1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 THUẬT TOÁN PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI

6 THUẬT TOÁN PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cài đặt:

public void PhanCong() {

int n, n1, n2;

n = soGiamThi;

if (soGiamThi % 2 == 1) {

--n;

}

if (n > 3) {

for (int k = 0; k < soLan_PhanCong; k++) {

// Đổi vị trị các giám thị 1

// Lưu giám thị đầu tiên

n1 = Xep_GiamThi[0];

for (int i = 2; i < n; i += 2) {

Xep_GiamThi[i - 2] = Xep_GiamThi[i];

}

// Đưa giám thị 1 đầu tiên vào vị trí thứ 2 tính từ cuối

Xep_GiamThi[n - 2] = n1;

// Đổi vị trí các giám thị 2

n1 = Xep_GiamThi[1];

n2 = Xep_GiamThi[3];

for (int i = 5; i < n; i += 2) {

Xep_GiamThi[i - 4] = Xep_GiamThi[i];

}}

}// Đưa giám thị 2 đầu tiên vào vị trí thứ 3 tính từ cuối

Xep_GiamThi[n - 3] = n1;

// Đưa giám thị 2 thứ 2 vào vị trí cuối cùng

Xep_GiamThi[n - 1] = n2;}Họ và tên: Bùi Tấn Việt – Lớp: 10T2 – Nhóm 11BPage 45Báo cáo thực hành lập trình mạng2.7 DEMOPage 462014Họ và tên: Bùi Tấn Việt – Lớp: 10T2 – Nhóm 11BPage 47Báo cáo thực hành lập trình mạngPage 482014Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 THUẬT TOÁN PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×