1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH KINH DOANH

2 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH KINH DOANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tham mưu cho Giám đốc và các phòng ban có liên quan trong việc tuyển dụng và

đào tạo cán bộ, phù hợp với mục đích và yêu cầu của chính sách nguồn nhân lực

của cơng ty.

- Tư vấn, tham gia giải quyết bất kỳ vấn đề về hoạt động kinh doanh liên quan đến

hệ thống pháp luật hiện hành.

Phòng Kế toán

- Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kế hoạch tài chính, kế tốn, kiểm

tốn và tài chính.

- Tư vấn trực tiếp với Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính của

tồn cơng ty.

- Tham gia với các bộ phận liên quan trong việc thiết lập giá bán cho khách hàng và

xem xét giá mua từ các nhà cung cấp...

Phòng kinh doanh

- Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giao dịch, xây dựng báo giá, đấu

thầu. Nhận yêu cầu thông tin của khách hàng và triển khai thực hiện kế hoạch cho

khách hàng và thực hiện hợp đồng đặt hàng.

- Tổ chức và phối hợp với các phòng ban có liên quan để thực hiện các dịch vụ cho

khách hàng.

- Phụ trách kế hoạch chăm sóc khách hàng theo hướng dẫn của cơng ty.

Phòng Bảo hành - kỹ thuật

- Cung cấp - Bảo trì - Bảo hành thiết bị và phương tiện cần thiết cho các văn phòng

và nhu cầu kinh doanh của cơng ty

- Thực hiện hướng dẫn cho khách hàng về máy móc kinh doanh của công ty

- Tổ chức, cài đặt, giám sát và bảo trì máy móc thiết bị bán cho khách hàng.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện dịch vụ cho khách hàng.

Phòng xuất - nhập khẩu

- Tổ chức các nhiệm vụ liên quan đến giao dịch với các nhà cung cấp nước ngồi

như tìm nguồn cung ứng, đặt hàng, thanh toán

- Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến hàng hóa nhập khẩu như thủ tục

hải quan và các dịch vụ hậu cần liên quan đến hàng hố nhập khẩu (bảo hiểm, chi

phí vận chuyển ...)51.2.2 Quy trình kinh doanh

BướcQuy trình1Nghiên cứu nhu cầu sử dụng thiết bị (trongGhi chúdanh mục kinh doanh của công ty) của

khách hàng

2Xây dựng chiến lược truyền thông, quảng bá Ca-ta-lơ kèm hình ảnh và

thiết bị dựa trên nhu cầu khách hàngmơ tả sản phẩm3Thương lượng, kí hợp đồng với khách hàngXây dựng hợp đồng5Tùy điều khoản thanh toán, người mua ứng - Theo dõi hợp đồng

- Phát hành biên lai và theo

trước 20-30% giá trị hợp đồng

dõi chuyển khoản6Tùy điều khoản giao hàng, Việt Khoa giao - Phát hành hóa đơn VAT

- Theo dõi quy trình

sản phẩm cho khách hàng

- Phát hành vận đơn kho7Tùy điều khoản thanh tốn, người mua - Theo dõi tiến trình HĐ

- Phát hành biên lai và theo

thanh tốn phần còn lại của hợp đồng ( sau

dõi chuyển khoản

khi trừ 5-10% giá trị hợp đồng cho khoản

mục đảm bảo bảo hành)81.3Giá trị còn lại của hợp đồng, người mua trả - Theo dõi tiến trình HĐ

- Phát hành biên lai, theo

cho Việt Khoa khi thời hạn bảo hành kết

dõi chuyển khoản

thúc

TỔNG QUAN HỆ THỐNG KẾ TỐN CƠNG TY VIỆT KHOA

1.3.1 Chuẩn mực kế tốn và các chính sách áp dụng tại Cơng ty Việt

KhoaLà một công ty với các giao dịch kinh doanh phát sinh thường xuyên, do đó các ghi

chép kế toán của Việt Khoa là tương đối đơn giản. Tuy nhiên, nền tảng là vẫn tuân

thủ các tiêu chuẩn kế toán Việt Nam và các quy định của Bộ Tài chính.

- Cơng ty năm áp dụng tài chính bắt đầu ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 mỗi

năm, khoảng thời gian ghi nhận là theo chu kỳ hàng tháng.6- Các loại tiền tệ mà công ty sử dụng trong ghi chép và báo cáo là đồng nội tệ, Việt

Nam Đồng (VND).

- Phương pháp kế toán hàng tồn kho là phương pháp kê khai thường xuyên

- Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng để tính khấu hao tài sản cố

định.

