

%

NSX

%

7

339.6

65

321.3

75

91.06

0

229.5

188

55

56

66

549

248.3

56

237.7

29

64.95

4

171.9

7810

55

55

61

5411

91.30

9

83.64

6

26.10

6

57.54

09.758976.29127

9970528.7543.46712

66

60

86

54

45

11

12.2Chi sự nghiệp môi trờng9.7691.8707.8997.9909.72410

02.3Chi SN giáo dục đào tạo220.47

0215.88

14.58976.735110.52

150109.95

15157031.65731.65707.84518.2505818.2505804.0711.6892.3829382.283561.024611.25953122.5Chi sự nghiệp y tế, dân số KHH gia

đình

Chi sự nghiệp văn hoá thông tin2.6Chi SN phát thanh tuyên truyền1.5799855944781.0406673074310522.7Chi sự nghiệp thể dục thể thao2.0264701.5562761.1705835074820532.8Chi đảm bảo xã hội38.40732.9015.50620.29822.6025919.592603.010552.9Chi quản lý hành chính95.90125.34270.55934.91550.5405313.5705436.970522.42.10Chi an ninh1.0215804416707367250687230522.11Chi quốc phòng4.7888823.9062.4702.80058650742.150552.12Chi khác ngân sách2.112

11.23

41.62149184944946008.6512.5834467977797903Dự phòng200II

B

CChi từ khoản thu để lại q.lý qua

NSNN

Chi từ nguồn tỉnh BS ngoài dự

toán

Chi từ nguồn NS năm tríc

chun sang

Tỉng céng (A+B+C)47.33

3617.6

1447.33

3478.8

180138.7

96018.29

09611.5001.500020.50

0

249.8

3336.70

0

377.8

6521.00

0

270.8

5615.70

0

107.0

093910.62

7227.663BẢNG 3: BIỂU TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN LẠC THEO DỰ TOÁN 6 THÁNG

ĐẦU NĂM 201721Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔNG QUAN VỀ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN YÊN LẠC.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×