1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 1)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Mơn Toán 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 45 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

BÀI 1: Điểm kiểm tra mơn Tốn của 20 học sinh được liệt kê trong bảng sau:

89710576796410Câu 1: Tần số học sinh có điểm 7 là:

A. 7B. 6C. 8D. 5Câu 2: Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là:

A. 7B. 20C. 10D. 15Câu 3: Mốt của dấu hiệu là:

A. 6B. 5C. 7D. 4Câu 4: Tần số của học sinh có điểm 10 là:

A. 4B. 3C. 5D. 2Câu 5: Số trung bình cộng là:

A. 7,82B. 7,55C. 8,25D. 7,65Câu 6: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 8B. 10C. 20D. 7BÀI 2: Số cân nặng của 20 bạn học sinh lớp 7A được ghi lại như sau (tính tròn kg)

323630323628323032314528Câu 7: Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu đó?

A. 5B. 10C. 20D. 6Câu 8: Người nhẹ nhất là bao nhiêu? Người nặng nhất là bao nhiêu?

A. Người nhẹ nhất là 28kg, người nặng nhất là 36kg

B. Người nhẹ nhất là 28kg, người nặng nhất là 45kg

C. Người nhẹ nhất là 25kg, người nặng nhất là 36kg

D. Người nhẹ nhất là 30kg, người nặng nhất là 45kg

Câu 9: Số các giá trị của dấu hiệu là:

A. 10B. 20C. 6D. 5Câu 10: Dấu hiệu ở đây là:

A. Số cân nặng của mỗi học sinh lớp 7A

B. Số cân nặng của học sinh cả lớp

C. Số cân nặng của 20 bạn học sinh lớp 7A

D. Số cân nặng của học sinh cả trường

BÀI 3: Điều tra số giấy vụn thu được của các lớp ở trường A được ghi lại bảng

sau (đơn vị tính là kilogam)5860576057586160Câu 11: Bảng trên được gọi là:

A. Bảng tần số

B. Bảng phân phối thực nghiệm

C. Bảng thống kê số liệu ban đầu

D. Bảng dấu hiệu

Câu 12: Đơn vị điều tra ở đây là:

A. 12

B. Trường THCS A

C. Số giấy vụn thu được

D. Một lớp học của trường THCS A

Câu 13: Các giá trị khác nhau là:

A. 4B. 57;58;60C. 12D. 57;58;60;61BÀI 4: Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh

nam và ghi lại ở bảng sau:

138141145145139140141138141139141143Câu 14: Thầy giáo đã đo chiều cao của bao nhiêu bạn?

A. 18B. 20C. 16D. 22Câu 15: Số bạn có chiều cao thấp nhất là bao nhiêu?

A. 2B. 3C. 4D. 1Câu 16: Có bao nhiêu bạn có chiều cao là 143cm.

A. 4B. 3C. 2D. 1Câu 17: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 7B. 8C. 9D. 10Câu 18: Mốt của dấu hiệu là:

A. 140B. 141C. 142D. 143Câu 19: Chiều cao trung bình của nhóm học sinh nam là:

A. 140,5B. 141,54C. 142,5D. 141,45Câu 20: Số bạn nam có chiếu cao là 150cm chiếm số phần trăm là:

A. 15%B. 12%C. 5%D. 10%BÀI 5: Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Văn của học sinh lớp 7B được

cô giáo ghi lại trong bảng sau:

56436346454245362646Câu 21: Lớp 7B có bao nhiêu học sinh?

A. 32B. 36C. 40D. 41Câu 22: Số lỗi trung bình trong mỗi bài kiểm tra là:

A. 4,5625B. 4,58C. 4,6235D. 4, 2536Câu 23: Mốt của dấu hiệu là:

A. 6B. 5C. 3D. 4Câu 24: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 6B. 8C. 7D. 5Câu 25: Số lỗi chính tả là 6 chiếm bao nhiêu phần trăm:

A. 22,5%B. 21,875%C. 21,785%D. 22,687%Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 0.4 điểm

123456BBCDBD91011121314BCCBDB171819202122ABDCAABảng tần số bài 1:

Giá trị (x)45678Tần số (n)11264Bảng tần số bài 2:

Giá trị (x)28303132Tần số (n)3356Bảng tần số bài 3:

Giá trị (x)575860Tần số (n)333Bảng tần số bài 4:

Giá trị (x)1381391401411Tần số (n)23452Bảng tần số bài 5:

Giá trị (x)23456Tần số (n)36957Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Mơn Tốn 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 45 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

BÀI 1: Kết quả kiểm tra môn Văn của học sinh lớp 7B như sau:

68589889759793889731076868Câu 1: Dấu hiệu điều tra là gì?

A. Điểm kiểm tra cuối kì I

B. Điểm kiểm tra mơn Tốn lớp 7AC. Điểm kiểm tra mơn Văn lớp 7B

D. Điểm kiểm tra miệng của khối 7

Câu 2: Lớp 7B có bao nhiêu học sinh?

A. 35B. 30C. 40D. 45Câu 3: Mốt của dấu hiệu là:

A. 6B. 7C. 8D. 10Câu 4: Điểm trung bình mơn Văn của 35 học sinh là:

A. 7,44B. 7,45C. 7,34D. 7,23Câu 5: Tần số học sinh được được 7 là:

A. 3B. 4C. 5D. 6Câu 6: Số học sinh đạt điểm 9 chiếm số phần trăm là:

A. 22,97%B. 24,31%C. 23,22%D. 22,86%Câu 7: Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu

A. 7B. 6C. 8D. 9Câu 8: Giá trị có tần số nhỏ nhất là:

A. 3 và 10B. 3 và 9C. 10 và 8D. 7 và 10Câu 9: Phần trăm giá trị có tần số là 5 là:

A. 16,1%B. 15,71%C. 27,12%D.14,28%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 1)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×