1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

17MỤC LỤC

MỤC LỤC.................................................................................................................. i

LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................................iii

DANH MỤC VIẾT TẮT........................................................................................iv

DANH MỤC BẢNG BIỂU......................................................................................v

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TIẾN MINH..........................................1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị..............................................1

1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của cơng ty..................................................1

1.2.1

Ngành

nghề

kinh

doanh

chính

của

cơng

ty………………………………….1

1.2.2 Các sản phẩm chính do cơng ty sản xuất ……………………………………

2

1.2.3 Thị trường tiêu thụ của công ty…………………………………………..

…..2

1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty TNHH Tiến Minh..Error! Bookmark

not defined.

1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua hai năm 2011- 2012. .4

II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN, TÀI CHÍNH, PHÂN TÍCH KINH TẾ

TẠI CƠNG TY........................................................................................................6

2.1. Tổ chức cơng tác kế tốn tại cơng ty...............................................................6

2.1.1. Tổ chức bộ máy kế tốn và Chính sách kế tốn áp dụng tại cơng ty............6

2.1.2. Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn...............................................................8

2.2. Tổ chức cơng tác phân tích kinh tế tại Công ty TNHH Tiến Minh.............11

2.2.1. Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế tại

Cơng ty TNHH Tiến Minh.....................................................................................11

2.2.2. Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại cơng ty...............................12

2.2.3. Tính tốn và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn

kinh doanh dựa trên số liệu của các báo cáo kế toán...........................................12

III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QT VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN, PHÂN TÍCH

KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY.......................................................15

3.1. Đánh giá khái qt về cơng tác kế tốn của cơng ty....................................15

3.1.1. Ưu điểm........................................................................................................15

i3.1.2. Hạn chế........................................................................................................15

3.2 . Đánh giá khái quát về công tác phân tích kinh tế của đơn vị.....................16

3.2.1. Ưu điểm........................................................................................................16

3.2.2. Hạn chế........................................................................................................16

IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP...............................16

KẾT LUẬN.............................................................................................................viiiLỜI MỞ ĐẦU

Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế tồn cầu, mức độ cạnh tranh về

hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trên thị trường ngày càng khốc liệt hơn,

nhất là khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), điều này

mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội vô cùng lớn nhưng đồng thời

các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nhiều thách thức hơn.

Và dù kinh doanh trong bất kỳ lĩnh vực nào thì lợi nhuận ln là mục tiêu mà

các doanh nghiệp theo đuổi và lấy đó làm động lực để phát triển. Tuy nhiên, để đạt

được mục tiêu này đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu từ tổ chức

quản lý tới sản xuất kinh doanh cho đến tiêu thụ hàng hóa… Do vậy, tổ chức quá

trình sản xuất tiêu thụ hàng hóa hợp lý, hiệu quả đã và đang trở thành một vấn đề

bao trùm toàn bộ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Là một sinh viên chuyên ngành kế tốn, em muốn hiểu sâu cơng tác tổ chức kế

tốn và cơng tác tài chính của doanh nghiệp nhằm củng cố nâng cao kiến thức đã

học ở trường, nên em đã xin thực tập tại Công ty TNHH Tiến Minh để học hỏi thêm

những nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nâng cao trình độ thực tế, củng cố thêm kiến

thức lý thuyết tài chính kế tốn ở trường.

Được sự tận tình giúp đỡ của Ban Giám Đốc; phòng kế tốn và các phòng ban

trong cơng ty; sự giúp đỡ nhiệt tình của giảng viên hướng dẫn ThS. Trần Nguyễn

Bích Hiền và bằng sự nỗ lực trong học tập, tìm tòi học hỏi em đã nắm bắt một cách

tương đối cụ thể và tồn diện về cơng tác kế tốn tài chính của Cơng ty, từ đó đã

hồn thiện bài báo cáo thực tập tổng hợp của mình. Do hạn chế về mặt kiến thức và

thời gian thực tập nên bài báo cáo thực tập tổng hợp của em không thể tránh khỏi

một số thiếu sót, vì vậy em kính mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của Thầy

Cô và sự giúp đỡ của phòng ban trong cơng ty để bản báo cáo của em được hoàn

thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!iiiDANH MỤC VIẾT TẮT

BHXH

BTC

CBCNV

CCDC

CP

DT

DTBH

GTGT

HHDV

HĐTC

KQKD

NVL

NSNN

PC

SP

TK

TNHH

TT

TSCĐ

QLDNSXKD:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:Bảo hiểm xã hội

Bộ Tài Chính

Cán bộ cơng nhân viên

Cơng cụ dụng cụ

Chi phí

Doanh thu

Doanh thu bán hàng

Giá trị gia tăng

Hàng hóa dịch vụ

Hoạt động tài chính

Kết quả kinh doanh

Nguyên vật liệu

Ngân sách Nhà nước

Phiếu chi

Sản phẩm

Tài khoản

Trách nhiệm hữu hạn

Thanh toán

Tài sản cố định

Quản lý doanh nghiệp

Quyết định

Sản xuất kinh doanhivDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

 DANH MỤC SƠ ĐỒ

SƠ ĐỒ 1.1 : Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Tiến Minh

SƠ ĐỒ 2.1 : Tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty TNHH Tiến Minh

SƠ ĐỒ 2.2 : Hạch tốn kế tốn theo hình thức nhật ký chung tại công ty

TNHH Tiến Minh

 DANH MỤC BẢNG, BIỂU

Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tiến MinhBảng 2.1năm 2011- 2012

