1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 1: NHẬT KÝ THỰC TẬP

PHỤ LỤC 1: NHẬT KÝ THỰC TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

21Thứ tư, ngày 05 tháng 07 năm 2017,nội dung công việc: dịch chương IV và

chương V sách “Hooked – How to build habit-forming products”; nhắn tin giới thiệu

chương trình thai giáo cho các khách hàng yêu cầu tham gia nhóm “Hội các mẹ bầu

thai giáo POH”.

Thứ năm, ngày 06 tháng 07 năm 2017,nội dung cơng việc: tìm 50 câu chuyện cổ

tích bằng tiếng Anh, chuyển cổ Grimm, kiểm tra chặt về vấn đề bản quyền sử dụng;

nhắn tin giới thiệu chương trình thai giáo cho các khách hàng yêu cầu tham gia nhóm

“Hội các mẹ bầu thai giáo POH”.

Thứ sáu, ngày 07 tháng 07 năm 2017,nội dung cơng việc: tìm 50 câu chuyện cổ

tích bằng tiếng Anh, chuyển cổ Grimm, kiểm tra chặt về vấn đề bản quyền sử dụng;

nhắn tin giới thiệu chương trình thai giáo cho các khách hàng yêu cầu tham gia nhóm

“Hội các mẹ bầu thai giáo POH”.

Tuần 3: từ ngày 10/07/2017 đến ngày 14/07/2017

Thứ hai, ngày 10 tháng 07 năm 2017, nội dung công việc: tìm 50 câu chuyện cổ

tích bằng tiếng Anh, chuyển cổ Grimm, kiểm tra chặt về vấn đề bản quyền sử dụng;

nhắn tin giới thiệu chương trình thai giáo cho các khách hàng yêu cầu tham gia nhóm

“Hội các mẹ bầu thai giáo POH”.

Thứ ba, ngày 11 tháng 07 năm 2017, nội dung cơng việc: tìm ảnh có bản quyền

sử dụng cho 150 câu chuyện đã tìm; nhắn tin giới thiệu chương trình thai giáo cho các

khách hàng yêu cầu tham gia nhóm “Hội các mẹ bầu thai giáo POH”.

Thứ tư, ngày 12 tháng 07 năm 2017, nội dung công việc: tìm 50 câu chuyện cười

tiếng Anh, kiểm tra chặt về vấn đề bản quyền sử dụng; nhắn tin giới thiệu chương trình

thai giáo cho các khách hàng yêu cầu tham gia nhóm “Hội các mẹ bầu thai giáo POH”.

Thứ năm, ngày 13 tháng 07 năm 2017,nội dung cơng việc: tìm 50 câu chuyện

cười tiếng Anh, kiểm tra chặt về vấn đề bản quyền sử dụng; nhắn tin giới thiệu chương

trình thai giáo cho các khách hàng yêu cầu tham gia nhóm “Hội các mẹ bầu thai giáo

POH”.22Thứ sáu, ngày 14 tháng 07 năm 2017,nội dung cơng việc: tìm 50 câu chuyện cười

tiếng Anh, kiểm tra chặt về vấn đề bản quyền sử dụng; nhắn tin giới thiệu chương trình

thai giáo cho các khách hàng yêu cầu tham gia nhóm “Hội các mẹ bầu thai giáo POH”.

Tuần 4: từ ngày 17/07/2017 đến ngày 21/07/2017

Thứ hai, ngày 17 tháng 07 năm 2017, nội dung cơng việc: tìm ảnh có bản quyền

sử dụng cho 150 câu chuyện cười đã tìm; nhắn tin giới thiệu chương trình thai giáo cho

các khách hàng yêu cầu tham gia nhóm “Hội các mẹ bầu thai giáo POH”.

Thứ ba, ngày 18 tháng 07 năm 2017, nội dung công việc: tìm nguồn tiếng Anh

(các kiến thức khoa học, các sự thật thú vị về động thực vật và con người) cho phương

pháp thai giáo tri thức.

