1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH PHÚ TÀI

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH PHÚ TÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý. Ưu tiên đầu tư cho “tam nông”,

trước tiên là các hộ gia đình sản xuất nơng, lâm, ngư, diêm nghiệp, các doanh

nghiệp nhỏ và vừa nhằm đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu đầu tư cho

sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tăng tỷ lệ dư nợ cho lĩnh vực này đạt 75%

trên tổng dư nợ. Để tiếp tục giữ vững vị trí là Ngân hàng hàng đầu cung cấp

sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của

đông đảo khách hàng, đồng thời tăng nguồn thu ngồi tín dụng, Chi nhánh

khơng ngừng tập trung đổi mới, phát triển mạnh công nghệ Ngân hàng theo

hướng hiện đại hóa.

3.1.2. Chiến lược phát triển hoạt động của Chi nhánh

Về hoạt động huy động vốn

Trong điều kiện nền kinh tế năm 2015 dự báo còn nhiều khó khăn, cạnh

tranh trên thị trường tài chính Ngân hàng ngày càng cao, Ban lãnh đạo Ngân

hàng Agribank Chi nhánh Phú Tài xác định công tác phát triển nguồn vốn là

nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Vì vậy, tồn Chi nhánh tiếp tục triển khai tích

cực cơng tác khai thác, tiếp thị thu hút nguồn vốn; thường xuyên bám sát thị

trường, thực hiện nhiều giải pháp, chính sách huy động vốn linh hoạt, năng

động; đưa ra các sản phẩm, dịch vụ đa dạng để đáp ứng nhu cầu của mọi đối

tượng khách hàng, bảo đảm đạt được quy mô nguồn vốn cao, cơ cấu hợp lý.

Về cơng tác tín dụng

Xây dựng và duy trì cơ cấu tín dụng phù hợp với định hướng của NHNN

và Agribank - Việt Nam; tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng có tiềm lực tài

chính lành mạnh, các dự án khả thi, hiệu quả cao, bảo đảm khả năng trả nợ;

tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tín dụng phục vụ nơng nghiệp, nơng thôn và

nông dân; đặc biệt chú trọng các lĩnh vực được nhà nước khuyến khích như

cho vay thu mua, chế biến lương thực, nông sản, thủy hải sản, chú trọng hơn

nữa mảng cho vay tiêu dùng.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tiếp tục thực hiện thường xuyên công tác phân công công việc, đánh giá,

quy hoạch, bổ nhiệm theo đúng năng lực và trình độ của cán bộ. Tiếp tục triển

khai phổ biến sâu rộng Văn hóa doanh nghiệp và Quy chế nội quy lao động83của Chi nhánh, xây dựng mơi trường và văn hóa làm việc đề cao ngun tắc,

kỷ luật, tạo động lực tốt cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh.

Xây dựng và đào tạo nguồn cán bộ có năng lực, trình độ, đạo đức và tinh thần

trách nhiệm cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của Chi nhánh trong giai đoạn

hội nhập quốc tế.

3.1.3. Định hướng nâng cao công tác thẩm định tại Ngân hàng Agribank

Chi nhánh Phú Tài

Để ngày một nâng cao chất lượng thẩm định và hồn thiện trong cơng

tác thẩm định dự án đầu tư, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Phú Tài đề ra

phương hướng nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Xác định phương hướng nhiệm vụ trước tiên phải xuất phát từ việc

nhận thức đúng vai trò, vị trí và nội dung của cơng tác thẩm định dự án. Thực

hiện công tác này là một trong những yếu tố quyết định góp phần bảo vệ và

nâng cao vị thế, uy tín cũng như sức mạnh của Chi nhánh.

- Củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức thẩm định dự án: Phòng tín dụng

của Chi nhánh sẽ phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, đảm

đương tốt nhiệm vụ thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, điều hành, kiểm tra

hướng dẫn công tác thẩm định dự án.

