1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thuc tớnh ca mt lp bao gm cỏc bin, cỏc hng, hay tham s ni ti ca lp ú. õy, vai trũ quan trng nht ca cỏc thuc tớnh l cỏc bin vỡ chỳng s cú th b thay i trong sut quỏ trỡnh hot ng ca mt i tng. Cỏc thuc tớnh cú th c xỏc nh kiu v kiu ca chỳng cú th l cỏc kiu d

Thuc tớnh ca mt lp bao gm cỏc bin, cỏc hng, hay tham s ni ti ca lp ú. õy, vai trũ quan trng nht ca cỏc thuc tớnh l cỏc bin vỡ chỳng s cú th b thay i trong sut quỏ trỡnh hot ng ca mt i tng. Cỏc thuc tớnh cú th c xỏc nh kiu v kiu ca chỳng cú th l cỏc kiu d

Tải bản đầy đủ - 0trang

III.2.Phương thức

Phương thức của một lớp thường được dùng để mơ

tả các hành vi của đối tượng (hoặc của lớp).

Ví dụ như đối tượng thuộc lớp điện thoại có các

hành vi sau: Đổ chng, chuyển tín hiệu từ sóng

sang dạng nghe được, chuyển tín hiệu giọng nói

sang dạng chuẩn, chuyển tín hiệu lên tổng đài.v.v.

Khi thiết kế, người ta có thể dùng các phương thức

để mô tả và thực hiện các hành vi của đối tượng.

Mỗi phương thức thường được định nghĩa là

một hàm, các thao tác để thực hiện hành vi đó được

viết tại nội dung của hàm.

Khi thực hiện hành vi này, đối tượng có thể phải

thực hiện các hnh vi khỏc.III.2. Biểu đồ luồng dữ liệu các

mức

Biểu đồ luồng dữ liệu biểu diễn

chức năng thanh toán viện phí

Phiếu thanh

toán

bệnh nhân

Thanh toán viện phí

Xác nhận thanh toánHồ sơ Bênh

NhânDanh sách BN

đã đóng T.Ư

Danh sách bệnh

nhân điều trịPhòng tài chínhThu

tạm

ứng

3.1Danh sách BN

điều trị có

BHYTThanh

toán với

BHYT

3.2IV. Phân tích thiết kế hệ thống về

dữ liệuIV.1. Mô hình thực thể / liên kết

IV.2. Mô hình quan hệ.Tỉnhtỉnh

Tên

tỉnh

Huyệnhuyện

Tên

huyện

Mã tỉnhKhoa

Mã khoa

Tên

khoaChuyên

môn

Mã CM

Tên CMChức vụ

Mã CV

Tên CVBệnh

Mã bệnh

Tên

bệnhVị Trívị

trí

Tên vị

tríThuốc

Mã thuốc

Tên

thuốc

Đơn giáNhân viên

Dòng khámNhân

bệnhThuốc dùng

viên

Mã khám bệnh

Mã xãkhám

Họ tên NV

Mã nhân viên

Tên xã

bệnh

Ngày

sinh

Mã bệnh nhânMã nhân viên

NV

Mã bệnh

huyện

Mã bệnh

Giới tính NV

Mã vị trí

Tạm ứng

nhân

Số nhà NV

Ngày KB

Mã tạm ứng

Mã bệnh

Điện

thoại

Nội dung KB

Lần tạm ứng

Mã vị trí

NV

Chi phí KB

Số tiền

Mã thuốc

Mã xã

Ngày tạm

Số lợng

Mã khoa

ứng

BệnhMã

nhân

Liều

dùng

CM

Nơi

điều

Mã bệnh

Bệnh

ánbênh

Mã CV

trị

nhân

Mã khám bệnh

bảo hiểm y

nhân

Dịch Vụ Dùngnơi

Mã nhân viên

tế

Họ

bệnhkhám Đ.T

Mã bệnhbệnh

nhân

bệnh

Tên nơi

nhân

nhân

Tên

bệnh

Mã nhân viên

Đ.T

Mã bệnh

Số thẻ BHYT

nhân

Mã bệnh

Đơn giá

Mã vị trí

Ngày bắt

Ngày

sinh

nhân

Dịch vụnơi

Đ.T

đầuquan

BN

Mã bệnhdịch

Ngày

vào

Ngày kết

quan

Giới tính BN

Mã vị trí

vụ

Ngày ra

thúcCán bộ

Tênxãcơ quanMã nơi Đ.T

Tên dịchbệnh

Tình trạng ra

Phần trăm

Điện thoại

Mã dịch Vụ

vụ

nhân

CQ

Lần dùng

Đơn giá

Mã cơ quan

Fax CQTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thuc tớnh ca mt lp bao gm cỏc bin, cỏc hng, hay tham s ni ti ca lp ú. õy, vai trũ quan trng nht ca cỏc thuc tớnh l cỏc bin vỡ chỳng s cú th b thay i trong sut quỏ trỡnh hot ng ca mt i tng. Cỏc thuc tớnh cú th c xỏc nh kiu v kiu ca chỳng cú th l cỏc kiu d

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×