1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 2:Xây dựng kế hoạch HACCP

Phần 2:Xây dựng kế hoạch HACCP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần 2:Xây dựng kế hoạch HACCPXu thế quản lý chất lượng thực phẩm đang diễn ra trên tồn cầu có đặc điểm:+ Đối tượng quản lý: chuyển từ đối tượng sang quá trình

+ Phương thức: Chuyển từ kiểm tra sang chứng nhận, công nhận

+ Điều kiện quản lý: Chuyển từ chất lượng sản phẩm sang yếu tố ảnh hưởng đến

quá trình sản xuất

+ Chuyển từ loại bỏ sản phẩm sai hỏng sang phòng ngừa nguy cơ sai lỗi trong thực

phẩm

+ Đáp ứng yêu cầu hòa nhập và đòi hỏi thị trường nhập khẩuP hần 2 :Xây dựng kế ho ạch HACCP12 bước xây dựng HACCPPhần 2:Xây dựng kế hoạch HACCPNguyên tắc 1: Phân tích mới nguy

Ngun tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP)

Nguyên tắc 3: Thiết lập các giới hạn tới hạn

Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống giám sát

Nguyên tắc 5: Đề ra các hành động sửa chữa

Nguyên tắc 6: Thiết lập các thủ tục thẩm tra

Nguyên tắc 7: Thiết lập hệ thống lưu trữ hồ sơTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 2:Xây dựng kế hoạch HACCP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×