1. Trang chủ >
  2. Ngoại Ngữ >
  3. Anh ngữ cho trẻ em >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nó không xa lắm. Bạn có thể đi bộ.

Nó không xa lắm. Bạn có thể đi bộ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

UNIT 17: WHAT WOULD YOU LIKE TO

I.EAT?VOCABULARY

Part ofPronunciati(n)

speech

(n)/raɪson

/3. water(n)/ ˈwɔtər/nước (lọc)4. biscuit(n)/ ˈbɪskɪt /bánh quy5. chocolate(n)sô cô la6. orange juice(n)/ ˈʧɒkəlɪt /

/7. lemonade(n)8. sandwich(n)9. sausage(n)10. banana(n)11. egg(n)12. vegetables(n)13. sugar(n)14. bread(n)15. meat(n)English

1. rice

2. apple juice16. a bowl ofVietnamese

cơm, gạo/ˈæpl ʤuːs / nước ép táonước cam/ ˌlɛməˈneɪd

ˈɒrɪnʤ

ʤuːs / nước chanh

bánh mỳ kẹp xăng/ / ˈsỉnwɪʤ

xúc xích

/ / ˈsɒsɪʤ

đch

/ / bəˈnɑːnə / quả chuối

/ ɛg /

/

/ˈʃʊgə/

ˈvɛʤɪtəblz

/

/bred/

/miːt /quả trứng

rau củ

đường

bánh mì

thịt/ə bəʊl ɒv / một bát (cơm...)

/ə ˈkɑːtən ɒv một hộp (sữa...)17. a carton of

18. a glass of/ /ə glɑːs ɒv / một cốc/ ly (nước...)

/ə ˈpỉkɪt ɒv/ một gói (bánh, ...)19. a packet of

20. a bar of/ə bɑːr ɒv /một thanh (sô cô la,)21. a bottle of/ə ˈbɒtl ɒv/một chai (nước, ....)22. eat(v)/iːt /ăn23. drink(v)/drɪŋk/uống24. healthy(adj)/ˈhelθi /khỏe, tốt cho sức khỏe25. fresh(adj)/freʃ /tươi mới26. thirsty(adj)/ˈθɜːsti/khát nước27. hungry(adj)/ˈhʌŋgri/đói/haʊ mʌʧ /bao nhiêu28. How much

29. How manybao nhiêu30.

31.

32.58II.GRAMMAR

1. Hỏi xem bạn có muốn ăn/ uống gì không.

(?) What would you like to + eat/drink?

(+) I’d like ......, please.

Ví dụ:

What would you like to

I’d like a banana, please.

eat?

Tớ muốn một quả chuối.

Bạn muốn ăn gì?

What would you like to

I’d like some grapes, please.

eat?

Tớ muốn vài quả nho.

Bạn muốn ăn gì?

What would you like to

I’d like some bread, please.

eat?

Tớ muốn ít bánh mì.

Bạn muốn ăn gì?

What would you like to

I’d like a packet of biscuits,

eat?

please.

Bạn muốn ăn gì?

Tớ muốn 1 gói bánh bích quy.

What would you like to

I’d like a bar of chocolate,

eat?

please.

Bạn muốn ăn gì?

Tớ muốn 1 thanh sô cô la.

What would you like to

I’d like a glass of milk, please.

drink? Bạn muốn uống gì?

Tớ muốn một ly sữa.

What would you like to

I’d like a glass of water, please.

drink? Bạn muốn uống gì?

Tớ muốn một ly nước.

What would you like to

I’d like a carton of lemonade,

drink? Bạn muốn uống gì?

please.

Tớ muốn một hộp nước chanh.3.Hỏi về số lượng đồ ăn, thức uống mà ai ăn, uống mỗi ngày

Hỏi số lượng của danh từ đếm được

(?) How many + N(s,es) + do/does + S + eat/drink +

every day?

(+) S + eat/ drink/ eats/ drinks+ ………………..

Ví dụ:

How many glasses of milk do you drink

I drink five glasses of

every day?

milk.

Bạn uống mấy ly sữa mỗi ngày?

Tớ uống 5 ly.

How many bananas does she eat every

She eats four bananas.

day?

Cô ấy ăn 4 quả chuối.