- Xây dựng quy chế hoạt động, quy định thực hiện, điều hành công tác

thẩm định dự án. Xác định rõ nội dung, chức trách và mối quan hệ công tác

giữa phòng tín dụng với các phòng khác phối hợp phân công hợp lý giữa công

tác thẩm định và quản lý tín dụng.

- Tăng cường cơng tác khoa học kỹ thuật thông tin: Tổ chức thu thập các

thông tin, xử lý và quản lý thông tin nhằm cung cấp kịp thời phục vụ cho

công tác thẩm định dự án, đồng thời có kế hoạch báo cáo thơng tin cần thiết

để tư vấn cho lãnh đạo.

- Quan tâm phát triển công tác đào tạo và trao đổi nghiệp vụ, tạo điều

kiện cho cán bộ Chi nhánh nâng cao trình độ. Đào tạo nghiệp vụ thẩm định

chuyên sau theo ngành nghề, lĩnh vực dựa trên đặc điểm thế mạnh của địa

phương.84- Công tác thẩm định dự án phải trở thành thế mạnh trong cạnh tranh và

trong kinh doanh, coi đó là một yếu tố thu hút khách hàng, tạo uy tín cho Chi

nhánh qua việc nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư.

3.2. Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định dự án tại

Ngân hàng Agribank Chi nhánh Phú Tài

3.2.1. Giải pháp về quy trình thẩm định dự án

Cơng tác thẩm định phải có sự chỉ đạo từ Agribank Bình Định xuống các

chi nhánh thực hiện như việc ban hành hướng dẫn cụ thể, kịp thời những thay

đổi phát sinh mới trong quy trình thẩm định dự án để thống nhất trong toàn

tỉnh để cán bộ dễ thực hiện.

Chất lượng công tác thẩm định phụ thuộc rất lớn vào sự chi tiết, chặt chẽ

của quy trình thẩm định. Một quy trình thẩm định càng chi tiết thì giúp cho

CBTD giảm thiểu được thời gian thẩm định và quy trình đó càng chặt chẽ thì

chất lượng cơng tác thẩm định càng cao. Vì vậy, trong thời gian tới, quy trình

thẩm định cần hướng dẫn chi tiết cụ thể từng loại dự án, từng loại hình dự án

để tạo điều kiện cho CBTD tiến hành thẩm định các dự án nhanh chóng,chính

xác đạt chất lượng cao. Đồng thời, Công tác thẩm định phải được tiến hành

thường xuyên, liên tục trong cả quá trình bỏ vốn (trước, trong, và sau), từng

CBTD có làm được như vậy mới có khả năng đảm bảo an toàn vốn vay.

Các căn cứ pháp lý để tiến hành thẩm định khách hàng vay vốn hay thay

đổi, vì vậy cần phải liên tục bổ sung những căn cứ pháp lý mới. Và phải

thường xuyên kiểm tra lại các điều kiện pháp lý để đảm bảo tính hiệu lực của

hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, hợp đồng giao dịch bảo đảm.

Việc đơn giản hóa thủ tục cho vay là rất quan trọng và cần thiết. Hiện

nay hồ sơ khách hàng còn nhiều thủ tục rườm rà, hướng dẫn chưa cụ thể

khiến cho khách hàng phải làm đi làm lại, gây mất thời gian. Vì vậy đối với

lĩnh vực cụ thể thì phải phân công CBTD phụ trách riêng và thiết lập một

bảng phân công với đầy đủ các thông tin cần thiết được niêm yết công khai tại

nơi giao dịch tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

3.2.2. Giải pháp về nội dung thẩm định dự án

Trước khi tiến hành thẩm định, Chi nhánh cần xác minh tính trung thực

của các số liệu do khách hàng cung cấp. Ví dụ như vốn cố định biểu hiện dưới85dạng máy móc, nhà xưởng, thiết bị là lạc hậu hay hiện đại, khoản phải thu

trong báo cáo tài chính của khách hàng thì có bao nhiêu phần trăm là khó đòi.