Thứ tư, ngày 19 tháng 07 năm 2017, nội dung công việc: dịch phần Bách khoa tri

thức của chương trình thai giáo từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Thứ năm, ngày 20 tháng 07 năm 2017, nội dung công việc: dịch phần Bách khoa

tri thức của chương trình thai giáo từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Thứ sáu, ngày 21 tháng 07 năm 2017, nội dung cơng việc: tìm kiếm thơng tin về

các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bản quyền âm nhạc tại Mỹ, liên lạc với các đơn vị

này qua email.

Tuần 5: từ ngày 24/07/2017 đến ngày 28/07/2017

Thứ hai, ngày 24 tháng 07 năm 2017, nội dung công việc: trao đổi qua email và

skype với 03 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bản quyền âm nhạc tại Mỹ, nói chi tiết về

yêu cầu của công ty, lấy thông tin chi tiết về thủ tục và chi phí xin giấy phép sử dụng

âm nhạc từ họ; nhắn tin giới thiệu chương trình thai giáo cho các khách hàng yêu cầu

tham gia nhóm “Hội các mẹ bầu thai giáo POH”.

Thứ ba, ngày 25 tháng 07 năm 2017, nội dung công việc: tham gia họp tồn cơng

ty để bàn bạc về các gói bản quyền âm nhạc; liên hệ với Harry Fox Agency để bàn kỹ

hơn về hợp đồng mua bản quyền âm nhạc; nhắn tin giới thiệu chương trình thai giáo

cho các khách hàng yêu cầu tham gia nhóm “Hội các mẹ bầu thai giáo POH”.

Thứ tư, ngày 26 tháng 07 năm 2017, nội dung công việc: trao đổi qua email với

Harry Fox Agency về hợp đồng mua bản quyền âm nhạc; dịch các bài báo trên trang23web babycentre.co.uk về sự phát triển của thai nhi trong thai kỳ; nhắn tin giới thiệu

chương trình thai giáo cho các khách hàng yêu cầu tham gia nhóm “Hội các mẹ bầu

thai giáo POH”.

Thứ năm, ngày 27 tháng 07 năm 2017, nội dung cơng việc: tìm thêm các trang

web bán nhạc cổ điển miễn phí; nhắn tin giới thiệu chương trình thai giáo cho các

khách hàng yêu cầu tham gia nhóm “Hội các mẹ bầu thai giáo POH”.

Thứ sáu, ngày 28 tháng 07 năm 2017, nội dung công việc: liên hệ với trang web

pdinfo.com để mua quyền sử dụng các bản nhạc cổ điển trong khóa thực hành thai

giáo; nhắn tin giới thiệu chương trình thai giáo cho các khách hàng yêu cầu tham gia

nhóm “Hội các mẹ bầu thai giáo POH”.24PHỤ LỤC 2: NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

Tên Doanh nghiệp/ Công ty/ Cơ quan: ………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………...

Mã số thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………..

Mã số đăng ký kinh doanh/ Mã số doanh nghiệp (nếu có):……………………………...

Ngành nghề kinh doanh/ Lĩnh vực hoạt động chính: ……………………………………

Chúng tơi xác nhận Sinh viên: …………………………………………………………..

Thực tập tại Doanh nghiệp/ Công ty/ Cơ quan từ ngày …… tháng ….. năm ….... đến

ngày ….. tháng ….. năm …. như sau:

- Về tinh thần thái độ:

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

- Về tiếp cận thực tế nghiệp vụ, hoạt động của Doanh nghiệp/ Công ty/ Cơ quan:

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

- Về số liệu sử dụng trong bài:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Nhận xét khác:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Hà Nội, ngày …….tháng ……..năm…

Ký tên

(Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu)25PHỤ LỤC 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 1: NHẬT KÝ THỰC TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×