Cô ấy ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày?

How many apples does he eat every

He eats four apples.

day?

Anh ấy ăn 4 quả táo.

Anh ấy ăn bao nhiêu quả táo mỗi ngày?

How many sausages does he eat every

He eats two sausages.

day?

Anh ấy ăn 2 cái xúc

Anh ấy ăn bao nhiêu cái xúc xích mỗi

xích.

ngày?

4. Hỏi số lượng của danh từ không đếm được

(?) How much + N + do you eat/drink + every day?

59(+) S + eat/drink/eats/drinks + .....................

Ví dụ:

How much rice do you eat every day?

Bạn ăn bao nhiêu cơm mỗi ngày?

How much milk do you drink every day?

Bạn uống bao nhiêu sữa mỗi ngày?

How much bread does he eat every day?

Anh ấy ăn bao nhiêu bánh mì mỗi ngày?

How much fruit juice does he drink every

day?

Anh ấy uống bao nhiêu nước ép trái cây

mỗi ngày?I eat three bowls of rice

every day.

Tớ ăn ba bát mỗi ngày.

I drink a big glass.

Tớ uống 1 ly lớn.

He eats a loaf of bread.

Anh ấy ăn 1 ổ bánh mì.

He drinks five glasses of

fruit juice.

Anh ấy uống 5 ly.UNIT 18: WHAT WILL THE WEATHER BE LIKEI.VOCABULARYTOMORROW?

Part ofEnglish

1. coldspeech

(adj)Pronunciation Vietnamese

/ kəʊld /

lạnh2. cool(adj)/ kuːl /mát mẻ3. hot(adj)/ hɒt /nóng4. warm(adj)/ wɔːm /ấm áp5. wet(adj)/ wet /ẩm ướt6. cloudy(adj)/ ˈklaʊdi /có nhiều mây7. windy(adj)/ˈwɪndi/8. sunny(adj)/ˈsʌni /có nhiều gió

có nhiều ánh9. rainy(adj)/ˈreɪni /10. foggy(adj)/ˈfɒgi/11. snowy(adj)/ˈsnəʊi /có tuyết12. stormy(adj)/ stɔːmi /có bão13. weather(n)/ ˈweðə/thời tiết14. flower(n)/ ˈflaʊə/bông hoa15. plant(n)/ plɑːnt /cây, thực vât16. season(n)/ˈsiːzn/mùa17. Spring(n)/ sprɪŋ /mùa xuân18. Summer(n)/ˈsʌmə/mùa hè19. Autumn/(n)/ˈɔːtəm/ /fɔːlmùa thu20. Winter

fall(n)có mưa

nắng

có sương mù/ˈwɪntə/mùa đông21. dry season/draɪ ˈsiːzn/mùa khô22. rainymùa mưa23. weather

season/ˈreɪni ˈsiːzn/

/24.forecastˈweðə ˈfɔːkɑːst

60dự báo thời tiết61GRAMMAR

1. Hỏi xem thời tiết hôm nay thế nào

What’s the weather like today?

It’s + .......................................

Ví dụ:

What is the weather like today? It is rainy and very cold.

Thời tiết hôm nay thế nào?

Trời mưa và rất lạnh.

What is the weather like today? It is hot and sunny.

Thời tiết hơm nay thế nào?

Trời nóng và nắng.

What is the weather like today? It is foggy.

Thời tiết hôm nay thế nào?

Trời có sương mù.

What is the weather like today? It is stormy.

Thời tiết hơm nay thế nào?

Trời có bão.

II.2. Hỏi xem thời tiết ngày mai thế nàoWhat will the weather be like tomorrow?

=> It will be + ...

Ví dụ:

What will the weather be like It will be sunny.

tomorrow?

Trời sẽ nắng.

Thời tiết ngày mai thế nào?

What will the weather be like It will be cloudy.

tomorrow?

Trời sẽ có mây.

Thời tiết ngày mai thế nào?

What will the weather be like It will be cold and

tomorrow?

snowy.

Thời tiết ngày mai thế nào?

Trời sẽ lạnh và có tuyết.

What will the weather be like It will be windy and

tomorrow?

stormy..

Thời tiết ngày mai thế nào?

Trời sẽ có gió và bão.

