1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Phân tích thiết kế hệ thống về dữ liệu

IV. Phân tích thiết kế hệ thống về dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tỉnhtỉnh

Tên

tỉnh

Huyệnhuyện

Tên

huyện

Mã tỉnhKhoa

Mã khoa

Tên

khoaChuyên

môn

Mã CM

Tên CMChức vụ

Mã CV

Tên CVBệnh

Mã bệnh

Tên

bệnhVị Trívị

trí

Tên vị

tríThuốc

Mã thuốc

Tên

thuốc

Đơn giáNhân viên

Dòng khámNhân

bệnhThuốc dùng

viên

Mã khám bệnh

Mã xãkhám

Họ tên NV

Mã nhân viên

Tên xã

bệnh

Ngày

sinh

Mã bệnh nhânMã nhân viên

NV

Mã bệnh

huyện

Mã bệnh

Giới tính NV

Mã vị trí

Tạm ứng

nhân

Số nhà NV

Ngày KB

Mã tạm ứng

Mã bệnh

Điện

thoại

Nội dung KB

Lần tạm ứng

Mã vị trí

NV

Chi phí KB

Số tiền

Mã thuốc

Mã xã

Ngày tạm

Số lợng

Mã khoa

ứng

BệnhMã

nhân

Liều

dùng

CM

Nơi

điều

Mã bệnh

Bệnh

ánbênh

Mã CV

trị

nhân

Mã khám bệnh

bảo hiểm y

nhân

Dịch Vụ Dùngnơi

Mã nhân viên

tế

Họ

bệnhkhám Đ.T

Mã bệnhbệnh

nhân

bệnh

Tên nơi

nhân

nhân

Tên

bệnh

Mã nhân viên

Đ.T

Mã bệnh

Số thẻ BHYT

nhân

Mã bệnh

Đơn giá

Mã vị trí

Ngày bắt

Ngày

sinh

nhân

Dịch vụnơi

Đ.T

đầuquan

BN

Mã bệnhdịch

Ngày

vào

Ngày kết

quan

Giới tính BN

Mã vị trí

vụ

Ngày ra

thúcCán bộ

Tênxãcơ quanMã nơi Đ.T

Tên dịchbệnh

Tình trạng ra

Phần trăm

Điện thoại

Mã dịch Vụ

vụ

nhân

CQ

Lần dùng

Đơn giá

Mã cơ quan

Fax CQIV. Phân tích thiết kế hệ thống về

dữ liệu

IV.2. Các lợc đồ quan hệ của hệ

thống

Tỉnh (Mã tỉnh, Tên tØnh)

Hun (M· hun, Tªn hun, M· tØnh)

X· (M· x·, Tªn xã, Mã huyện)

Khoa (Mã khoa, Tên khoa)

Chuyên môn (Mã chuyên môn, Tên chuyên môn)

Chức Vụ (Mã chức vụ, Tên chức vụ)

Bệnh (Mã bệnh, Tên bệnh)

Vị trí (Mã vị trí, Tên vị trí)

Nhân viên (Mã NV, Họ tên NV, Ngày sinh NV, Giới tính NV, Số

nhà NV, Điện thoại NV, Mã xã, Mã khoa, Mã CM, Mã CV)

Dòng khám bệnh (Mã khám bệnh, Mã nhân viên, Mã bệnh nhân,

Mã bệnh, Mã vị trí, Ngày KB, Nội dung KB, Chi phí KB)

Bệnh nhân (Mã bệnh nhân, Họ bệnh nhân, Tên bệnh nhân,

Ngày

sinh BN, Giíi tÝnh BN, M· x·)IV. Ph©n tÝch thiÕt kÕ hệ thống về

dữ liệu

IV.2. Các lợc đồ quan hệ của

hệ

thống

Bảo hiểm y tế (Mã bệnh nhân, Số thẻ BHYT, Ngày bắt đầu, Ngày

kết thúc, Phần trăm)

Cơ quan (Mã cơ quan, Tên cơ quan, Điện thoại CQ, Fax cơ quan)

Cán bộ (Mã bệnh nhân, Mã cơ quan)

Tạm ứng (Mã T.ứng, Lần T.ứng, Số tiền, Ngày T.ứng, Mã bệnh nhân)

Bệnh án (Mã khám bệnh, Mã nhân viên, Mã bệnh nhân, Mã bệnh,

Mã vị trí, Mã nơi Đ.T, Ngày vào, Ngày ra, Tình trạng ra)

Nơi Điều Trị (Mã nơi Đ.T, Tên nơi Đ.T, Đơn giá)

Dịch Vụ Dùng (Mã khám Bệnh, Mã nhân viên, Mã bệnh nhân, Mã

bệnh, Mã vị trí, Mã nơi Đ.T, Mã dịch Vụ, Lần dùng)

Dịch Vụ (Mã dịch vụ, Tên dịch vụ, Đơn giá D.V)

Thuốc Dùng (Mã khám Bệnh, Mã nhân viên, Mã bệnh nhân, Mã

bệnh, Mã vị trí, Mã thuốc, Số lợng, Liều dùng)

Thuốc (Mã thuốc, Tên thuốc, Đơn giá)V. Thực hiện Cài đặt hệ

thốngHệ thống đợc phân tích và thiết kế theo phơng pháp có cấu trúc.

Hệ thống cài đặt dựa trên ngôn ngữ SQL Server 2000 làm cơ sở dữ liệu

Và lấy ngôn ngữ Visual Basic 6.0 để thiết kế giao diênVI. Hạn chế và hớng phát triển của hệ

thống thông tin quản lý bệnh nhânHạn chế của chơng trìnhDo thời gian thực hiện phân tích và thiết kế hệ thống là tơngđối hạn chế so với một đề tài tơng đối rộng và phong phú nên

không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định.

Bên cạnh đó chơng trình còn có một số chức năng cha hoàn

thiện

Hơn nữa việc tìm hiểu ngôn ngữ cài đặt (SQL Server và

Visual Basic) còn nhiều hạn chế nên việc tận dụng đợc những

thế mạnh của ngôn ngữ là cha mang lại hiệu quả cao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Phân tích thiết kế hệ thống về dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×