- Cơng ty áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

- Công ty TNHH Thiết bị khoa học Việt Khoa áp dụng chế độ kế tốn trên máy vi

tính, phần mềm ứng dụng Microsoft Excel.

1.3.2 Cơng việc kế tốn tại Cơng ty Việt Khoa

Dựa trên tình hình thực tế, Cơng ty TNHH Thiết bị khoa học Việt Khoa tổ chức bộ

máy kế toán phù hợp với yêu cầu của Bộ Tài chính. Việt Khoa đã phát triển bộ máy

kế tốn với mơ hình tập trung để thực hiện tất cả các kế toán từ việc mua lại, vận

chuyển, xử lý thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính của mình.

Trong mơ hình này, Kế toán trưởng trực tiếp điều hành và quản lý kế toán trên cơ sở

giao việc cho kế toán. Cùng với quy định cụ thể trách nhiệm của từng kế toán, ln

ln có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để hồn thành cơng việc được giao.

Tổng số cán bộ trong Phòng Kế tốn là bốn, trong đó có một Kế toán trưởng và 3 kế

toán viên.1 Kế toán trưởng1 kế toán viên phụ

trách khoản phải

thu và phải trả1 kế toán viên phụ

trách theo dõi

hàng hóa và trả

lương1 kế tốn viên phụ

trách tổng hợpHình 5: Cấu trúc kế tốn cơng ty TNHH Việt Khoa

Phòng Kế tốn đang hoạt động với mục tiêu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của kế

toán. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện quy luật kế tốn tại cơng ty. Kế

tốn trưởng cũng giúp các kế toán viên khác đảm bảo rằng các hoạt động kế toán

đang diễn ra hiệu quả dưới sự quản lý của mình.7Cơ chịu trách nhiệm trước Giám đốc cơng ty và các cơ quan Nhà nước về cơng việc

của mình cũng như các thơng tin cơ cung cấp. Kế tốn trưởng cũng là bộ điều khiển

tài chính của cơng ty. Kế tốn trưởng do đó đóng một vai trò quan trọng trong quản

lý của phòng Kế tốn nói riêng và của tồn bộ kinh doanh của Việt Khoa nói chung.

Để giúp đỡ cơ một cách hiệu quả, có một vài kế tốn viên như sau.

- 1 kế tốn viên có trách nhiệm theo dõi hàng hóa và lương, bảo hiểm xã hội.

- 1 kế toán viên chịu trách nhiệm về chi tiêu nội bộ, theo dõi tài khoản phải thu và

phải trả và đảm bảo đủ vốn để điều hành kinh doanh.

- 1 kế toán viên chịu trách nhiệm cho việc tích hợp các hướng dẫn kế tốn chun

nghiệp, thiết lập tài khoản và kê khai thuế định kỳ, củng cố kế tốn tổng hợp cho

cơng ty.

1.3.3 Đặc điểm tổ chức của sổ kế tốn

Cơng ty TNHH Thiết bị khoa học Việt Khoa sử dụng các chứng từ mới nhất, quyết

định, chỉ thị của Bộ Tài chính trên cơ sở tình hình thực tế tại các cơng ty sử dụng hệ

thống sổ sách một cách thích hợp theo quy định của chế độ kế tốn tài chính hiện

nay. Đăng ký của cơng ty sử dụng hình thức kế tốn chứng từ hành trình.

1.3.4 Đặc điểm tổ chức của chứng từ kế toán

Sắp xếp chứng từ là giai đoạn đầu tiên trong q trình báo cáo nhằm mục đích giúp

các nhà quản lý nắm được thơng tin một cách kịp thời, chính xác và đầy đủ, sau đó

đưa ra quyết định kinh doanh. Bên cạnh đó, nó tạo điều kiện cho việc mã hóa và tin

học hóa thơng tin và giúp xác minh giao dịch, kiểm toán và cơ sở để giải quyết

tranh chấp kinh tế. Công ty đăng ký sử dụng hầu hết các chứng từ trong hệ thống

chứng từ quy định thống nhất của Bộ Tài chính, chẳng hạn như hóa đơn GTGT, hợp

đồng bán hàng, biên lai, hóa đơn thanh tốn, chi phiếu, phiếu xuất kho ... Ngồi các

văn bản của Bộ Tài chính, cơng ty sử dụng một số chứng từ mẫu được thiết kế bởi

công ty riêng của mình (đề nghị thanh tốn, so sánh nợ, hợp đồng kinh tế).

