1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Y - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3: ĐÁP ÁN CHI TIẾT

PHẦN 3: ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QBTa thấy x  0 thì y  cos

Câu 3:x

 cos 0  1 nên ta chọn Hình 4.

2Cho đồ thị hàm số y  cos x như hình vẽ:https://luyenthitracnghiem.vnHình vẽ nào sau đây là đồ thị hàm số y  cos x  2 ?A.. B..C.. D..

Lời giảiChọn A

Ta thực hiện phép tịnh tiến đồ thị hàm số y  cos x trên trục Oy lên trên 2 đơn vị.

Câu 4:Cho đồ thị hàm số y  sin x như hình vẽ:https://www.facebook.com/vietgoldHình nào sau đây là đồ thị hàm số y  sin x ?A.C..B... D..

Lời giảiChọn C

Suy diện đồ thị hàm số y  sin x từ đồ thị hàm số y  sin x

52“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QBGiữ nguyên phần đồ thị của hàm số y  sin x nằm bên phải trục Oy .

Lấy đối xứng phần đồ thị trên qua trục Oy .https://luyenthitracnghiem.vnDưới đây là đồ thị ta thu được sau khi thực hiện các bước suy diễn ở trên. Phần đồ thị nét đứt là

phần bỏ đi của hàm số y  sin x ..

Câu 5:Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt

kê ở bốn phương án A, B, C , D .https://www.facebook.com/vietgoldHỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. y  tan x .C. y  tan x .B. y  cot x .D. y  cot x .Lời giải

Chọn C

Ta thấy hàm số có GTNN bằng 0.

Hàm số xác định tại x   và tại x   thì y  0 .

Câu 6:Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt

kê ở bốn phương án A, B, C, D .Hỏi hàm số đó là hàm số nào?A. y  sin  x    1 .

2

B. y  2sin  x   .

2

C. y   sin  x    1 .

2

D. y  sin  x    1 .

2

53Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QBLời giải

Chọn ATa thấy hàm số có GTLN bằng 0, GTNN bằng 2 . Do đó ta loại đáp án y  2sin  x   . Vì

2y  2sin  x     2; 2 .

2

Câu 7:Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt

kê ở bốn phương án A, B, C, D .Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. y  1  sin x .B. y  sin x .C. y  1  cos x .https://luyenthitracnghiem.vnTại x  0 thì y  2 . Thử vào các đáp án còn lại chỉ có y  sin  x    1 thỏa mãn.

2

D. y  1  sin x .Lời giải

Chọn A

Ta có: y  1  cos x  1 và y  1  sin x  1 nên loại y  1  cos x và y  1  sin x .thỏa.

Câu 8:Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt

kê ở bốn phương án A, B, C, D .Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. y  1  sin x .B. y  sin x .C. y  1  cos x .D. y  1  sin x .Lời giải

Chọn B

Ta có: y  1  cos x  1 và y  1  sin x  1 nên loại y  1  cos x và y  1  sin x .

54https://www.facebook.com/vietgoldTa thấy tại x  0 thì y  1 . Thay vào hai đáp án: y  1  sin x và y  sin x thì chỉ có y  1  sin x“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QBTa thấy tại x   thì y  0 . Thay vào hai đáp án còn lại thì chỉ có y  sin x thỏa mãn.

Câu 9:Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệthttps://luyenthitracnghiem.vnkê ở bốn phương án A, B, C,.D. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?A. y  sin  x   .

2

B. y  cos  x   .

2

C. y   sin  x    1 .

2

D. y   cos x  1.

Lời giảihttps://www.facebook.com/vietgoldChọn D

Lấy đối xứng qua trục hoành đồ thị hàm số y  cos x ta được đồ thị hàm số y   cos x . Sau đó

tịnh tiến đồ thị hàm số y   cos x lên trên ta được đồ thị hàm số y   cos x  1 .55Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QBDẠNG 2. XÁC ĐỊNH CHU KỲ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

Câu 10: Chu kỳ tuần hoàn của hàm số y  sin x cos x cos 2 x cos 4 x là

A. 2 .B. 4 .C.

.

4D.

.

8Lời giải

Chọn Chttps://luyenthitracnghiem.vn1

1

1

Ta có y  sin x cos x cos 2 x cos 4 x  sin 2 x cos 2 x cos 4 x  sin 4 x cos 4 x  sin 8x .

2

4

8Do đó chu kỳ của hàm số là T 2 

 .

8

4Câu 11: Tìm chu kỳ tuần hồn của hàm số y  3 sin 4 x  4  sin 4 x  cos 4 x   2 .

A. 2 .B.

2.C.

.

4D.  .Lời giải

Chọn B

1

1

3 1

Ta có sin 4 x  cos4 x  1  2sin 2 x cos 2 x  1  sin 2 2 x  1  1  cos 2 x    cos 4 x .