Khi tính tốn các chỉ tiêu tài chính, Chi nhánh nên đánh giá, kết hợp với

đặc thù sản xuất kinh doanh của lĩnh vực ngành liên quan. Cần phân tích,

đánh giá báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đánh giá chính xác năng lực quản lý

ngân quỹ cũng như khả năng thanh toán hiện tại và trong tương lai của khách

hàng.

Xác định chính xác Suất chiết khấu của dự án: đây là một việc làm

không đơn giản. Về lý thuyết, nếu dự án được tài trợ từ nhiều nguồn thì suất

chiết khấu của dự án là chi phí bình qn gia quyền của vốn – WACC, nhưng

trong hoàn cảnh hiện nay việc xác định được chi phí vốn bình qn khơng

phải là việc làm dễ dàng. Vấn đề là phải xác định được mức độ rủi ro đối với

từng loại ngành nghề, lĩnh vực khác nhau từ đó có thể lấy dự đốn đó làm cơ

sở cho việc dự tính lãi suất chiết khấu.

Đối với dự án "Mua xe tải" ở trên, suất chiết khấu được CBTD sử dụng

là lãi suất cho vay của Ngân hàng do khơng xác định được chi phí cơ hội của

vốn tự có. Như vậy, Ngân hàng cần thay đổi quan điểm xem khách hàng là

đối tác quan trọng, tạo niềm tin cho khách hàng để có được thơng tin cần thiết

trong đó có chi phí cơ hội của vốn.

Nâng cao hiệu quả phân tích rủi ro của dự án: Cần phải yêu cầu tất cả

các dự án phải phân tích rủi ro bằng cách kết hợp nhiều phương pháp tuỳ vào

quy mơ cũng như tính chất phức tạp của dự án để ước lượng và quản lý rủi ro.

Gồm phương pháp phân tích độ nhạy, phân tích kịch bản và phân tích mơ

phỏng. Việc kết hợp nhiều phương pháp phân tích rủi ro cho phép CBTD có

sự lựa chọn tốt hơn, nhằm giúp cho việc ra quyết định đầu tư chính xác, kịp

thời, trên cơ sở đó có thể áp dụng cho các doanh nghiệp khi đánh giá, thẩm

định các DAĐT.

Để có được kết quả phân tích tốt, CBTD phải có tầm nhìn vĩ mơ, tầm

nhìn mang tính định hướng, chiến lược thì mới đưa ra được những giả thiết,

những tình huống sát với thực tế, có khả năng tác động đến dự án trong tương

lai như: biến động của thị trường, giá cả sản phẩm, sự thay đổi về chính sách

thuế,…86Khi thực hiện hoạt động cho vay, nếu có tài sản thế chấp thì CBTD phải

thực hiện một cách nghiêm túc mọi nguyên tắc thủ tục quy trình cho vay,

giám sát và thu nợ như trong trường hợp khơng có thế chấp.

+ Phải kiểm tra chất lượng cũng như khả năng dự trữ lâu dài của tài sản,

căn cứ vào cung cầu của tài sản trên thị trường ở thời điểm hiện tại.

+ Phải thường xuyên đánh giá lại tài sản để yêu cầu bổ sung thế chấp

hoặc điều chỉnh mức cho vay tránh giảm giá tài sản thế chấp khi hết thời hạn

cho vay.

+ Nên nhờ các chuyên gia cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đánh giá tài sản

thế chấp.

+ Phải kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đánh giá tình hình

cũng như kiểm tra, quản lý tài sản thế chấp.

3.2.3. Giải pháp về phương pháp thẩm định dự án

Về phương pháp so sánh: Chi nhánh cần thường xuyên cập nhật những

điều chỉnh về pháp lý đối với lĩnh vực mà dự án đầu tư, cập nhật những dự án

cùng ngành với các thông số kỹ thuật tương ứng mới nhất khi tiến hành xây

dựng định mức chi phí của dự án. Bên cạnh đó, các CBTD phải nhạy bén,

nắm bắt đúng xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực mà dự án đầu tư để từ

đó tính tốn chính xác các chi phí của dự án.

