1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VỀ CHI NGÂN SÁCH.

VỀ CHI NGÂN SÁCH.

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Số kinh phí các đơn vị thu phí, lệ phí được để lại chi theo chế độ chính sách

phải dành 40 % để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

-Tập trung giải quyết các vướng mắc trong bồi thường GPMB các dự án đẩy

nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ năm

2017. Chỉ đạo quyết liệt thu hồi, bồi thường GPMB đối với các dự án đầu tư XDCB

thuộc kế hoạch năm 2017.35C.KẾT LUẬNPhòng Tài chính – Kế hoạch đã có thâm niên hoạt động khá lâu và cũng đã

đạt được những thành tựu đáng kể. Trong quá trình thực tập, em đã căn cứ vào tài

liệu thực tế để xác định những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện cơng việc tại

đây. Từ đó dựa trên lý luận và thực tiễn để đưa ra những giải pháp khắc phục các

tồn tại đó nhằm góp phần hồn thiện cơng tác thực hiện nhiệm vụ Ngân sách.

Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, thời gian thực tập chưa

đủ dài nên bài báo cáo thực tập của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em

rất mong nhận được những đánh giá và góp ý của thầy cơ giáo, CBCNV Phòng Tài

chính – Kế hoạch huyện Yên Lạc để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy hướng dẫn thực tập TS Nguyễn

Thị Thu Huyền và các cô chú, anh chị nhân viên tại Phòng Tài chính - Kế hoạch

huyện n Lạc vì sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiêt tình trong quá em thực tập và hoàn

thành bài báo cáo này.36D.

A.

1.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOTài liệu tiếng Việt

Báo cáo Thực hiện nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách thường niên năm2016 của Phòng Tài chính – kế hoạch huyện n Lạc.

2.

Chính Phủ, 2011, Nghị quyết số 11/NQ-CP: Nghị quyết về những giải

pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh

xã hội.

3.Kim Thanh, Văn bản quy định về luật Ngân sách, luật kế tốn, luật phívà lệ phí, luật thống kê kiểm soát, thanh toán, quản lý thu, chi, NXB Hồng Đức.

4.

Chính Phủ, 1995, nghị định của Chính phủ số 63 – CP ngày 7 tháng

10 năm 1995 về việc chia huyện Vĩnh Lạc thuộc tỉnh Vĩnh Phú thành hai huyện

Vĩnh Tường và Yên Lạc.

B.

Các website tham khảo

1.

Cổng thông tin – giao tiếp điện tử huyện Yên Lạc,

http://yenlac.vinhphuc.gov.vn/Pages/HomePages.aspx truy cập ngày

20/07/2017.37NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VỀ CHI NGÂN SÁCH.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×