2

4

4 4Do đó y  3 sin 4 x  3  cos 4 x  2  2sin  4 x    5 .

6Vậy chu kỳ tuần hoàn của hàm số là T https://www.facebook.com/vietgold2 

 .

4

2Câu 12: Tìm chu kỳ tuần hồn của hàm số f  x   sin3 4 x  sin 3 x cos3x  cos3 x sin 3x .

A.

.

6B.

12.C.2

.

3D. 2 .Lời giải

Chọn A

Ta có:

sin3 x cos3x  cos3 x sin 3x  sin3 x.  4cos3 x  3cos x   cos3 x.  3sin x  4sin 3 x  4sin 3 x.cos3 x  3sin3 x cos x  3cos3 x sin x  4sin 3 x.cos3 x  3sin x cos x  cos2 x  sin 2 x 3

3

 sin 2 x cos 2 x  sin 4 x .

2

43

1

1

Do đó f  x   sin 3 4 x  sin 4 x    3sin 4 x  4sin 3 4 x    sin12 x .

4

4

4Vậy chu kỳ tuần hoàn của hàm số là T 2 

 .

12 6

56“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QBCâu 13: Tìm chu kỳ tuần hoàn của hàm số f  x   cos x.cos3x  sin3 x.sin 3x .

3A.

.

6C.  .B. 2 .https://luyenthitracnghiem.vnLời giải

Chọn D

Ta có:f  x    cos3x.cos x  .cos 2 x   sin 3x.sin x  .sin 2 x

1

1

 cos 4 x  cos 2 x  .cos2 x   cos 2 x  cos 4 x  .sin 2 x

2

21

cos 4 x.cos 2 x  cos 2 x.cos 2 x  cos 2 x.sin 2 x  cos 4 x.sin 2 x 

21

1

1

 1 3

cos 4 x  cos 2 2 x   cos 4 x  1  cos 4 x    cos 4 x

2

2

2

 4 4https://www.facebook.com/vietgoldVậy chu kỳ tuần hoàn của hàm số là T 572 

 .

4

2D.

.

2Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QBDẠNG 3. TÍNH ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

Câu 14: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

A. Hàm số y  cot x đồng biến trên khoảng  0;   .

B. Hàm số y  sin x nghịch biến trên khoảng  3 ; 4  .

.

  

D. Hàm số y  cos x đồng biến trên khoảng   ;  .

 2 2

Lời giải

Chọn C

* Hàm số y  cot x nghịch biến trên mỗi khoảng mà nó xác định.

 * Hàm số y  sin x đồng biến trên mỗi khoảng    k 2 ;  k 2  và nghịch biến trên mỗi

2

 23

 k 2  .

khoảng   k 2 ;

2

2

https://luyenthitracnghiem.vn 5 3

C. Hàm số y  sin x đồng biến trên khoảng   ; 

2

 2* Hàm số y  cos x đồng biến trên mỗi khoảng    k 2 ; k 2  và nghịch biến trên mỗi khoảng k 2 ;   k 2  .

Vậy đáp án đúng là C.

Câu 15: Cho các hàm số y  sin x ; y  cos x ; y  tan x ; y  cot x . Có bao nhiêu hàm số nghịchA. 1 .

?B. 3 .C. 0 .D. 2 .Lời giải

Chọn B3

 k 2  nên nghịch biến trên khoảng

Hàm số y  sin x nghịch biến trên mỗi khoảng   k 2 ;

2

25  3 ;   .

2 Hàm số y  cos x nghịch biến trên mỗi khoảng  k 2 ;   k 2  nên nghịch biến trên khoảng5 3 ; 

2.

Hàm số y  tan x đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.5Hàm số y  cot x trên mỗi khoảng  k ;   k  nên nghịch biến trên khoảng  3 ; 

2.58https://www.facebook.com/vietgold5biến trên  3 ; 

2

“Thành công là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QB5Vậy có 3 hàm số nghịch biến trên  3 ; 

2.

Câu 16: Cho hàm số y  tan x . Khẳng định nào dưới đây sai?https://luyenthitracnghiem.vnA. Hàm số đã cho là hàm lẻ.

B. Hàm số đã cho có tập giá trị là  1;1 .  

C. Hàm số đã cho đồng biến trên   ;0  .

 2 \   k , k   .

2

D. Hàm số đã cho có tập xác địnhLời giải

Chọn B

• Hàm số y  tan x có tập xác định:

• Hàm số y  tan x có tập giá trị: T \   k , k   nên D đúng.