Về phương pháp dự báo: cần nâng cao chất lượng công tác thu thập và

xử lý thơng tin. Để có những thơng tin có chất lượng cao, ngoài những hồ sơ

tài liệu mà Chi nhánh nhận được từ khách hàng vay vốn, Chi nhánh cần

phỏng vấn trực tiếp một số người chủ chốt liên quan tới dự án và doanh

nghiệp: Giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách kỹ thuật... Mục đích chính

của cuộc phỏng vấn để xác định tư cách của người đứng đầu và hiểu thêm về

dự án. Kết hợp với phỏng vấn là đi quan sát thực tế tình hình sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp để nắm rõ tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Điều tra kỹ lưỡng thông tin về thị trường sản phẩm, kênh phân phối của

doanh nghiệp, thị trường các yếu tố đầu vào để xem xét các sản phẩm của

phương án, dự án có phù hợp với nhu cầu của thị trường không, đang ở giai

đoạn nào của chu kỳ sống, yếu tố đầu vào có được cung cấp ổn định phù hợp

với yêu cầu của phương án không.87CBTD cần phải tham khảo các thông tin về chủ trương chính sách của

Nhà nước, định hướng ưu tiên phát triển của địa phương nơi dự án sản xuất

hay kinh doanh, những quy định về vấn đề bảo vệ môi trường, xử lý ô

nhiễm... để đánh giá đúng thực trạng, từ đó đưa ra những tình huống, những

rủi ro với các biện pháp phòng ngừa và xử lý một cách tồn diện và chính xác

nhất.

Ngồi ra, các phương pháp thẩm định dự án đầu tư cần được thực hiện

một cách chủ động và linh hoạt tùy theo từng điều kiện cụ thể và từng dự án

riêng biệt. Vì vậy, các CBTD cần phải nhạy bén trong việc lựa chọn và kết

hợp các nội dung thẩm định một cách hợp lý nhằm đạt được hiệu quả cao nhất

trong công việc.

3.2.4. Giải pháp về cán bộ thẩm định dự án

Như đã phân tích ở các phần trên, CBTD là người trực tiếp thẩm định

hiệu quả tài chính dự án. Kết quả của thẩm định tài chính dự án là kết quả của

việc đánh giá, xem xét dự án theo nhìn nhận chủ quan của CBTD dựa trên cơ

sở khoa học và các tiêu chuẩn thẩm định khác nhau. Chất lượng thẩm định tài

chính dự án phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của CBTD. Vì vậy, để nâng cao

chất lượng thẩm định tài chính dự án cần phải nâng cao trình độ, chun mơn

của CBTD dự án; hồn thiện cơng tác tổ chức điều hành nhân sự thẩm định

thích hợp.

Thường xuyên tổ chức đào tạo và đào tạo lại, tập huấn cho CBTD tạo

điều kiện nâng cao trình độ kiến thức và năng lực kinh nghiệm làm việc. Đặt

ra những yêu cầu chun mơn bắt buộc, đòi hỏi đội ngũ này phải có kiến thức

chun sâu về lĩnh vực tài chính Ngân hàng, có khả năng phân tích tài chính.

Định kỳ test kiểm tra trình độ CBTD để đánh giá, những CBTD khơng đạt

u cầu thì cho đào tạo lại. Kiên quyết điều chuyển những cán bộ không đáp

ứng yêu cầu công việc.

Mở rộng giao lưu với các Chi nhánh khác trong tỉnh cũng như trên cùng

địa bàn. Đây là dịp để CBTD tăng cường giao lưu học hỏi, nâng cao chuyên

môn rất hữu ích.