1.3.5 Quá trình luân chuyển chứng từ

Khi giao dịch kinh tế phát sinh trong công ty, hồ sơ kế tốn phản ánh điều đó trên hệ

thống nhập liệu. Q trình tổ chức sổ kế tốn bao gồm

- Phân loại chứng từ kế toán theo đối tượng

- Ghi nhận giao dịch8- Ghi vào sổ sách chứng từ theo hình thức nhật ký.

Trong năm tài chính, các chứng từ được lưu giữ trong bộ phận kế toán. Sau khi báo

cáo được chấp thuận, các chứng từ được chuyển vào lưu trữ. Việc loại bỏ chứng từ

được cho phép sau một thời gian quy định cho từng loại.

1.4Mơ tả vị trí thực tậpEm có vinh dự được thực tập trong bộ phận Kế toán trong hơn 3 tuần. Với em, bộ

phận Tài chính Kế tốn đóng vai trò cực kì quan trọng trong kinh doanh. Nó đảm

bảo dòng chảy của thơng tin và tiền trong và ngồi cơng ty, do đó khối lượng công

việc ở đây là khá thử thách.

Công việc chủ yếu là quan sát các quy trình kế tốn của công ty, cũng như phụ giúp

các anh chị kế tốn viên trong các cơng tác hành chính: photo giấy tờ, chuyển các

chứng từ giữa các phòng ban, sắp xếp chứng từ trước một cuộc họp báo cáo. Đôi

khi em được thao tác thực hành trực tiếp trên các dữ liệu kế tốn thực tế của cơng ty

trên Excel để làm quen với công việc này.

CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ KẾ TỐN CHI PHÍ – DOANH THU TẠI CƠNG

TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA2.1KẾ TOÁN DOANH THU HÀNG BÁNTại Công ty Việt Khoa, các khoản thu đến từ 2 nguồn, một là doanh thu bán hàng và

thứ hai là thu nhập hoạt động tài chính, nhưng chủ yếu là từ hoạt động đầu tiên.

Trong doanh thu bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu xảy ra dựa trên giá bán bao

gồm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng kinh doanh của cơng ty rất nhiều máy móc

chun về thiết bị y tế, được sử dụng trong bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu

và phòng thí nghiệm, doanh thu của cơng ty được ghi nhận theo q trình sau đây.9Bước1Bước2Bước320-30%

giátrị HĐ60-70%

giátrị HĐ5-10%

giátrị HĐHình 6: Quá trình chuyển giao giá trị nhập khẩu

 Bước 1: Ngay sau khi ký kết hợp đồng bán hàng, người mua đưa trước cho công

ty khoảng 20% đến 30% giá trị tổng số hợp đồng.

 Bước 2: Khi cơng ty cung cấp hàng hóa cho khách hàng, kế toán chuẩn bị hoá

đơn bán hàng với thuế giá trị gia tăng – Hóa đơn tài chính, và phiếu xuất kho, tại

giai đoạn 2 người mua tiếp tục trả 60% - 70% giá trị hợp đồng.

 Bước 3: Để đảm bảo, khách hàng giữ khoảng 5-10% giá trị hợp đồng, về sau sẽ

được thanh toán cho đến khi hết thời hạn bảo hành.

Để ghi lại doanh thu bán hàng, công ty sử dụng số tài khoản 511 "Doanh thu bán

hàng" phản ánh tiền nhận được từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ

kế toán. Cùng với tài khoản doanh thu bán hàng, công ty sử dụng các chứng từ khác

liên quan đến quá trình bán hàng, theo quy định của Bộ Tài chính, bao gồm: Hóa

đơn giá trị gia tăng (Mã số MS01-GTKT3LL), phiếu xuất kho, biên bản giao hàng,

bảo hành, biên nhận, xác nhận ngân hàng.

2.1.1 Phương pháp để ghi lại các giao dịch liên quan đến doanh thu bán

hàng

Bước 1: Sau khi nhận được hợp đồng bán hàng hoặc đơn đặt hàng từ bộ phận

kinh doanh, kế toán viên nhập vào máy tính để theo dõi hợp đồng mua bán, đặt

hàng. Trong vài trường hợp, theo thời hạn thanh toán của một số hợp đồng,

khách hàng phải tạm ứng một tỷ lệ phần trăm của giá trị doanh số bán hàng cho

công ty ngay sau khi ký hợp đồng mua bán.Bước 2: Sau khi nhận được lệnh giao hàng từ bộ phận kinh doanh, kế toán

chuẩn bị hoá đơn, phiếu xuất kho bằng cách điền thơng tin chính xác như tên

khách hàng, địa chỉ, mã số thuế, ngày ghi hóa đơn, điều khoản thanh toán và chi10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH KINH DOANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×