2.Ta có: x  D   x  D . Mà f   x   tan   x   tan x   f  x  .https://www.facebook.com/vietgoldDo đó hàm số y  f  x   tan x là hàm lẻ. Suy ra A đúng.

  

  3

• Hàm số y  tan x đồng biến trên khoảng   ;  và nghịch biến trên  ;

 2 2

2 2

 . Do đó C đúng.

Vậy đáp án B sai.

Câu 17: Khẳng định nào sau đây đúng?  

A. y  sin x là hàm số nghịch biến trên   ;  .

 4 4  3

B. y  cos x là hàm số nghịch biến trên  ;

4 4

.

 2

C. y  sin x là hàm số nghịch biến trên  0;

 3

.

  3

D. y  tan x là hàm số nghịch biến trên  ;

4 4

.

Lời giải

Chọn B

Dựa vào đường tròn lượng giác ta thấy y  cos x là hàm số nghịch biến trên  0;   nên y  cos x  3

là hàm số nghịch biến trên  ;

4 4

59

.

Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QBCâu 18: Hàm số y  cos x nghịch biến trên khoảng nào sau đây? 3  

B.   ;  .

 2 2 19;10  .

A. 

 2

 11;7  .

C. 

 2

 11;  5  .

D.  

 2

Lời giải

Chọn D

Dựa vào đường tròn lượng giác ta thấy y  cos x là hàm số nghịch biến trên mỗi khoảnghttps://luyenthitracnghiem.vn k 2 ;  k 2  11;  5  .

nên y  cos x là hàm số nghịch biến trên  

 2

Câu 19: Để hàm số y  sin x  cos x tăng, ta chọn x thuộc khoảng nào?

 3 k 2 ;  k 2  .

A.  

4

 4 3 k ;  k  .

B.  

4

 4 C.    k 2 ;  k 2  .

2

 2

D.   k 2 ;2  k 2  .

Lời giảiChọn ATa có y  sin x  cos x  2 sin  x   . Để hàm số y  sin x  cos x tăng thì

4

2 k 2  x 

4

2 k 2 , k 3 k 2  x   k 2 , k  .

4

4Câu 20: Xét hai mệnh đề sau:https://www.facebook.com/vietgold  

(I): x    ;  :Hàm số y  tan 2 x tăng.

 2 2  

(II): x    ;  :Hàm số y  sin 2 x tăng.

 2 2

Chọn câu đúng?

A. Chỉ (I) đúng.B. Chỉ (II) đúng.C. Cả hai đúng.D. Cả hai sai.Lời giải

Chọn D

  

Ta có x    ;  .Hàm số y  tan x có bảng biến thiên:

 2 260https://www.facebook.com/vietgoldhttps://luyenthitracnghiem.vn Quảng Thuận – Ba Đồn – QB  

Suy ra trên   ;0  hàm số y  tan 2 x giảm.

 2 Xét bảng biến thiên:  

Suy ra trên   ;0  hàm số y  sin 2 x giảm.

 2 Vậy cả hai kết luận trên đều sai.61“Thành công là nói khơng với lười biếng”Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QBDẠNG 4: XÁC ĐỊNH SỐ ĐIỂM BIỂU DIỄN CỦA PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

CHO TRƯỚC TRÊN ĐƯỜNG TRÒN LƯỢNG GIÁC.

Câu 21: Biểu diễn các nghiệm của phương trình cos2 x  0 trên đường tròn lượng giác được bao

nhiêu điểm?

A. 1 .B. 2 .C. 0 .D. 4 .Lời giảihttps://luyenthitracnghiem.vnChọn B

Ta có cos2 x  0  cos x  0  x 

2 k  k .Biểu diễn họ nghiệm trên đường tròn lượng giác ta được 2 điểm.

Câu 22: Nghiệm của phương trình cos x  1 là:

A. 1 .B. 2 .C. 0 .D. 4 .Lời giải

Chọn A

Ta có cos x  1  x    k 2 , k  .

Biểu diễn họ nghiệm trên đường tròn lượng giác được 1 điểm.

Câu 23: Cho phương trình 2cos x  3  0 . Số điểm biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình

trên đường tròn lượng giác là

A. 1 .B. 2 .C. 3 .D. 4 .Chọn Bx   k 2

6

Ta có 2 cos x  3  0  cos x  cos  

k 

6

 x     k 2



6. k 2 biểu diễn được 1 điểm trên đường tròn lượng giác,

6

6

do đó số điểm biểu diễn của tất cả các nghiệm của phương trình là 2 .

Mỗi họ nghiệm x  k 2 , x  Câu 24: Số điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình cos x 

A. 3 .B. 1 .C. 4 .1

trên đường tròn lượng giác là

2

D. 2 .Lời giải

Chọn D62https://www.facebook.com/vietgoldLời giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3: ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×