: Bảng hệ thống các TK sử dụng tại công ty TNHH TiếnBảng 2.2

Bảng 2.3Minh

: Hệ thống sổ sử dụng tại Công ty TNHH Tiến Minh

: Phân tích một số chỉ tiêu kinh tế của Cơng ty TNHH Tiến

Minh năm 2011 – 2012vKẾT LUẬN

Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế hiện nay, để có thể đứng vững trên

thị trường thì mỗi doanh nghiệp đều cần phải nỗ lực hết mình trong hoạt động sản

xuất kinh doanh. Công ty TNHH Tiến Minh với hơn 10 năm thành lập và phát triển

đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên địa bàn và gặt hái được một số kết

quả đáng khích lệ. Cùng với đội ngũ cán bộ cơng nhân viên có trình độ và nhiệt

huyết trong công việc và sự lãnh đạo đúng hướng của ban giám đốc công ty trong

thời gian tới công ty nhất định sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Qua thời gian thực tập tại công ty, em đã có dịp được học hỏi, tìm hiểu và trao

đổi với các nghiệp vụ thực tế phát sinh trong cơng ty. Với sự giúp đỡ tận tình của

các anh chị, cô chú trong công ty em đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu cho

bản thân. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên bài làm của em còn nhiều thiếu

sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cơ để bài làm của em được hoàn

thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn !viPHỤ LỤC 1

SƠ ĐỒ 1.1: Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Tiến Minh

TỔNG GIÁM ĐỐCP. TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI

CHÍNH KINH DOANHPHỊNG

KẾ

TỐNPHỊNG

KINH

DOANHPHỊNG KỸ

THUẬTXƯỞNG SX

ỐNGP. TỔNG GIÁM ĐỐC

SẢN XUẤTPHỊNG HÀNH

CHÍNH, NHÂN

SỰPHỊNG

BẢO VỆ,

TẠP VỤPHÂN XƯỞNG

SẢN XUẤTXƯỞNG SX

CỬA NHỰAPHỊNG KẾ

HOẠCH, VẬT

PHỊNG CƠ

ĐIỆNXƯỞNG SX

PHỤ KIỆNXƯỞNG SX

TẤM ỐP(Nguồn: Phòng kế tốn)viiPHỤ LỤC 2

SƠ ĐỒ 2.1 : Tổ chức bộ máy kế toán tại cơng ty TNHH Tiến Minh

KẾ TỐN TRƯỞNGThủ

quỹKế

tốn

vật tưKế

tốn

thanh

tốnKế

tốn

tiêu

thụKế

tốn

TSCĐKế

tốn

tiền

lươngKế

tốn

tiền

gửi

ngân

hàngKế

tốn

tổng

hợp(Nguồn: Phòng kế tốn)viiiPHỤ LỤC 3

Trình tự ln chuyển chứng từ một số nghiệp vụ kế tốn tại

Cơng ty TNHH Tiến Minh

*Trình tự luân chuyển chứng từ bán hàng tại công ty TNHH Tiến Minh

Khách

hàngPhòng

kế

hoạchKế

tốn

bán

hàngKế

tốn

thanh

tốnThủ

quỹThủ

khoKế

tốnBảo

quản,

lưu trữNghiệp

vụ bán

hàng

Đề

nghị

muaDuyệt,

lập kế

hoạch

xuấtLập

hóa

đơn

GTGTLập

phiếu

thuThu

tiền,

ghi sổ

quỹXuất

hàng,

ghi thẻ

khoGhi sổ(Nguồn: Phòng kế tốn)

Khi có nghiệp vụ bán hàng phát sinh, phòng kế hoach lập kế hoạch xuất

hàng, kế toán lập phiếu xuất kho, báo giá, hóa đơn GTGT; Đối với phương thức

thanh tốn ngay thì sau khi bán hàng, hóa đơn GTGT được chuyển đến phòng kế

tốn, kế tốn lập phiếu thu và ký tên, thủ quỹ thu tiền của khách hàng và ký tên xác

nhận đã thu tiền vào hóa đơn và phiếu thu, tiến hành ghi sổ quỹ.

* Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương và các khỏan trích theo

lương:

Từ bảng thanh tốn lương, bảng chấm cơng kế tốn ghi vào sổ nhật ký chung

của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng trình tự ngày tháng. Đồng thời nhân

viên kế toán tiền lương ghi vào bảng tổng hợp thanh toán tiền lương. Từ chứng từ

gốc thủ quỹ ghi vào sổ quỹ.

Từ sổ nhật ký chung kế toán ghi vào sổ cái tài khoản 334, 338.

Từ bảng tổng hợp thanh toán tiền lương kế toán lập bảng phân bổ tiền lương

và bảo hiểm xã hội.

Cuối tháng căn cứ và sổ nhật ký chung kế toán lập sổ cái TK 334, 338. Số

ixliệu trên bảng phân bổ tiền lương và BHXH được đối chiếu cuối tháng với số liệu

trên sổ cái TK334, 338

* Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

như sau:

1) Bộ phận kế toán thanh toán và kế tóan tiền gửi ngân hàng tiếp nhận đề nghị thu –

chi với các chứng từ kèm theo

2) Kế toán viên đối chiếu các chứng từ và đề nghị thu - chi, đảm bảo tính hợp lý,

hợp lệ (đầy đủ phê duyệt của phụ trách bộ phận liên quan và tuân thủ các quy định,

quy chế tài chính của Cơng ty). Sau đó chuyển cho kế tốn trưởng xem xét.

3) Kế toán trưởng kiểm tra lại, ký vào đề nghị thanh toán và các chứng từ liên quan.

4) Phê duyệt của Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc Tài chính kinh doanh

5) Lập chứng từ thu – chi

6) Ký duyệt chứng từ thu – chi: Kế toán trưởng ký vào Phiếu thu/ủy nhiệm thu hoặc

Phiếu chi/ủy nhiệm thu.

7) Thực hiện thu – chi tiềnxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×