1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Kết quả xác định đặc tính enzyme

6 Kết quả xác định đặc tính enzyme

Tải bản đầy đủ - 0trang

định hàm pH tối ưu theo phương pháp như mô tả ở mục 3.3.8.2.Kết quả được thể hiện

như hình 6 dưới đây:Hình 6. pH tối ưu của enzyme β-galactosidase tử chủng Bacillus NT2.8

Từ hình 6 ta thấy hoạt tính enzyme β-galactosidase tăng lên khi pH tăng từ 3

đến 7. Ở pH = 3 họat tính tương đối của enzyme là 19.41% tăng dần lên và đạt giá trị

cao nhất ở pH = 7. Ở pH từ đến 7 đến 8 hoạt tính enzyme giảm và hoạt tính tương đối

còn 65% . Vậy pH tối ưu cho hoạt động của enzyme β-galactosidase là pH =7.29PHẦN THỨ NĂM – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

- 26/160 chủng vi khuẩn sử dụng trong nghiên cứu có kết quả sinh enzyme βgalactosidase khi định tính trên mơi trường có X-gal và chất cảm ứng IPTG. Trong đó

6 chủng (NT2.7, NT2.8, DC1, DC2, TO1.1,TO1.8) có màu xanh đậm nhất và thời gian

xuất hiện màu sớm nhất được tuyển chọn để tiến hành xác định hoạt tính của enzyme.

- Từ 6 chủng được tuyển chọn, sau khi xác định hoạt tính của enzyme đã xác

định chủng NT 2.8, có hoạt độ cao đạt 42.4 U/l nổi trội hơn được sử dụng để kiểm tra

tính bền ở nhiệt độ 60ºC

+ Độ bền nhiệt: Enzyme rất bền nhiệt ở 60ºC, hoạt độ của enzyme ở 50 giờ còn

lại là 71% cao hơn so với hoạt độ ban đầu

- Đã giải trình tự và định danh được chủng Bacillus NT 2.8 là vi khuẩn Bacillus

flexus và đặt tên là Bacillus flexus NT 2.8.

- Sau khi tinh sạch enzyme β-galactosidase bằng muối (NH4)2SO4 nhận thấy hoạt

tính riêng của enzyme khi tinh sạch bằng muối (NH 4)2SO4 60% là cao nhất bằng 0.639

(U/mg)

- Đã xác định được pH tối ưu của enzyme β-galactosidase từ chủng Bacillus

flexus NT 2.8 là pH 7

5.2. Kiến nghị

Do thời gian nghiên cũng như điều kiện nghiên cứu còn hạn chế nên chúng tơi

bước đầu mới chỉ tinh sạch bằng muối (NH 4)2SO4 và xác định được một số đặc tính

của enzyme β-galactosidase mà chưa tiến hành được một số thí nghiệm như mong

muốn. Vì vậy chúng tơi có một số đề nghị cho nghiên cứu tiếp theo như sau:

-Tinh sạch enzyme β-galactosidase từ chủng NT 2.8 bằng sắc ký lọc gel-Điện di để xác định khả năng tinh sạch enzyme30TÀI LIỆU THAM KHẢOChen, W., Chen, H., Xia, Y., Zhao, J., Tian, F., Zhang, H. (2008). Production,

purification, and characterization of a potential thermostable galactosidase for milk

lactose hydrolysis from Bacillus stearothermophilus. J Dairy Sci. 91(5):1751-58.

Coenen, T.M.M; Bertens, A.M.C; Hoog, S.C.M.de; Verspeek Rip, C.M. (2000). Safety

evaluation of a lactase enzyme perpartion derived from Kluyveromyces.

Đặng Thị Thu và cộng sự (2012), Công nghệ enzyme, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Đặng Thị Thu, Nguyễn Văn Cách, Bùi Thị Hải Hòa. (2007). Tuyển chọn và nghiên

cứu điều kiện lên men sinh tổng hợp β-galactosidase từ chủng nấm mốc Aspergillus

oryzae. Tạp chí Khoa học và công nghệ. 45 (1): 23 - 31

Davail, S., Feller, G., Narinx, E., Gerday, C. (1994). Cold adaptation of protein. J Biol

Chem, 269.

Driks A (1999). Bacillus subtilis spore coat, Microbiology and Molecular Biology

Reviews 63. 1.

Francois N, N., Sunils S, M. (2014). Concomitant production of detergen compatible

enzymes by Bacillus flexus XJX-1. Braz. J. Microbiol. 45(3): 903 – 910.

Harju M, Kallioinen H, Tossavainen O (2012), Lactose hydrolysis and other

conversions in dairy products: technological aspects, Int Dairy J, 22, 104-109.

Nakayama, T., Amachi, T. (1999). β-galactosidase, enzymology. Encyclopedia of

Bioprocess Technology: Fermentation, Biocatalysis, and Bioseparation. 3: 1291-1305.

Ngô Xuân Mạnh, Võ Nhân Hậu, Nguyễn Thị Tú. (2006). Nghiên cứu các điều kiện tối

ưu cho việc thu nhận α-amylase chịu nhiệt từ vi khuẩn Bacillus lichenifomis. Tạp chí

Khoa học và Nơng nghiệp 5(1): 412 – 416.

Nguyễn Đức Lượng (2004), Công nghệ enzyme, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí

Minh.31Nguyễn Lân Dũng, Đồn Xn Mượu, Nguyễn Phùng Tiến, Đặng Đức Trạch, Phạm

Văn Ty. (1978). Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật học. NXB Khoa học và Kĩ

thuật, Hà Nôi. Tập 3.

Nguyễn Thị Trần Thụy (2009), Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus phân

lập từ đất vườn sinh protease kiềm, luận văn thạc sĩ trường Đại học sư phạm TP HCM,

5.

Nguyen, H A., Nguyen, T H., Kren, V., Eijsink, V G H., Haltrich, D., Peterbauer, C K.

(2012). Heterologous Expression and Characterization of an N-Acetyl-β-Dhexosaminidase from Lactococcus lactis ssp. lactis IL1403, J. Agricultural and food

chemistry. 60 (12): 3275-81.

Nguyen, TH., Splechtna, B., Steinböck, M., Kneifel, W., Lettner, H.P., Kulbe,

K.D., Haltrich, D. (2006). Purification and Characterization of Two Novel βGalactosidases from Lactobacillus reuteri. J. Agricultural and food chemistry. 54:

4989-4998.

Parmjit S, P., Shweta, K., Reeba, P. (2010). Protential Applications of Ininiobilized βgalactosidase in Food Prossesing Industries. Enzyme Research.

Priest FG and Grigorova R (1991), Method for studying the ecology of endosporeforming bacteria, Method in microbiology 22, 565-591.

Rosovitz M J, Voskuil M I, Chambliss G (1998), Bacillus, In: A. Balows and B. I.

Duerden (Eds), Systematic Bacteriology. Arnold PRESS, London: 709-720

Shaikh, SA., Khire, JM., Khan, MI. (1999). Characterization of a thermostable

extracellular beta-galactosidase from a thermophilic fungus Rhizomucor sp. Biochim

Biophys Acta. 1472: 314-322.

Trương Nam Hải. (2004). Nghiên cứu, phân lập và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di

truyền để sinh tổng hợp enzyme beta-galactosidase có hiệu suất cao và ứng dụng trong

thực phẩm. Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật.32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Kết quả xác định đặc tính enzyme

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×