1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH.

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH.

Tải bản đầy đủ - 0trang

chi quản lý hành chính, chi đảm bảo các chế độ chính sách an sinh xã hội, chi an

ninh quốc phòng, đảm bảo theo dự tốn được giao.

 Chi từ nguồn dự phòng ngân sách: 797 triệu đồng, đạt 7% dự toán.

-Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách ước thực hiện 6 tháng:18.290 triệu đồng, đạt 39% dự toán. Khoản chi này chủ yếu là chi xây dựng cơ sở

hạ tầng của các khu làng nghề trên địa bàn huyện. Ngoài ra các xã, thị trấn chi từ

nguồn thu bồi thường GPMB khi nhà nước thu hồi đất và các khoản đóng góp xây

dựng cơ sở hạ tầng.

Chi ngân sách địa phương theo dự toán 6 tháng đầu năm cơ bản các khoản

chi đều đảm bảo đạt theo dự toán, chi tiêu tiết kiệm, thực hiện các chế độ chính sách

cho các đối tượng được hưởng kịp thời đảm bảo theo quy định hiện hành, đúng định

mức, đúng chế độ chính sách.

2.1.2. Các khoản chi từ nguồn Tỉnh bổ sung ngồi dự tốn:

Thực hiện 5 tháng 961 triệu đồng ước thực hiện 6 tháng 1.500 triệu đồng nguồn

tỉnh bổ sung thực hiện các nhiệm vụ: Kinh phí giải quyết chế độ cho cán bộ cơng

chức, viên chức tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP: 402 triệu

đồng; Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo quý I: 288 triệu đồng; Kinh phí hỗ trợ

giống vật ni trên địa bàn huyện đợt 1 năm 2017: 663 triệu đồng.

2.2.Chi từ nguồn ngân sách năm trước chuyển sang:

Thực hiện 5 tháng 20.500 triệu đồng ước thực hiện 6 tháng 36.700 triệu đồng,gồm:

-Ngân sách huyện: 21.000 triệu đồng, trong đó: Dư dự toán của các đơn vị

được phép chuyển năm sau: 419 triệu đồng, chi các cơng trình xây dựng cơ bản

hoàn thành các thủ tục hoàn ứng: 9.550 triệu đồng; Kinh phí thanh tốn các cơng

trình XDCB dư kế hoạch vốn năm 2016 chuyển sang 2017: 5.848 triệu đồng; kinh

phí thiệt hại do bão số 3 và mưa lớn gây ra từ 18-29/8/2016 trên địa bàn huyện Yên28Lạc: 3.594 triệu đồng, kinh phí hỗ trợ giống vật ni: 340 triệu đồng, kinh phí hỗ

trợ cây vụ đơng năm 2016 (đợt 2): 546 triệu đồng, kinh phí hoạt động của lò đốt rác

2016: 189 triệu động và các nhiệm vụ khác 514 triệu đồng.

-Ngân sách xã: 15.700 triệu đồng, gồm các khoản chi XDCB của các xã, thị

trấn, chi hỗ trợ nông dân sản xuất vụ Đông năm 2015, 2016, chi hỗ trợ lo đốt rác

thải sinh hoạt năm 2016, kinh phí sửa chữa, xây nhà ở cho người có công và một số

các nhiệm vụ khác.

*Các khoản chi ngân sách địa phương theo dự toán 6 tháng đầu năm cơ bản

thực hiện đảm bảo dự toán được giao. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong

quá trình quản lý, điều hành sử dụng ngân sách đã quán triệt nguyên tắc tiết kiệm,

hiệu quả đáp ứng được nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy

nhiên do tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính

phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô,

đảm bảo an sinh xã hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính

phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển

kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 nên trong 6 tháng đầu năm

thực hiện hạn chế tối đa bổ sung các khoản chi phát sinh ngồi dự tốn do vậy chi

khác ngân sách đạt 4 % dự tốn và chi từ nguồn dự phòng ngân sách đạt 7% dự

toán.

Chi từ khoản thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước đạt 22 % dự toán

chủ yếu chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp và đầu tư cơ

sở hạ tầng tại các xã thị trấn.

(Chi tiết các khoản chi tại biểu số 03).3. Đánh giá chung:293.1.Ưu điểm.

- Thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên địabàn đã đáp ứng được nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc

phòng và tập trung thực hiện chương trình nâng cao các tiêu trí xây dựng nơng thơn

mới. Các cơ quan đơn vị triển khai tốt công tác thu nộp ngân sách do vậy tổng thu

ngân sách vượt dự toán 6 tháng đầu năm; một số khoản thu đã đạt và vượt dự toán

cả năm. Đồng thời quản lý và điều hành chi ngân sách theo đúng quy định của Luật

ngân sách Nhà nước và các Văn bản hướng dẫn thực hiện.

-Tích cực tuyên truyền chính sách Thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành

chính theo cơ chế một cửa, tổ chức hội nghị hướng dẫn Luật quản lý Thuế, chính

sách Thuế mới, tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát việc thu nộp của các Doanh

nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, đôn đốc các đơn vị thu nộp vào Ngân sách nhà

nước theo quy định.

-Một số xã tổ chức triển khai tốt việc đấu giá quyền sử dụng đất, thu nộp kịp

thời vào ngân sách nhà nước. Số thu nộp 6 tháng đầu năm đạt cao, vượt dự toán

183% như xã: Trung Nguyên, Đồng Cương, Liên Châu, Yên Phương, Văn Tiến và Hồng

Phương.

-Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xun (trừ lương và các khoản có tính

chất như lương) và tiết kiệm 40% từ các khoản học phí, kinh phí cấp bù học phí

ngay từ đầu năm khi thực hiện giao dự toán cho các cơ quan đơn vị để đảm bảo

nguồn thực cải cách tiền lương theo quy định.

- Thực hiện kiểm tra rà sốt cơng tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư

XDCB và tiến độ thanh toán khối lượng nợ XDCB đối với các xã, thị trấn. Qua

kiểm tra phát hiện những tồn tại sai sót trong cơng tác quản lý và điều hành nguồn

vốn đầu tư XDCB, từ đó đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị khắc phục kịp thời

những tồn tại.30-Tổ chức cho Chủ tài khoản, kế toán ngân sách xã, thị trấn, các cơ quan đơn

vị đi tập huấn về nghiệp vụ Tài chính, Kế tốn và Luật ngân sách, Luật kế toán và

các văn bản sửa đổi bổ sung có liên quan.

-Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011

của Chính phủ hạn chế tối đa mua sắm mới tài sản chưa cần thiết, chi tiêu tiết kiệm,

đúng chế độ chính sách, theo dự toán được duyệt, hạn chế các khoản chi phát sinh

ngồi dự tốn.

-Tập trung đơn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi cơng các cơng trình

một số đơn vị đã tích cực hồn thiện lập hồ sơ các cơng trình xây dựng cơ bản chậm

quyết tốn, thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ đầu năm

đạt khá.

3.2.Tồn tại, hạn chế.

-Tình trạng nợ đọng Thuế còn cao, một số doanh nghiệp nộp hồ sơ quyếttoán thuế chậm, việc xử lý vi phạm hành chính về thuế còn chưa dứt điểm.

-Về chi đầu tư XDCB, một số cơng trình chưa tổ chức thực hiện theo đúng

tiến độ do vậy tiến độ giải ngân nguồn vốn đã được bố trí theo kế hoạch năm 2017

còn chậm.

-Công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên nhất là các nguồn hỗ

trợ của cấp trên đối với cấp xã, chưa phát hiện kịp thời những sai sót trong công tác

quản lý chỉ đạo điều hành thu, chi ngân sách.

-Việc tự kiểm tra các khoản thu, chi ngân sách của các đơn vị dự toán và các

xã, thị trấn chưa được thường xuyên.

-Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo chưa đầy đủ; báo cáo chậm không đúng

thời gian quy định phải đôn đốc nhiều lần, chất lượng báo cáo thấp, gây khó khăn cho

cơng tác tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả chung toàn huyện: Yên Đồng, Trung

Nguyên, Bình Định, Đại Tự.313.3.Nguyên nhân.

* Nguyên nhân khách quan.

