1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Y - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DẠNG 1. XÁC ĐỊNH ĐỒ THỊ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

DẠNG 1. XÁC ĐỊNH ĐỒ THỊ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

Tải bản đầy đủ - 0trang

“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgoldhttps://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 3:Cho đồ thị hàm số y  cos x như hình vẽ:Hình vẽ nào sau đây là đồ thị hàm số y  cos x  2 ?A.. B..C.. D..Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 4:Cho đồ thị hàm số y  sin x như hình vẽ:Hình nào sau đây là đồ thị hàm số y  sin x ?A.

3.B..Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QBC.. D..Lời giải: ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 5:https://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệtkê ở bốn phương án A, B, C , D .A. y  tan x .B. y  cot x .C. y  tan x .D. y  cot x .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 6:Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệtkê ở bốn phương án A, B, C, D .

4https://www.facebook.com/vietgoldHỏi hàm số đó là hàm số nào?“Thành cơng là nói khơng với lười biếng”https://luyenthitracnghiem.vn Quảng Thuận – Ba Đồn – QBHỏi hàm số đó là hàm số nào?A. y  sin  x    1 .

2

B. y  2sin  x   .

2

C. y   sin  x    1 .

2

D. y  sin  x    1 .

2

Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgoldCâu 7:Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệtkê ở bốn phương án A, B, C, D .Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. y  1  sin x .B. y  sin x .C. y  1  cos x .D. y  1  sin x .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

5Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QBCâu 8:Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệtkê ở bốn phương án A, B, C, D .A. y  1  sin x .B. y  sin x .C. y  1  cos x .D. y  1  sin x .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vnHỏi hàm số đó là hàm số nào?..........................................................................................................................................................................

Câu 9:Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệtkê ở bốn phương án A, B, C,.D. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?B. y  cos  x   .

2

C. y   sin  x    1 .

2

D. y   cos x  1.https://www.facebook.com/vietgoldA. y  sin  x   .

2

Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

6“Thành công là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................DẠNG 2. XÁC ĐỊNH CHU KỲ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

Câu 10: Chu kỳ tuần hoàn của hàm số y  sin x cos x cos 2 x cos 4 x là

A. 2 .B. 4 .C.

.

4D.

.

8Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................

Câu 11: Tìm chu kỳ tuần hồn của hàm số y  3 sin 4 x  4  sin 4 x  cos 4 x   2 .

A. 2 .B.

2.C.

.

4D.  .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 12: Tìm chu kỳ tuần hồn của hàm số f  x   sin3 4 x  sin 3 x cos3x  cos3 x sin 3x .

A.

.

6B.

12.C.2

.

3D. 2 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

7Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 13: Tìm chu kỳ tuần hồn của hàm số f  x   cos3 x.cos3x  sin3 x.sin 3x .

A.

.

6B. 2 .C.  .D.

.

2Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vn....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................DẠNG 3. TÍNH ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

Câu 14: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

A. Hàm số y  cot x đồng biến trên khoảng  0;   .

B. Hàm số y  sin x nghịch biến trên khoảng  3 ; 4  . 5 3

C. Hàm số y  sin x đồng biến trên khoảng   ; 

2

 2

.8https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DẠNG 1. XÁC ĐỊNH ĐỒ THỊ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×