1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Y - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DẠNG 3. TÍNH ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

DẠNG 3. TÍNH ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

Tải bản đầy đủ - 0trang

“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QB  

D. Hàm số y  cos x đồng biến trên khoảng   ;  .

 2 2

Lời giải: ........................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 15: Cho các hàm số y  sin x ; y  cos x ; y  tan x ; y  cot x . Có bao nhiêu hàm số nghịch5biến trên  3 ; 

2?

https://www.facebook.com/vietgoldA. 1 .B. 3 .C. 0 .D. 2 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 16: Cho hàm số y  tan x . Khẳng định nào dưới đây sai?

A. Hàm số đã cho là hàm lẻ.

9Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QBB. Hàm số đã cho có tập giá trị là  1;1 .  

C. Hàm số đã cho đồng biến trên   ;0  .

 2 

D. Hàm số đã cho có tập xác định\   k , k   .

2

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vnLời giải: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 17: Khẳng định nào sau đây đúng?https://www.facebook.com/vietgold  

A. y  sin x là hàm số nghịch biến trên   ;  .

 4 4  3

B. y  cos x là hàm số nghịch biến trên  ;

4 4

.

 2

C. y  sin x là hàm số nghịch biến trên  0;

 3

.

  3 

D. y  tan x là hàm số nghịch biến trên  ;  .

4 4 

Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

10“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QBCâu 18: Hàm số y  cos x nghịch biến trên khoảng nào sau đây? 19;10  .

A. 

 2

 3  

B.   ;  .

 2 2 11;7  .

C. 

 2

 11;  5  .

D.  

 2

https://luyenthitracnghiem.vnLời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 19: Để hàm số y  sin x  cos x tăng, ta chọn x thuộc khoảng nào?

 3 k 2 ;  k 2  .

A.  

4

 4 3 k ;  k  .

B.  

4

 4 C.    k 2 ;  k 2  .

2

 2

D.   k 2 ;2  k 2  .Lời giải: ........................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 20: Xét hai mệnh đề sau:  

(I): x    ;  :Hàm số y  tan 2 x tăng.

 2 2

  

(II): x    ;  :Hàm số y  sin 2 x tăng.

 2 2

Chọn câu đúng?

A. Chỉ (I) đúng.B. Chỉ (II) đúng.C. Cả hai đúng.D. Cả hai sai.Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

11Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................DẠNG 4: XÁC ĐỊNH SỐ ĐIỂM BIỂU DIỄN CỦA PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

CHO TRƯỚC TRÊN ĐƯỜNG TRÒN LƯỢNG GIÁC.https://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................Câu 21: Biểu diễn các nghiệm của phương trình cos2 x  0 trên đường tròn lượng giác được bao

nhiêu điểm?

A. 1 .B. 2 .C. 0 .D. 4 .Lời giải: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 22: Nghiệm của phương trình cos x  1 là:

A. 1 .B. 2 .C. 0 .D. 4 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................12https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QBCâu 23: Cho phương trình 2cos x  3  0 . Số điểm biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình

trên đường tròn lượng giác là

A. 1 .B. 2 .C. 3 .D. 4 .https://luyenthitracnghiem.vnLời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

1

Câu 24: Số điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình cos x  trên đường tròn lượng giác là

2

A. 3 .

B. 1 .

C. 4 .

D. 2 .

Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................

Câu 25: Biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình 3cos x 1  0 trên đường tròn lượng giác,

số điểm biểu diễn là

A. 3 .B. 0 .C. 2 .D. 4 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 26: Biểu diễn nghiệm của phương trình cos3x  cos x trên đường tròn lượng giác. Số điểm

biểu diễn là

A. 3 .B. 0 .C. 2 .D. 4 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

13Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 27: Biểu diễn nghiệm của phương trình cos2 x  cos x  0 trên đường tròn lượng giác. Số

điểm biểu diễn là

A. 3 .B. 5 .C. 2 .D. 4 ...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 28: Số điểm biểu diễn nghiệm của phương trình cos 2 x 

A. 8 .B. 2 .C. 4 .https://luyenthitracnghiem.vnLời giải: ........................................................................................................................................1

trên đường tròn lượng giác là

2D. 6 .Lời giải: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 29: Biểu diễn tập nghiệm của phương trình cos x  cos 2 x  cos3x  0 trên đường tròn lượng

giác ta được số điểm cuối là

A. 4 .B. 2 .C. 6 .D. 5Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

14https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vnCâu 30: Biểu diễn các nghiệm của phương trình cos  sin x   1 trên đường tròn lượng giác là

A. 3 .B. 1 .C. 0 .D. 2 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 31: Biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình cos5x.cos x  cos 4x trên đường tròn lượng

giác. Số điểm biểu diễn là

A. 8 .B. 10 .C. 4 .D. 15 .https://www.facebook.com/vietgoldLời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 32: Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình 4cos2 x  4cos x  3  0 trên đường tròn

lượng giác là?

A. 4 .B. 0 .C. 1 .D. 2 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

15Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 33: Số điểm biểu diễn các họ nghiệm của phương trình sin 2 x  3 cos 2 x  3 trên đường

tròn lượng giác là:

A. 2 .B. 3 .C. 4 .D. 1 ...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vnLời giải: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 34: Số điểm biểu diễn các họ nghiệm của phương trình sin 5x  3 cos5x  2sin 7 x trên

đường tròn lượng giác là:

B. 8 .C. 14 .D. 7 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

16https://www.facebook.com/vietgoldA. 12 .“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QBCâu 35: Số điểm biểu diễn của phương trình  sin x  cos x  sin 2 x  12  cos x  sin x   12cos 2 x  0

là:

A. 3 .B. 4 .C. 5 .D. 6 .https://luyenthitracnghiem.vnLời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 36: Nghiệm của phương trình sin 2 x  sin x cos x  cos x  2sin 2 x sin x  1  1 thoả điều kiện

2 3x A. 0 .

2  có số điểm biểu diễn là:B. 1 .C. 2 .D. 3 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

17Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................cos 2 x  sin 2 x  2  cos 2   x 

2

 0

Câu 37: Số điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình

7 2sin  x 

 1

24 trên đường tròn lượng giác là

A. 1 .B. 2 .C. 3 .D. 4.Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vn....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 38: Sốđiểmbiểudiễncácnghiệmcủaphươngtrìnhsin x sin 2 x  2sin x cos x  sin x  cos x

 3 cos 2 x trên đường tròn lượng giác là

sin x  cos x

B. 4 .

C. 3 .

D. 5 .

2A. 2 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

18https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................“Thành công là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vnDẠNG 5. BIỆN LUẬN NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC KHƠNG CHỨA

THAM SỐ

5.1. Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trên tập K .Câu 39: Tìm số nghiệm của phương trình cos5x.cos x  cos 4x trên  0;10  là

A. 49 .B. 50 .C. 52 .D. 48 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2x

xCâu 40: Số nghiệm thuộc khoảng  0;100  của phương trình  sin  cos   3 cos x  3 là

2

2

https://www.facebook.com/vietgoldA. 49 .B. 50 .C. 52 .D. 48 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 41: Số nghiệm của phương trình cos 2 x  sin 2 x  2  cos 2   x  trên khoảng  0;3  là

2A. 2 .

B. 3 .

C. 4. .

D. 1 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DẠNG 3. TÍNH ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×