1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Tiêu chuẩn sản phẩm

4 Tiêu chuẩn sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệpkhông được vàng úa.

2. Vi sinh vật/giới hạn vi sinh vật

trong 1g hay 1ml thực phẩm:

- E.Coli/10

- Salmonella/ khơng có

- Colifoms/10

3. Hóa học: Dư lượng kim loại

nặng/giới hạn tối đa kim loại ml

(mg/kg)

- Antimon (SB)/1

- Arsen (As)/1

- Cadimi (Cd)/0.05

- Chì (Pb)/0.1

- Thủy ngân (Hg)/0.05

- Đồng (Cu)/30

- Kẽm (Zn)/40

4. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật:

Thấp hơn hoặc bằng với quy định

của Bộ Y Tế hay Bộ Nơng Nghiệp.

2.Nhóm rau ăn1. Cảm quan:quả- Quả khơng bị sâu bệnh.

- Quả không bị trầy dập.Theo số 99

QĐ/2008/BNN số

46/2007/QĐ-BYT- Quả khơng bị dính đất, cát, bụi.

- Quả phải có màu sắc, hình dáng tự

nhiên.

GVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 17Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp2. Vi sinh vật/giới hạn vi sinh vật

trong 1g hay 1ml thực phẩm.

- E.Coli/10

- Salmonella khơng có

- Colifoms/10

3. Hóa học: Dư lượng kim loại

nặng/giới hạn tối đa kim loại ml

(mg/kg)

- Antimon (Sb)/1

- Arsen (As)/1

- Cadimi (Cd)/0.05

- Chì (Pb)/0.1

- Thủy ngân (Hg)/0.05

- Đồng (Cu)/30

- Kẽm (Zn)/40

4. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật:

Thấp hơn hoặc bằng với quy định

của Bộ Y Tế hay TCVN.

3.Nhóm rau ăn1. Cảm quan:củ- Củ không bị sâu bệnh

- Củ không bị trầy dậpTheo số 99

QĐ/2008/BNN số

46/2007/QĐ-BYT- Củ khơng bị dính đất, cát, bụi

- Củ phải có màu sắc, hình dáng tự

nhiên.

2. Vi sinh vật/giới hạn vi sinh vật

GVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 18Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệptrong 1g hay 1ml thực phẩm

- E.Coli/10

- Salmonlla/khơng có

- Colifoms/10

3. Hóa học

Dư lượng kim loại nặng/giới hạn tối

đa kim loại ml (mg/kg)

- Antimon (Sb)/1

- Arsen (As)/1

- Chì (Pb)/0.1

- Thủy ngân (Hg)/0.05

- Đồng (Cu)/30

- Kẽm (Zn)/40

4. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Thấp hơn hoặc bằng với quy định

của Bộ Y Tế hay TCVN

4.Nhóm rau1. Cảm quan:cắt- Rau cắt khơng bị sâu bệnh

- Rau cắt không bị dập nátTheo số 99QĐ/2008

BNN số 46/2007/QĐBYT- Rau cắt khơng bị dính đất, cát, bụi

bẩn, các ngoại vật

- Rau cắt phải có màu sắc, hình dáng

tự nhiên

2. Vi sinh vật/giới hạn vi sinh vật

trong 1g hay 1ml thực phẩm

GVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 19Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp- E.Coli/10

- Salmonella/khơng có

- Colifoms/10

3. Hóa học

Dư lượng kim loại nặng/giới hạn tối

đa kim loại ml (mg/kg)

- Antimon (Sb)/1

- Arsen (As)/1

- Cadimi (Cd)/0.05

- Chì (Pb)/0.1

- Thủy ngân (Hg)/0.05

- Đồng (Cu)/30

- Kẽm (Zn)/404.

4. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Thấp hơn hoặc bằng với quy định

của Bộ Y Tế hay TCVN.

5.Nhóm rau1. Cảm quan:Theo số 99mùi- Rau mùi không bị sâu bệnh.QĐ/2008/BNN số- Rau mùi không bị dập nát.46/2007/QĐ-BYT- Rau mùi khơng bị dính đất, cát, bụi

bẩn, các ngoại vật.

- Rau mùi phải có màu sắc, hình

dáng tự nhiên.

- Trong rau mùi khơng có lá vàng, lá

úa, lá già, gốc rễ.

GVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 20Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp2. Vi sinh vật/giới hạn vi sinh vật

trong 1g hay 1ml thực phẩm

- E.Coli/10

- Samonella /khơng có

- Colifoms/10

3. Hóa học

Dư lượng kim loại nặng/giới hạn tối

đa kim loại ml (mg/kg)

- Antimon (Sb)/1

- Arsen (As)/1

- Cadimi (Cd)/0.05

- Chì (Pb)/1

- Thủy ngân (Hb)/0.05

- Đồng (Cu)/30

- Kẽm (Zn/40)

4. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Thấp hơn hoặc bằng với quy định

của Bộ Y Tế hay TCVNGVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 21Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp1.5 Tổng quan mặt bằng nhà máyGVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 22Báo Cáo Thực Tập Tốt NghiệpGVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Tiêu chuẩn sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×