1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

C. Điểm kiểm tra môn Văn lớp 7B

D. Điểm kiểm tra miệng của khối 7

Câu 2: Lớp 7B có bao nhiêu học sinh?

A. 35B. 30C. 40D. 45Câu 3: Mốt của dấu hiệu là:

A. 6B. 7C. 8D. 10Câu 4: Điểm trung bình mơn Văn của 35 học sinh là:

A. 7,44B. 7,45C. 7,34D. 7,23Câu 5: Tần số học sinh được được 7 là:

A. 3B. 4C. 5D. 6Câu 6: Số học sinh đạt điểm 9 chiếm số phần trăm là:

A. 22,97%B. 24,31%C. 23,22%D. 22,86%Câu 7: Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu

A. 7B. 6C. 8D. 9Câu 8: Giá trị có tần số nhỏ nhất là:

A. 3 và 10B. 3 và 9C. 10 và 8D. 7 và 10Câu 9: Phần trăm giá trị có tần số là 5 là:

A. 16,1%B. 15,71%C. 27,12%D.14,28%BÀI 2: Số điểm kiểm tra 15 phút mơn Tốn của một lớp 7 của một trường THCS

được ghi lại trong bảng sau:

Giá trị (x)2356Tần số (n)3476Câu 10: Số học sinh được kiểm tra là:

A. 40B. 42C. 35D. 36Câu 11: Mốt của dấu hiệu là:

A. 7B. 8C. 9D. 10Câu 12: Điểm trung bình của các học sinh trong lớp là:

A. 6,45B. 6,35C. 6,76D. 6,75Câu 13: Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu?

A. 5B. 6C. 7D. 8Câu 14: Phần trăm giá trị có tần số nhỏ nhất là:

A. 3%B. 4%C. 5%D. 6%BÀI 3: Điểm số trong các lần bắn của một xạ thủ thi bắn súng được ghi lại trong

bảng sau:

8910881010991010979101Câu 15: Xạ thủ đã bắn được số phát súng là:

A. 20B. 25C. 30D. 35Câu 16: Số điểm thấp nhất của các lần bắn là :

A. 5B. 6C. 7D. 8Câu 17: Số lần xạ thủ đạt điểm 10 là:

A. 7B. 8C. 9D. 3Câu 18: Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu

A. 8B. 7C. 3D. 4Câu 19: Tần số của điểm 8 là:

A. 3B. 4C. 5D. 6BÀI 4: Điểm kiểm tra mơn Tốn của 20 học sinh được liệt kê trong bảng sau:

8976797871079Câu 20: Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là:

A. 10B. 7C. 20D. 12Câu 21: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 7B. 10C. 20D. 8Câu 22: Tần số của học sinh có điểm 10 là:

A. 5B. 4C. 3D. 2Câu 23: Tần số học sinh có điểm 7 là:

A. 7B. 6C. 8D. 5Câu 24: Mốt của dấu hiệu là:

A. 6B. 7C. 5D. 8Câu 25: Số trung bình cộng là:

A. 7,55B. 8,25C. 7,82D. 7,65

Đáp án và thang điểmMỗi câu trả lời đúng được 0.4 điểm

12345CACCD8910111ADABB51617181ACCDC22232425DBBABảng tần số bài 1:

Giá trị (x)35678Tần số (n)23569Bảng tần số bài 3:

Giá trị (x)789Tần số (n)155Bảng tần số bài 4:

Giá trị (x)45678Tần số (n)11264Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....Mơn Tốn 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 45 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

BÀI 1: Điểm kiểm tra một tiết mơn Tốn của học sinh lớp 7A được ghi lại như

sau:

Điểm (x)345Tần số (n)328Điểm (x)789Tần số (n)544Câu 1: Dấu hiệu cần quan tâm là gì?

A. Điểm kiểm tra

B. Điểm kiểm tra của học sinh

C. Điểm kiêm tra một tiết mơn Tốn

D. Điểm kiêm tra một tiết mơn Tốn của học sinh lớp 7A

Câu 2: Dấu hiệu có bao nhiêu giá trị khác nhau:

A. 8B. 10C. 40D. 12Câu 3: Số học sinh trong lớp là;

A. 30B. 35C. 40Câu 4: Mốt của dấu hiệu là:D. 45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×