Hỏi xem có bao nhiêu mùa

(?) How many seasons are there in ..............?

(+) There are + (số lượng) +.......................

Ví dụ:

How many seasons are there in your There

are

four:

spring,

country?

summer, autumn, winter.

Có 4 mùa: xn, hạ, thu,

Đất nước bạn có bao nhiêu mùa?

đơng.

How many seasons are there in Dak There are two: the rainy

Lak?

season and the dry season.

Có 2 mùa: mùa mưa và mùa

Đăk Lăk có bao nhiêu mùa?

khơ.

3.4. Hỏi mùa bạn u thích là gì(?) What’s your favourite season?

(+) It’s ...........................................

62Ví dụ:

What’s your favourite

season?

Mùa bạn u thích là gì?

What’s your favourite

season?

Mùa bạn u thích là gì?

What’s your favourite

season?

Mùa bạn u thích là gì?

What’s your favourite

season?

Mùa bạn u thích là gì?It’s spring.

Mùa xn.

It’s summer.

Mùa hè.

It’s autumn.

Mùa thu.

It’s winter.

Mùa đông.5. Hỏi về thời tiết từng mùa như thế nàoWhat’s + (season) + like in your country?

=> It’s usually ...

There is/are ...

Ví dụ:

What’s spring like in your country? It’s usually warm and wet.

Thời tiết mùa xuân ở nước bạn thế Trời thường xuyên ấm áp và

nào?

ẩm ướt.

There is a lot of wind.

Có rất nhiều gió.

What’s summer like in your

It’s usually hot.

country?

Trời thường xuyên nóng.

Thời tiết mùa hè ở nước bạn thế

There are a lot of flowers.

nào?

Có rất nhiều hoa.

What’s autumn like in your

country?

Thời tiết mùa thu ở nước bạn thế

nào?It’s usually very cool.

Trời thường xuyên mát mẻ.

There is a lot of rain.

Có rất nhiều mưa.What’s winter like in your country?

Thời tiết mùa đông ở nước bạn thế

nào?It’s usually cold.

Trời thường xuyên lạnh.

There is a lot of snow.

Có rất nhiều tuyết.

It’s usually cold and wet.

Trời thường lạnh và ẩm ướt.

There is a lot of rain.

It’s usually cool and dry.

Trời thường xuyên mát và

khô ráo.

There is a lot of wind.

Có rất nhiều gió.What’s the rainy season like?

Thời tiết mùa mưa thế nào?

What’s the dry season like?

Thời tiết mùa khô thế nào?63…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………64UNIT 19: WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO

I.VISIT?VOCABULARY

EnglishPart of

speech1. go somewherePronunciationVietnamese/gəʊ ˈsʌmweə /đi đâu đó2. pagoda(n)/pəˈgəʊdə /ngơi chùa3. museum(n)/mju(ː)ˈzɪəm /bảo tang4. bridge(n)/brɪʤ /cái cầu5. temple(n)/ˈtɛmpl/6. theatre(n)/ˈθɪətə /7. West Lake(n)/wɛst leɪk /đền, miếu

rạp hát, nhà

hát

Hồ Tây8. statue(n)/ˈstætjuː /tượng9. tree(n)/triː /cây cối10. yard(n)/jɑːd /cái sân

lịch sử của (cái

gì)

lý thú, phấn11. history of/ˈhɪstəri ɒv /12. exciting(adj)/ɪkˈsaɪtɪŋ/13. interesting(adj)/ˈɪntrɪstɪŋ /14. friendly(adj)/ˈfrɛndli /15. attractive(adj)khích

thú vị/ɪn ðə ˈmɪdl ɒv /thân thiện

hấp dẫn, thu

hút

nằm giữa17. more…. than I/mɔː ... ðæn aɪ ɪks

ˈpɛktɪd /.... .hơn là tơi

mong đợi.18. One day/wʌn deɪ /Một ngày nào

đó .16. in the middleofexpectedII. Grammar

1.

Hỏi về địa điểm mà ai đó muốn đến thăm

(?) Which place would + S + like to visit, ... or ...?

(+) S + would like to visit ...

Ví dụ:

Which place would you like to visit, I would like to visit Tran Quoc

Tran Quoc Pagoda or Trang Tien

Pagoda.