-Một số doanh nghiệp vừa và nhỏ còn bị ảnh hưởng của suy thối kinh tế,khó khăn về tài chính nên còn để nợ đọng tiền thuế. Đặc biệt là các doanh nghiệp tư

nhân nhỏ kinh doanh, chăn nuôi các mặt hàn liên quan tới sản phẩm lợn ở các khu

vực xã ven đê tả sơng Hồng. Tính đến hết quý I/2017, tổng số thuế thu nộp NSNN

trên địa bàn huyện Yên Lạc đạt 58 tỷ đồng (đạt 40% KH dự toán được giao, tăng

22% so với cùng kỳ).

-Các chính sách, văn bản mới thay đổi nhiều, văn bản hướng dẫn chưa đồng

bộ, cụ thể. Do vậy khi triển khai thực hiện còn lúng túng, phải làm đi làm lại nhiều

lần làm ảnh hưởng đến tiến độ báo cáo chung của tồn huyện.

* Ngun nhân chủ quan.

-Cơng tác tổ chức chỉ đạo điều hành thu ngân sách nhà nước của một số xã

thị trấn chưa quan tâm, chưa chỉ đạo quyết liệt.

-Việc huy động các nguồn vốn để thanh tốn nội dung XDCB và đầu tư xây

dựng các cơng trình dự án trên địa bàn một số xã còn thấp nhu cầu đầu tư rất lớn

trong khi đó nguồn vốn đầu tư rất hạn chế.

CHƯƠNG 3:

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ GIẢI

PHÁP THỰC HIỆN4. VỀ THU NGÂN SÁCH.-Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kê khai nộp thuế của các tổ

chức, cá nhân. Tập trung kiểm tra quyết tốn thuế đối với các doanh nghiệp; có các

biện pháp tích cực xử lý các đơn vị, cá nhân chốn tránh nghĩa vụ nộp thuế. Trong

các trường hợp tồn đọng nợ thuế kéo dài, có thể triển khai thực hiện các biện pháp

cưỡng chế nợ thuế (phong tỏa tài khoản của một số doanh nghiệp có số nợ thuế cao

tại các ngân hàng; thơng báo hóa đơn khơng có giá trị sử dụng).32- Xác nhận và tăng cường hỗ trợ phát triển và hoạt động của các quỹ tín

dụng, đặc biệt là các quỹ mới thành lập tại các cụm công nghiệp như Tề Lỗ, Yên

Đồng.

- Tập trung tăng cường thu nghĩa vụ tài chính trên lĩnh vực đất đai thông qua

công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và

thu nợ theo quy định; triển khai lập, rà soát quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn

huyện và xây dựng các giải pháp đồng bộ để xây dựng, hoàn chỉnh các khu dân cư

trên địa bàn, khai thác tốt quỹ đất các khu dân cư để đưa ra bán đấu giá cho nhân

dân có nhu cầu về đất ở, tăng nguồn thu cho ngân sách.

- Tập trung quản lý tốt khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, đảm bảo

việc khai thác phải đúng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt và cấp phép

khai thác, tổ chức thu đúng, thu đủ vào ngân sách từ hoạt động khai thác tài nguyên

khoáng sản. Kiên quyết xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản trái

phép, truy thu và xử phạt nghiêm các trường hợp khai thác tài khoáng sản trái phép

hoặc không thực hiện nộp tiền khai thác tài nguyên khoáng sản vào ngân sách theo

đúng quy định của pháp luật.

- Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn lập hồ sơ thủ tục thu hồi đất theo kế hoạch

được duyệt; các cơ quan chun mơn tích cực hướng dẫn, giúp các xã, thị trấn hoàn

thiện hồ sơ thủ tục thu hồi đất; chú trọng triển khai thu hồi đất xen ghép trong dân,

đất ao hồ để lập phương án bồi thường hỗ trợ GPMB thanh toán tiền bồi thường cho

các đối tượng có đất bị thu hồi; triển khai xây dựng hạ tầng, tổ chức đấu giá quyền

sử dụng đất tăng nguồn thu để trả nợ XDCB hồn thành, chi đầu tư xây dựng các

cơng trình trọng tâm trọng điểm của huyện.

-Giải quyết tốt các yêu cầu thủ tục theo chương trình cải cách hành chính thuế

đối với người nộp thuế.33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×