1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giai đoạn phân tích và thiết kế

Giai đoạn phân tích và thiết kế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập lớn Môn Quản trị dự án công nghệ thơng tinCHƯƠNG 174

CHƯƠNG 175Hình 5 Quản lý tìm kiếm

 Tìm kiếm thông tin xe bao gồm: số thứ tự, biển xe, mã lái xe, tên lái xe,

địa chỉ, ca phụ trách, tiền lương, điện thoại.

 Tìm kiếm và lái xe: Thơng tin của xe và lái xe phụ trách.

 Tìm kiếm xe và lái xe: Biết thông tin về xe và lái xe chạy trên tuyến

đường.

 Tìm kiếm thơng tin về bến xe: Biết thông tin về biển xe bao gồm: Tên

bến, mã vùng, địa chỉ, số điện thoại

c) Quản lý cập nhật

CHƯƠNG 176Quản lý cập nhật bao gồm các công việc: cập nhật các thông tin mới

nhất của các xe hoạt động trong bến.

CHƯƠNG 177Bài tập lớn Môn Quản trị dự án cơng nghệ thơng tinCHƯƠNG 178

CHƯƠNG 179Hình 6 Cập nhật

 Cập nhật mã bến: Người sử dụng có thể nhập thêm, sửa, xóa

các thơng tin chính trong bảng số liệu như: STT, mã bến, tồng

xe, số xe thanh lý, số xe đang haotj động, số xe đang sửa chữa

của bến quản lý.

 Cập nhật tổng số xe: Cho phép người sử dụng thực hiện các

thao tác thêm, sửa, xóa các thơng tin trong bảng dữ liệu về tổng

số xe: để biết hiện trạng của các xe, có bao nhiêu xe đang hoạt

động và bao nhiêu xe đang sửa chữa của bến.

 Cập nhật số xe thanh lý: Để lưu trữ thơng tin kiểm sốt số xe

còn trong bến, người sử dụng có thể thực hiện các thao tác

thêm, sửa, xóa các thơng tin trong các thuộc tính của bảng dữ

liệu về số xe trong bến để điều chỉnh và phân phối tổ chức bến

bãi.

 Cập nhật về số xe đang hoạt động: Để biết được số xe đang

hoạt động của bến, người sử dụng có thể thực hiện thao tác

nhập thêm, sửa, xóa các thuộc tính trên.Bài tập lớn Môn Quản trị dự án công nghệ thông tin Cập nhật thông tin sửa chữa: cho phép người sử dụng có thể

nhập thêm, sửa, xóa đi các thơng tin về xe như: ngày sửa chữa,

sửa chữa bao nhiêu ngày.

d) In báo cáoCHƯƠNG 180

CHƯƠNG 181Hình 7 In báo cáo

 In ra thơng tin bảng dữ liệu chính: Sau khi thực hiện tìm kiếm thơng tin

chính về bến xe, người quản lý có thể thực hiện chức năng in ra bảng

thống kê, báo cáo về xe trên bến đó. Chức năng này còn cho phép

người quản lý in ra các thơng tin chin của tất cả các xe trên cùng 1 bản

thống kê.

 In bảng giờ chạy: cho phép người quản lý in ra thông tin bảng giờ chạy

của từng xe, thời gian kết thúc…

 In thông tin danh sách xe: cho phép người quản lý có thể in ra báo cáo

danh sách các xe: số xe, người lái, địa chỉ người lái, số xe.

 In thông tin danh sách lái xe: Cho phép người quản lý in ra thông tin

danh sách lái xe bao gồm: số lái xe, địa chỉ, số ca làm, điện thoại.

 In thông tin danh sách tuyến đường: chức năng này giúp người quản lý

in ra thơng tin kiểm sốt tất cả hoặc từng tuyến.Bài tập lớn Môn Quản trị dự án công nghệ thông tin In quãng đường đi trong 1 ngày của từng xe: Đây là chức năng in ra

thông tin về quãng đường mà xe đi được trong 1 ngày từ đó có thể tính

được số lãi của xe đó trong 1 ngày

 In thông tin tiền thu trong 1 ngày: đây là chức năng in ra thơng tin về

tổng thu, dự tốn, thuế, lãi của 1 xe trong 1 ngày hoạt động.

CHƯƠNG 182

CHƯƠNG 183Từ đó ta có sơ đồ phân rã chức năng:

CHƯƠNG 184CHƯƠNG 185Hình 8 Sơ đồ phân rã chức năng

CHƯƠNG 186

CHƯƠNG 187Bài tập lớn Môn Quản trị dự án công nghệ thông tinCHƯƠNG 188Bài tập lớn Môn Quản trị dự án công nghệ thông tinCHƯƠNG 189 GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.Quy trình quản lý dự ánCHƯƠNG 190Trưởng nhóm quản lý tiến trình thực hiện dự án tại các mốc kiểm

sốt. Các thành viên trong nhóm sẽ báo cáo tiến độ cơng việc của mình. Nếu cơng

việc nào khơng đúng tiến độ hoặc có khó khăn, trưởng nhóm sẽ đề ra cách khắc

phục hoặc ra thời hạn mới

1.Lịch trình thực hiện

2.1. Điều kiện ràng buộcCHƯƠNG 191

CHƯƠNG 192N

ội dungCHƯƠNG 194

Nhân sựCHƯƠNG 193Mô tảCHƯƠNG 195Người thực hiện dự án

CHƯƠNG 196Khách hàng

CHƯƠNG 198Sử dụng ngơn ngữ lập trình C#, cơ sở dữ liệu

SQL ServerCHƯƠNG 197

Kỹ thuật,

CHƯƠNG 199Công cụ sử dung: Visual Studio 2017, SQL

cơng nghệ sử

Server 2014

dụng

CHƯƠNG 200Cấu hình máy tính sử dụng: Hệ điều hành

Windows 7 trở lên

CHƯƠNG 201 CHƯƠNG 202Số tiền phải thanh tốn:

Về tài

CHƯƠNG 203Sau khi kí hợp đồng khách hàng cần thanh tốn

chính

50% kinh p hí

CHƯƠNG 204Sau khi bàn giao sản phẩm khách hàng phảiBài tập lớn Môn Quản trị dự án công nghệ thông tinchuyển nốt 50% kinh phí còn lại.

CHƯƠNG 205Hình thức thanh tốn: Chuyển khoản hoặc tiền

mặt.

CHƯƠNG 206

2.2. Quá trình thực hiện

CHƯƠNG 2072.2.1. Khởi động dự án

CHƯƠNG 208Mục tiêu: Công bố khởi động dự án

CHƯƠNG 209Nội dung:

-Tuyên bố khởi động dự án-Thành lập nhóm thực hiện dự án-Giao kế hoạch tiếp theoCHƯƠNG 2102.2.2. Lập kế hoạch

CHƯƠNG 211Mục tiêu: Thông qua kế hoạch thực hiện dự án

CHƯƠNG 212Nội dung:

-Xem xét kế hoạch dự án

Thảo luận, chỉnh sửa

Phê duyệt, phổ biến kế hoạch

Kế hoạch tiếp theoCHƯƠNG 2132.2.3. Xác định yêu cầu

CHƯƠNG 214Mục tiêu: Thông qua đặc tả yêu cầu

CHƯƠNG 215Nội dung

-Xem xét báo cáo tiến độ

Xem xét đặc tả yêu cầu

Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định

Phê duyệt, phổ biếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giai đoạn phân tích và thiết kế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×