1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Y - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1 – ĐỀ BÀI

PHẦN 1 – ĐỀ BÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgoldhttps://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 3:Cho đồ thị hàm số y  cos x như hình vẽ:Hình vẽ nào sau đây là đồ thị hàm số y  cos x  2 ?A.. B..C.. D..Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 4:Cho đồ thị hàm số y  sin x như hình vẽ:Hình nào sau đây là đồ thị hàm số y  sin x ?A.

3.B..Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QBC.. D..Lời giải: ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 5:https://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệtkê ở bốn phương án A, B, C , D .A. y  tan x .B. y  cot x .C. y  tan x .D. y  cot x .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 6:Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệtkê ở bốn phương án A, B, C, D .

4https://www.facebook.com/vietgoldHỏi hàm số đó là hàm số nào?“Thành cơng là nói khơng với lười biếng”https://luyenthitracnghiem.vn Quảng Thuận – Ba Đồn – QBHỏi hàm số đó là hàm số nào?A. y  sin  x    1 .

2

B. y  2sin  x   .

2

C. y   sin  x    1 .

2

D. y  sin  x    1 .

2

Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgoldCâu 7:Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệtkê ở bốn phương án A, B, C, D .Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. y  1  sin x .B. y  sin x .C. y  1  cos x .D. y  1  sin x .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

5Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QBCâu 8:Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệtkê ở bốn phương án A, B, C, D .A. y  1  sin x .B. y  sin x .C. y  1  cos x .D. y  1  sin x .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vnHỏi hàm số đó là hàm số nào?..........................................................................................................................................................................

Câu 9:Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệtkê ở bốn phương án A, B, C,.D. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?B. y  cos  x   .

2

C. y   sin  x    1 .

2

D. y   cos x  1.https://www.facebook.com/vietgoldA. y  sin  x   .

2

Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

6“Thành công là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................DẠNG 2. XÁC ĐỊNH CHU KỲ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

Câu 10: Chu kỳ tuần hoàn của hàm số y  sin x cos x cos 2 x cos 4 x là

A. 2 .B. 4 .C.

.

4D.

.

8Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................

Câu 11: Tìm chu kỳ tuần hồn của hàm số y  3 sin 4 x  4  sin 4 x  cos 4 x   2 .

A. 2 .B.

2.C.

.

4D.  .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 12: Tìm chu kỳ tuần hồn của hàm số f  x   sin3 4 x  sin 3 x cos3x  cos3 x sin 3x .

A.

.

6B.

12.C.2

.

3D. 2 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

7Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 13: Tìm chu kỳ tuần hồn của hàm số f  x   cos3 x.cos3x  sin3 x.sin 3x .

A.

.

6B. 2 .C.  .D.

.

2Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vn....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................DẠNG 3. TÍNH ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

Câu 14: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

A. Hàm số y  cot x đồng biến trên khoảng  0;   .

B. Hàm số y  sin x nghịch biến trên khoảng  3 ; 4  . 5 3

C. Hàm số y  sin x đồng biến trên khoảng   ; 

2

 2

.8https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................“Thành cơng là nói không với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QB  

D. Hàm số y  cos x đồng biến trên khoảng   ;  .

 2 2

Lời giải: ........................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 15: Cho các hàm số y  sin x ; y  cos x ; y  tan x ; y  cot x . Có bao nhiêu hàm số nghịch5biến trên  3 ; 

2?

https://www.facebook.com/vietgoldA. 1 .B. 3 .C. 0 .D. 2 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 16: Cho hàm số y  tan x . Khẳng định nào dưới đây sai?

A. Hàm số đã cho là hàm lẻ.

9Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QBB. Hàm số đã cho có tập giá trị là  1;1 .  

C. Hàm số đã cho đồng biến trên   ;0  .

 2 

D. Hàm số đã cho có tập xác định\   k , k   .

2

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vnLời giải: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 17: Khẳng định nào sau đây đúng?https://www.facebook.com/vietgold  

A. y  sin x là hàm số nghịch biến trên   ;  .

 4 4  3

B. y  cos x là hàm số nghịch biến trên  ;

4 4

.

 2

C. y  sin x là hàm số nghịch biến trên  0;

 3

.

  3 

D. y  tan x là hàm số nghịch biến trên  ;  .

4 4 

Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

10“Thành cơng là nói không với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QBCâu 18: Hàm số y  cos x nghịch biến trên khoảng nào sau đây? 19;10  .

A. 

 2

 3  

B.   ;  .

 2 2 11;7  .

C. 

 2

 11;  5  .

D.  

 2

https://luyenthitracnghiem.vnLời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 19: Để hàm số y  sin x  cos x tăng, ta chọn x thuộc khoảng nào?

 3 k 2 ;  k 2  .

A.  

4

 4 3 k ;  k  .

B.  

4

 4 C.    k 2 ;  k 2  .

2

 2

D.   k 2 ;2  k 2  .Lời giải: ........................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 20: Xét hai mệnh đề sau:  

(I): x    ;  :Hàm số y  tan 2 x tăng.

 2 2

  

(II): x    ;  :Hàm số y  sin 2 x tăng.

 2 2

Chọn câu đúng?

A. Chỉ (I) đúng.B. Chỉ (II) đúng.C. Cả hai đúng.D. Cả hai sai.Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

11Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................DẠNG 4: XÁC ĐỊNH SỐ ĐIỂM BIỂU DIỄN CỦA PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

CHO TRƯỚC TRÊN ĐƯỜNG TRỊN LƯỢNG GIÁC.https://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................Câu 21: Biểu diễn các nghiệm của phương trình cos2 x  0 trên đường tròn lượng giác được bao

nhiêu điểm?

A. 1 .B. 2 .C. 0 .D. 4 .Lời giải: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 22: Nghiệm của phương trình cos x  1 là:

A. 1 .B. 2 .C. 0 .D. 4 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................12https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QBCâu 23: Cho phương trình 2cos x  3  0 . Số điểm biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình

trên đường tròn lượng giác là

A. 1 .B. 2 .C. 3 .D. 4 .https://luyenthitracnghiem.vnLời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

1

Câu 24: Số điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình cos x  trên đường tròn lượng giác là

2

A. 3 .

B. 1 .

C. 4 .

D. 2 .

Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................

Câu 25: Biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình 3cos x 1  0 trên đường tròn lượng giác,

số điểm biểu diễn là

A. 3 .B. 0 .C. 2 .D. 4 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 26: Biểu diễn nghiệm của phương trình cos3x  cos x trên đường tròn lượng giác. Số điểm

biểu diễn là

A. 3 .B. 0 .C. 2 .D. 4 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1 – ĐỀ BÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×