Bridge?

(Tớ thích đi thăm chùa Trấn

(Bạn thích thăm địa điểm nào,

Quốc.)

chùa Trấn Quốc hay Cầu Tràng

Tiền?)

Which place would you like to visit, I would like to visit a pagoda.

a museum or a pagoda?

(Tớ thích đi thăm một ngơi

(Bạn thích thăm địa điểm nào, viện chùa.)

bảo tàng hay chùa?)

Which place would she like to visit, She would like to visit Ben

Ben Thanh market or the City

Thanh market.

Theater?

Cơ ấy thích đi chợ Bến Thành.

65Cơ ấy thích thăm địa điểm nào,

chợ Bến Thành hay Nhà hát lớn?

Which place would Tom like to visit,

Bai Dinh pagoda or Hoa Lu temple?

Tom thích thăm địa điểm nào, chùa

Bái Đính hay đền Hoa Lư?He would like to visit Bai Dinh

pagoda.

Anh ấy thích đi thăm chùa Bái

Đính.2. Hỏi về ai đó nghĩ gì về 1 nơi nào đó

(?) What do/does + S + think of...?

(+) It’s more ... than + S + expected.

Ví dụ:

What do you think of Thien Mu

It is larger than I expected.

Pagoda?

Nó lớn hơn tớ mong đợi.

Bạn nghĩ gì về chùa Thiên Mụ?

What do you think of Ha Long Bay? It is more attractive than I

Bạn nghĩ gì về Vịnh Hạ Long?

expected.

Nó hấp dẫn hơn tớ mong đợi.

What do you think of Dam Sen

It is more exciting than I

Park?

expected.

Bạn nghĩ gì về cơng viên nước Đầm Nó lý thú hơn tớ mong đợi.

Sen?

What does Loan think of Hanoi

It is noisier than she expected.

City?

Nó ồn ào hơn cơ ấy mong đợi.

Loan nghĩ gì thành phố Hà Nội?

What does Tony think of Thu Le

It is more interesting than he

zoo?

expected.

Tony nghĩ gì về sở thú Thủ Lệ?

Nó thú vị hơn anh ấy mong đợi.

What does Tony think of Phu Quoc

It is more beautiful than he

island?

expected.

Tony nghĩ gì về đảo Phú Quốc?

Nó đẹp hơn anh ấy mong đợi.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

6667UNIT 20: WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN

THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE?

I.VOCABULARY

English

Part of

speech

(n)

1. lakePronunciati

on

/leik/Vietnamese

hồ2.countr

yside(n)/ˈkʌntrɪˌsaɪd/vùng quê3.mount

ain(n)/ˈmaʊntɪn/núi nontown(n)/taʊn/thị trấncountr(n)/ˈkʌntri/đất nước(n)/ ʃɒp/cửa hàng(n)/'ma:kit/chợ(adj)/'frendli/thân thiện(adj)/ ʧiːp/rẻ(adj)/ smɔːl/nhỏ bé(adj)/ lɑːʤ/to, lớn(adj)/ ˈbɪzi/bận rộn(adj)/ ˈnɔɪzi/ồn ào,(adj)/ ˈbjuːtəfʊl/xinh đẹp15. quiet(adj)/ ˈkwaɪət/16. expens(adj)/ ik’spensiv/yên lặng, yên

tĩnh

đắt đỏ(adj)/ ˈpiːsfʊl/yên bình(adj)/ naɪs/xinh xắn, đẹp đẽ4.

5.

y6. shop

7. market

8. friendly

9. cheap

10. small

11. large

12. busy

13. noisy

14. beautif

ulive17. peacef

ul18. nice

II. GRAMMARCách thêm er vào sau tính từ:

1. Hầu hết ta thêm –er vào sau tính từ 1 âm tiết

tall

taller

small

smaller

Chú ý: · Nếu tính từ tận cùng bằng e, chúng ta chỉ thêm -r:

nice

nicer

large

larger

2.

Nếu tính từ 2 âm tiết tận cùng là y mà trước nó là 1 phụ âm thì

chúng ta đổi y thành i trước khi thêm -er

happy

happier

easy

easier

68Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nó không xa lắm. Bạn có thể đi bộ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×