1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Y - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DẠNG 6. TÌM ĐIỀU KIỆN CỦA THAM SỐ ĐỂ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CHO TRƯỚC CÓ NGHIỆM.

DẠNG 6. TÌM ĐIỀU KIỆN CỦA THAM SỐ ĐỂ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CHO TRƯỚC CÓ NGHIỆM.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QBLời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 3 

Câu 84: Tìm m để phương trình  3cos x  4  3cos x  1  3m   0 có số nghiệm trên đoạn 0; 

 2 là lớn nhất.

2

1

A.   m  .

3

32

4

B.   m  .

3

3C. 2

1

m .

3

32

1

D.   m  .

3

3https://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 85: Tìm điều kiện của tham số m để phương trình sin2 x  2  m  1 sin x  3m  m  2   0 có

nghiệm1

 1

 mA.

2

2.1  m  21

 1

 mB.

3

3.1  m  3 2  m  1

C. 

.

0  m  1 1  m  1

D. 

.

3  m  4Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

36https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................

Câu 86: Tìm điều kiện của tham số m để phương trình cos2 x   2m  1 cos x  m  1  0 có đúng

  

hai nghiệm trên đoạn   ;  .

 2 2A. 1  m  0 .B. 0  m  1 .C. 0  m  1 .D. 1  m  1 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 87: Cho phương trình 2sin 2 x   m  1 sin 2 x   m  6  cos 2 x  1 . Có bao nhiêu giá trị nguyên

của tham số m để phương trình vơ nghiệm?https://www.facebook.com/vietgoldA. 4 .B. 6 .C. 5 .D. 2 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 88: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 2cos2 x  4m sin x cos x  m có

nghiệm:

2

2

A. m   .

B. m   hoặc m 0 .

3

3

2

C.   m  0 .

D. m  0 .

3

Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

37Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QB..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 89: Số các giá trị nguyên m để phương trình4m  4.sin x.cos x  m  2.cos 2 x  3m  9 có nghiệm là

B. 6.C. 5.D. 4Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vnA. 7...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 90: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình3 cos x  m  1  0 cónghiệm?

A. 1. .B. 2. .C. 3. .D. Vơ số.Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 91: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình  m  1 sin x  2  m  0 có nghiệm.

38https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QBA. m  1. .1

B. m  . .

21

C. 1  m  . .

2D. m  1.Lời giải: ........................................................................................................................................https://luyenthitracnghiem.vn..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 92: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình3 cos x  m  1  0 cónghiệm?

A. 1. .B. 2. .C. 3. .D. Vơ số.Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 93: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình  m  1 sin x  2  m  0 có nghiệm.

A. m  1. .1

B. m  . .

21

C. 1  m  . .

2D. m  1.Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................39Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Quảng Thuận – Ba Đồn – QBDẠNG 7. TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

7.1. Tìm GTLN, GTNN sử dụng điều kiện 1  sin x,cos x  1 .2 Câu 94: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A  sin x  sin  x 3 

A. 1 .B. 0 .C. 2 .D.3

.

2..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 95: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A  sin 4 x  cos4 x

A. 1 .B. 0 .C. 2 .D.1

.

2https://luyenthitracnghiem.vnLời giải: ........................................................................................................................................Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 96: Tập giá trị của hàm số y  sin 2 x  3 cos2 x  1 là đoạn  a; b. Tính tổng T  a  b.

A. T  1 .B. T  2 .C. T  0 .D. T  1.Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................40https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................“Thành cơng là nói khơng với lười biếng” Quảng Thuận – Ba Đồn – QBCâu 97: Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h  m  của mực

t  

nước trong kênh tính theo thời gian t  h  được cho bởi công thức h  3cos     12 .

 6 3Khi nào mực nước của kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất?

B. t  15  h  .https://luyenthitracnghiem.vnA. t  22  h  .C. t  14  h  .D. t  10  h  .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 98: Gọi M và N lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm sốy  1  2cos x  2  3 sin x  cos x  trênA. 0 .B. 4 2  3 .. Biểu thức M  N  2 có giá trị bằng

C. 2 .D.2 3 2.Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................https://www.facebook.com/vietgold..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Câu 99: Số giờ có ánh sáng của một thành phố X ở vĩ độ 40 bắc trong ngày thứ t của một năm

 

không nhuận được cho bởi hàm số: d  t   3sin 

 t  80   12 , t 

182

và 0  t  365 .Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có nhiều giờ ánh sáng nhất?

A. 262 .B. 353 .C. 80 .D. 171 .Lời giải: ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DẠNG 6. TÌM ĐIỀU KIỆN CỦA THAM SỐ ĐỂ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CHO TRƯỚC CÓ NGHIỆM.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×