1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Quy trình vận hành máy HPLC

II. Quy trình vận hành máy HPLC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng Dụng-Báo cáo thực hành hóa phân tích 2o Water In-line Degasser AF

o Water 1525 Binary HPLC Pump

o Water 2996 Photo diodes Arraydetector

Mở phần mềm empower login : Use: System

Pass: Manager

Bước 2: Tạo Project

- Trên màn hình chính

Run SampleProject data-Configuse dataReview dataPant dataChọn Configuse data -> File -> New project -> Chọn next 5 lần

Project name:

Project conment:-ViataminC_Instrument

Nhóm I2Chọn finish.Bước 3: Tạo Instrument method

- Trên Home, chọn Run Sample -> chọn Instrument Method.

- Hiện cử sổ Instrument Method Edit, cài đặt:TCMTCMCài đặt W2996

thông số về dòng PCM/15xx

->

nhiệt độ của cộtZome 1 EnableW2996Có 2 chế độ:

o 2D : gồm 2 trục bước sóng và nồng độ.

o 3D:

 Bước sóng

GVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa41SVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngBáo cáo thực hành hóa phân tích 2 Nồng độ

 Thời gian (khảo sát thời gian lưu)

 Nên chọn 3D vì có thể từ 3D chuyển qua 2D, còn nếu 2D thì khơng thể chuyển

-lại 3D.

Start Wavelength-> End WavelengthBước 4: Chạy mẫu ( Run Sample )

-Chạy rữa cột.

Chạy baseline ( Momtor ).

Chạy mẫu.

Lập đường chuẩn:

o Tiêm pha động 3 lần.

o Tiêm dung dịch chuẩn làm việc 1ppm, 5ppm, 10ppm, 20ppm.

 Cách tiêm:

 Đưa kim vào -> Nhấn prepare -> Hiện Single Inject (chưa tiêm), hiện inject mới

tiêm.

 Gạt Inject -> hiện Inject Running -> gạt trở lại -> rút kim.

Bước 5: Xử lý kết quả

--Bắt peak tại một bước sóng:

+ Chọn chuẩn ở nồng độ thấp nhất.

+ Chọn process -> Extract Choromatogram -> Chọn bước sóng (243)

+ Save -> Choromatogram -> OK -> Update

Nhấp chuột phải -> chọn Process Method Wizard -> OK-> Next (2 lần ) -> bắt peak

-> Next ( 2 lần ) -> No -> Next -> Chọn đơn vị (ppm )-> Next -> Method name

Chọn Process Method -> Default Amuonts -> Nhâp giá trị chuẩn.

Nhấp chuộtĐặt

phải

tên-> Process -> Usespectified Method Set:

Nhóm I2 Method -> Chọn

 Processing -> Usespectified Processing

process mới tạo

ĐặtMethod

tên

 Reponding -> Usespectified

Set -> Chọn OK-Sau đó Update :

ChannelGVHD

Huỳnh Thị Hồng HoaResultPeak42CurveSVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngBáo cáo thực hành hóa phân tích 2 Làm tương tự cho giả mẫu

Bước 6: In kết quả và Xử lí kết quả

Bước 7: Tắt máy

-Chạy tốc độ dòng Flow A: 0,0 mL /min để rữa.

Đợi ánh sáng ổn định thì làm lại thao tác này cho cả 2 dòng trở về 0,0 mL/min

Khi ánh sáng đầu côt trở về 0,0 psi thì tắt lần lượt:

o Water 2996 Photo diodes Arraydetector

o Water 1525 Binary HPLC Pump

o Water In-line Degasser AF

o PC

 Chú ý: Khi tắt máy cần shutdown máy tính trước khi tắt các công tắc trên thân máy

để tránh việc ngắt kết nối đột ngột với thiết bị, dễ bị lỗi cho lần mở máy tiếp theo.

III.Quy trình đo mẫu.

- Khởi động cho pump 1525, detetor 2996, máy vi tính và chờ phần mềm

-ổn định.

Cài đặc các thơng số thích hợp và đặt thơng tin cho để lưu các giá trị khi

máy chạy.

Nhấp Monitor để test năng lượng và chờ đến khi Base Line ổn định.

Sau khi ổn định ta nhấp vào biểu tượng Abort để chuẩn bi tiêm mẫu.

 Lặp đường chuẩn: tiêm mẫu chuẩn 1ppm và sau đó tiêm thêm 3 lần

pha động và tiêm tiếp mẫu chuẩn 5ppm, 10ppm, 20ppm.

 Đo mẫu: nồng độ của mẫu đã được tính tốn sẽ nằm trong đườngIV.chuẩn.

 Tiêm mẫu cần đo vào và tiêm tiếp 3 lần pha động.

- Xử lý số liệu.

Kết quả và thảo luận

- In ra các đường chuẩn và các kết quả phân tích.

- Tính toán hàm lượng Vitamin C trong mẫu thử.

 Mẫu lỏng:

Cppm=(V2/V1)*Cđo HPLC

Với (V2/V1) là hệ số pha loãng.

 Mẫu rắn:GVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa43SVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngBáo cáo thực hành hóa phân tích 2P%=(25*Cđo HPLC)/(10*mcân)

V.Câu hỏi củng cố

1. Nêu phương pháp lựa chọn pha động trong phân tích vitamin C bằng

HPLC?

Pha động trong phân tích HPLC là dung dịch đệm KH 2PO4 3mM trong 0.35%

acid ortho-phosphoric.

2. Vai trò của lọc trong phân tích Vitamin C bằng HPLC?

Lọc mục đích loại bỏ những chất rắn lơ lững không tan và các tạp chất làm cho

mẫu đồng nhất và không ảnh hưởng đến các bộ phân của máy sắc ký HPLC

3. Kết quả bị ảnh hưởng như thế nào khi thay đổi dung môi và tỷ lệ dung mơi

trong phân tích vitamin C

Khoảng cách giữa các vạch sẽ bị thay đổi. Có thể bị chồng nhau, khơng kéo

được hoặc sẽ kéo xa hơn.Bài 5:GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG SẮC KÍ KHÍ - GC

I. Trả lời câu hỏi1. Mơ tả các bộ phận chính của GCGVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa44SVTH

Nhóm 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Quy trình vận hành máy HPLC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×