Khi phân cơng cơng việc cho CBTD cũng phải gắn quyền hạn và trách

nhiệm trực tiếp của cán bộ đối với kết quả, chất lượng thẩm định. Chi nhánh88phải có biện pháp kiểm tra thường xuyên tránh những sai sót và ngăn ngừa

những hành vi cố tình làm sai, tránh rủi ro đạo đức nghề nghiệp

Đối với những dự án có vốn đầu tư lớn, phức tạp Chi nhánh nên tổ chức

cho CBTD có kinh nghiệm thẩm định kết hợp với sự tư vấn của chuyên gia để

đánh giá chính xác các số liệu tài chính mà doanh nghiệp đưa ra, từ đó có

quyết định đúng đắn cho việc tài trợ.

Phải có chính sách ưu đãi, khen thưởng thoả đáng đối với cán bộ giỏi, có

trách nhiệm, hiệu quả công việc cao và kỷ luật hành vi tiêu cực.

Nên phân cơng những CBTD giỏi, có kinh nghiệm kèm cặp hướng dẫn

những cán bộ trẻ, ít kinh nghiệm để có sự học hỏi trao đổi và bổ sung cho

nhau. Từ đó, ln đào tạo được đội ngũ cán bộ kế cận giỏi vừa có sự linh

hoạt, nhanh nhẹn, sáng tạo của tuổi trẻ, vừa được tiếp thu, lĩnh hội những kinh

nghiệm quý báu của thế hệ trước và có thể đảm đương với cương vị chủ chốt

trong bất cứ trường hợp nào.

3.2.5. Giải pháp về công tác tổ chức thẩm định dự án

Tổ chức đội ngũ CBTD phải bố trí sao cho hợp lý, tránh sự chồng chéo,

đảm bảo sắp xếp các cán bộ có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, trách nhiệm

làm công việc này. Trong phân cơng cơng tác phải căn cứ vào trình độ kinh

nghiệm, thế mạnh của từng người để công tác thẩm định đạt kết quả cao nhất.

Nên phân công các CBTD phụ trách khối doanh nghiệp theo ngành nghề, cho

cán bộ đi tìm hiểu, học tập về ngành nghề đó nhằm tiến tới chun mơn hố

cơng tác thẩm định.

Chi nhánh cần thiết lập một hệ thống thông tin từ nhiều nguồn khác

nhau. Đối với thông tin liên quan đến dự án của doanh nghiệp, ngồi những

thơng tin do doanh nghiệp cung cấp, CBTD phải thu thập thông tin thông qua

phương pháp điều tra trực tiếp, tiếp xúc, phỏng vấn. CBTD cần phải nghiên

cứu, khảo sát thực tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để hình

dung rõ ràng về tình trạng hiện thời của doanh nghiệp cũng như quan sát tình

trạng ở văn phòng, kho bãi, tiếp xúc trực tiếp với ban lãnh đạo hiện thời, với

lớp lãnh đạo kế cận để đánh giá phần nào về trình độ, năng lực quản lý, tình

hình sản xuất kinh doanh.. Ngồi ra, CBTD cũng có thể thu thập thơng tin từ

khách hàng thông qua đối tác của khách hàng để đánh giá về uy tín của khách89hàng, tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng, hoặc thông qua các tổ

chức tín dụng đã và đang tài trợ vốn cho doanh nghiệp, các cơ quan quản lý

có liên quan để tìm hiểu về khách hàng. Việc thu thập thông tin từ các tổ chức

tín dụng, cơ quan nhà nước là rất khó khăn nhưng nếu Chi nhánh thiết lập

được một cơ chế hợp tác,trao đôi chia sẽ thông tin với các tổ chức này thì đây

là một điều vơ cùng thuận lợi trong việc thu thập thông tin về khách hàng.

Hằng năm tổ chức các buổi báo cáo tổng kết cuối năm để đánh giá hoạt

động thẩm định của Chi nhánh, từ đó rút ra kinh nghiệm cho thời gian sau và

hoàn thiện hơn nữa hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Agribank

Chi nhánh Phú Tài.

