1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 3)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 3)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mơn Tốn 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 45 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

BÀI 1: Điểm kiểm tra một tiết mơn Tốn của học sinh lớp 7A được ghi lại như

sau:

Điểm (x)345Tần số (n)328Điểm (x)789Tần số (n)544Câu 1: Dấu hiệu cần quan tâm là gì?

A. Điểm kiểm tra

B. Điểm kiểm tra của học sinh

C. Điểm kiêm tra một tiết mơn Tốn

D. Điểm kiêm tra một tiết mơn Tốn của học sinh lớp 7A

Câu 2: Dấu hiệu có bao nhiêu giá trị khác nhau:

A. 8B. 10C. 40D. 12Câu 3: Số học sinh trong lớp là;

A. 30B. 35C. 40Câu 4: Mốt của dấu hiệu là:D. 45A. Mo = 6B. Mo = 10C. Mo = 12D. Mo = 40Câu 5: Điểm trung bình mơn Tốn của cả lớp là:

A. 5,8B. 6,3C. 6,5D. 6,7Câu 6: Điểm 9 có tần số bao nhiêu

A. 2B. 3C. 4D. 5Câu 7: Giá trị có tần số nhỏ nhất là:

A. 3B. 6C. 9D. 4Câu 8: Phần trăm của giá trị có tần số lớn nhất là:

A. 50%B. 30%C. 15%D. 10%BÀI 2: Điểm kiểm tra toán (1 tiết) của học sinh lớp 7A được bạn lớp trưởng ghi

lại ở bảng sau:Câu 9: Số học sinh làm bài kiểm tra là:

A. 40B. 45C. 50D. 55Câu 10: Điểm trung bình của lớp 7A là:

A. 6,7B. 6,6C. 6,8Câu 11: Dấu hiệu điều tra là:D. 6,9A. Điểm kiểm tra toán (1 tiết) của học sinh lớp 7A

B. Số học sinh của lớp 7A

C.Điểm kiểm tra miệng của lớp 7A

D. Số học sinh nữ của lớp 7A

Câu 12: Mốt của dấu hiệu là

A. 10B. 5C. 9D. 3Câu 13: Số học sinh được điểm 9 chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 30%B. 25%C. 20%D. 10%Câu 14: Có bao nhiêu học sinh đạt điểm dưới trung bình ( dưới 5)

A. 7B. 17C. 18D. 8BÀI 3: Thời gian giải 1 bài toán của 30 học sinh được ghi lại trong bảng sau (thời

gian là phút)Câu 15: Dấu hiệu cần quan tâm là:

A. Thời gian làm bài 1 tiết của học sinh

B. Thời gian giải một bài toán của 30 học sinh

C. Thời gian làm văn của học sinh

D. Thời gian làm bài học kì Tốn của 30 học sinh

Câu 16: Mốt của dấu hiệu là:A. 15B. 12C. 9 và 10D. 8Câu 17: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 6B. 7C. 8D. 9Câu 18: Thời gian giải bài toán thấp nhất là:

A. 5B. 3C. 7D. 9Câu 19: Thời gian giải là 10 phút chiếm bao nhiêu phần trăm

A. 26, 86%B. 25, 68%C. 26,67%D. 27,66%Câu 20: Có bao nhiêu bạn giải bài toán trong 12 phút

A. 7B. 6C. 4D. 5Câu 21: Thời gian giải bài tốn đó trung bình của 30 học sinh là:

A. 8,0%B. 8,5%C. 9,0%D. 9,5%BÀI 4: Số học sinh nữ của các lớp trong một trường THCS được ghi lại trong

bảng dưới đây

171820162418241722202218Câu 22: Dấu hiệu cần tìm hiểu là:A. Số lớp trong một trường THCS

B. Số lượng học sinh nữ trong một lớp

C. Số lớp và số học sinh nữ của mỗi lớp

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 23: Tần số lớp có 18 học sinh nữ là:

A. 3B. 4C. 5D. 6Câu 24: Số lớp có nhiều học sinh nữ nhât là:

A. 2B. 3C. 4D. 5Câu 25: Theo điều tra, số lớp có 20 học sinh nữ trở lên chiếm tỉ lệ:

A. 20%B. 25%C. 30%D. 35%Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 0.4 điểm

12345DACAB8910111BCAAB151617181BCAAC22232425BCACBảng tần số bài 2:

Giá trị (x)34567Tần số (n)341086Bảng tần số bài 3:

Giá trị (x)57910Tần số (n)3488Bảng tần số bài 4:

Giá trị (x)151617182Tần số (n)32452Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....Mơn Tốn 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 45 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Chọn câu trả lời sai

A. Số tất cả các giá trị (không nhất thiết phải khác nhau) của dấu hiệu bằng số các

đơn vị điều tra

B. Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê

C. Tần số của một giá trị là số các đơn vị điều tra

D. Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá

trị đó.

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng

A. Tần số là các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu

B. Tần số của một giá trị là một giá trị của dấu hiệu

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

BÀI 1: Thời gian giải xong một bài tốn (tính theo phút) của 30 học sinh được ghi

lại trong bảng sau:

106148735331084789997Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 3)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×