Bên cạnh đó, cần nâng cao cơng nghệ phục vụ cơng tác thẩm định. Công

nghệ - trang thiết bị đối với hoạt động của bất kỳ Ngân hàng nào cũng là một

vấn đề hết sức quan trọng. Nó là một phần tạo nên lợi thế cạnh tranh và là

điều kiện cần thiết cho sự phát triển của mỗi Ngân hàng. Hiện nay, điều kiện

trang thiết bị và phương tiện tại Chi nhánh chưa phải là hiện đại. Vì vậy trong

thời gian tới Ngân hàng cần có một số giải pháp nhằm nâng cao công nghệ

như sau:

- Đầu tư chiều sâu vào các trang thiết bị thuộc hệ thống thu thập thông

tin của Ngân hàng: máy tính kết nối mạng Internet cáp quang, kết nối mạng

nội bộ với các phòng và với các Ngân hàng khác trong cùng hệ thống.

- Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công việc với số lượng phù hợp với điều

kiện làm việc của từng CBTD. Nếu là trưởng phòng hoặc CBTD làm việc độc

lập cần phải trang thiết bị máy tính cá nhân.

- Tìm hiểu khai thác những công nghệ, phần mềm mới: Phần mềm quản

lý thông tin, phần mềm hỗ trợ thẩm định... trong lĩnh vực Ngân hàng nhằm

giảm bớt các công đoạn trong quá trình thực hiện đánh giá doanh nghiệp

trong hoạt động tín dụng.

3.3. Một số kiến nghị

3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước

Cần cải thiện mơi trường kinh tế:

Các chính sách và cơ chế quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước đang trong

q trình đổi mới và hồn thiện nên thường xuyên có sự điều chỉnh. Nhiều90doanh nghiệp trong kế hoạch kinh doanh đã không theo kịp nên bị động, dự

báo nhu cầu không sát nên dẫn đến phát triển tràn lan như : thép, mía đường,

gốm sứ... Việc ban hành một số chủ trương chính sách kinh tế của Chính phủ

do khơng dự đốn được trước những khó khăn vướng mắc khi triển khai thực

hiện dự án nên đã tạo ra những rủi ro khơng dự đốn được. Đã có khơng ít

doanh nghiệp bị thua lỗ do khơng theo kịp chính sách quản lý kinh tế mà hậu

quả là các Ngân hàng cho vay phải chịu.

Nhà nước cần đưa ra chính sách phát triển hợp lý, tránh những tình trạng

xấu cho việc thực hiện hành động của các tổ chức kinh tế, gây thiệt hại cho cả

chủ đầu tư và nền kinh tế.

Cải thiện môi trường pháp lý:

Hành lang pháp lý là công cụ quản lý của nhà nước đối với các thành

phần kinh tế. Tuy nhiên hệ thống pháp lý ở Việt Nam cần phải được hoàn

thiện hơn nữa để điều chỉnh không chỉ hoạt động của Ngân hàng mà của cả

khách hàng. Sự rủi ro trong kinh doanh tiền tệ đã là rủi ro lớn nhất trong mọi

hoạt động kinh doanh, nhưng rủi ro Ngân hàng ở Việt nam còn bị nhân lên bởi

vì: điều kiện hành lang pháp lý vừa thiếu vừa không ổn định, đôi khi lại

khơng rõ ràng, hoặc có luật rồi mà khơng thực hiện được. Bên cạnh đó một số

chủ trương chính sách của ngành Ngân hàng lại luôn bị thay đổi, thậm chí chỉ

trong thời gian ngắn nhiều vấn đề thực tế đã xảy ra nhưng lại chưa được quy

định bổ sung kịp thời. Nhà nước cần khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính

sách và hệ thống các văn bản pháp quy để đủ khuôn khổ pháp lý cần thiết cho

việc thực hiện luật Ngân hàng, đảm bảo cho hệ thống Ngân hàng hoạt động

hiệu quả và năng động, an toàn.

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng cấp trên

Từ các chính sách của Nhà nước và Agribank Việt Nam, Agribank Bình

Định cần xây dựng một hệ thống quy trình đánh giá dự án mới rõ ràng, cụ thể

hơn so với các văn bản hướng dẫn hiện hành. Quy trình mới với đầy đủ nội

dung, cập nhật liên tục những thông tin, phương pháp tiên tiến trên thế giới.

Cần lập Bộ phận thẩm định riêng biệt để việc thẩm định các DAĐT được

khách quan, không bị chi phối bởi các quan hệ thân thiết với khách hàng, tạo91điều kiện đào tạo bồi dưỡng các kiến thức chuyên sâu về công tác thẩm định,

giảm áp lực công việc cho các CBTD.

Hàng năm tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ ngành để có thể nâng cao và

củng cố kiến thức về nghiệp vụ Ngân hàng nói chung và nghiệp vụ thẩm dịnh

nói riêng cho cán bộ công nhân viên trong Ngân hàng. Bên cạnh đó, các Chi

nhánh như Chi nhánh Phú Tài có thể sàng lọc ra được các cán bộ không đáp

ứng được yêu cầu của công tác tác nghiệp trong Ngân hàng từ đó có hướng bố

trí sắp xếp lại cán bộ cho hợp lý đúng khả năng và năng lực của từng cán bộ.

Hỗ trợ nguồn nhân lực cho các thành viên của Ngân hàng. Tạo điều kiện

cơ sở vật chất tốt cho các chi nhánh hoạt động, đáp ứng được nhu cầu phát

triển của đất nước và phù hợp với vai trò của Ngân hàng Agribank Chi nhánh

Phú Tài.

3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Phú Tài

Chi nhánh nên thường xuyên tổ chức các hội nghị tổng kết kinh nghiệm

thẩm định, hội thi CBTD giỏi, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các chi

nhánh, các phòng ban trong hệ thống.

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm cơng tác thẩm định,

có kế hoạch bố trí, tuyển dụng những nhân viên làm cơng tác tín dụng trong

tồn hệ thống và ngồi hệ thống, có kế hoạch hỗ trợ đào tạo các cán bộ làm

công tác chun mơn. Từ đó, các CBTD có thể hỗ trợ nhau trong việc thu

thập thông tin, tạo nhiều kênh thông tin cho công tác thẩm định.92KẾT LUẬN

Thời gian qua, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Phú Tài đã tài trợ có hiệu

quả cho nhiều dự án đầu tư phát triển trong khu vực, đóng góp và sự phát

triển của nền kinh tế đất nước. Đạt được kết quả đó là có phần quan trọng của

cơng tác thẩm định. Song bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác

thẩm định, vẫn còn những hạn chế, tồn tại nhất định.

Trong phạm vi giới hạn về không gian và thời gian, địa điểm, khoá luận

đã đạt được những kết quả sau:

- Phân tích thực trạng cơng tác thẩm định dự án tại Ngân hàng Agribank

Chi nhánh Phú Tài, từ đó đánh giá các kết quả đã đạt được, đưa ra những

phương hướng cần triển khai trong tương lai, và nêu ra những mặt còn hạn

chế và các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó.

- Từ những hạn chế trên, khố luận đã đề xuất các giải pháp và những

kiến nghị với các bộ ngành, Chính phủ và các bên liên quan nhằm hồn thiện

hơn cơng tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Phú

Tài.

Trong thời gian làm khoá luận này, em đã được sự giúp đỡ tận tình cúa

các anh, chị phòng Kế hoạch kinh doanh nói riêng, ngân hàng Agribank chi

nhánh Phú Tài nói chung cùng với sự hướng dẫn, chỉ bảo của GVHD - ThS

Đào Vũ Phương Linh. Bản thân em mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé về

kiến thức của mình vào việc hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư tại

Chi nhánh, song trong quá trình thực tập và nghiên cứu bản thân còn có nhiều

hạn chế nhất định, cho nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất

mong được sự góp ý của cơ Đào Vũ Phương Linh và các anh chị tại Chi

nhánh.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!93Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH PHÚ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×