1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 4)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 4)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mơn Tốn 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 45 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Chọn câu trả lời sai

A. Số tất cả các giá trị (không nhất thiết phải khác nhau) của dấu hiệu bằng số các

đơn vị điều tra

B. Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê

C. Tần số của một giá trị là số các đơn vị điều tra

D. Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá

trị đó.

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng

A. Tần số là các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu

B. Tần số của một giá trị là một giá trị của dấu hiệu

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

BÀI 1: Thời gian giải xong một bài tốn (tính theo phút) của 30 học sinh được ghi

lại trong bảng sau:

106148735331084789997Câu 3: Dấu hiệu cần quan tâm là:

A. Thời gian giải xong một bài toán của 30 học sinh

B. Thời gian làm bài kiểm tra của học sinh

C, Số học sinh tham gia giải toán

D. Thời gian làm xong bài văn của học sinh

Câu 4: Số học sinh giải bài toán trong 9 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 17,66%B. 17,3%C. 16,67%D. 16,9%Câu 5: Thời gian học sinh giải xong bài toán đó nhanh nhất là:

A. 2B. 3C. 4D. 5Câu 6: Thời gian giải tốn trung bình của 30 học sinh là:

A. 8,27B. 7,27C. 7,72D. 6,72Câu 7: Mốt của dấu hiệu là:

A. 10B. 15C. 7D. 8BÀI 2: Thời gian đi từ nhà đến trường (tính theo phút) của 40 học sinh được ghi

lại trong bảng sau:

10612873533108578101012776781010Câu 8: Thời gian đi từ nhà đến trường trung bình của 40 học sinh là:

A. 8,375B. 8,47C. 7,86D. 7,95Câu 9: Có bao nhiêu học sinh đi từ nhà đến trường 10 phút?

A. 6B. 9C. 10D. 5Câu 10: Mốt của dấu hiệu là:

A. 10B. 12C. 15D. 8Câu 11: Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu?

A. 11B. 10C. 9D. 8Câu 12: Số bạn đi từ nhà đến trường trong 12 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 6%B. 5%C. 6,3%D. 5,5%Câu 13: Thời gian đi từ nhà đến trường nhanh nhất là:

A. 1B. 2C. 4D. 3Câu 14: Có bao nhiêu bạn đi từ nhà đến trường mất hơn 10 phút?

A. 27B. 37C. 26D. 18BÀI 3: Điều tra về số con trong mỗi gia đình của 40 gia đình của một thơn được

ghi lại trong bảng sau

122353533425320122221212Câu 15: Có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?

A. 38B. 40C. 42D. 36Câu 16: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 4B. 5C. 6D. 7Câu 17: Mốt của dấu hiệu là:

A. 10B. 15C. 2D. 6Câu 18: Tần số của gia đình có 2 con là:

A. 2B. 6C. 10D. 15Câu 19: Số gia đình có 5 con chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 10%B. 15%C. 12%D. 11%Câu 20: Số gia đình khơng có con chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 5%B. 6%C. 7%D. 4%BÀI 4: Thời gian giải xong một bài tốn (tính theo phút) của 40 học sinh được ghi

lại trong bảng sau:

1057563981073498131341310987812Câu 21: Dấu hiệu cần quan tâm là:

A. Thời gian làm bài kiểm tra học kì tốn

B. Số học sinh nữ trong 40 học sinh

C. Thời gian giải xong một bài toán của 30 học sinh

D. Thời gian giải xong một bài toán của 40 học sinh

Câu 22: Số trung bình cộng là:

A. 7.8B. 7,75C. 7,725D. 7,97Câu 23: Có bao nhiêu bạn giải xong bài tốn trong 12 phút?

A. 2B. 3C. 4D. 5Câu 24: Số bạn giải xong bài tốn đó trong 5 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 7,67%B. 7,5%C. 7,34%D.7,99%Câu 25: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 9B. 10C. 11D. 12

Đáp án và thang điểmMỗi câu trả lời đúng được 0.4 điểm12345CCACB8910111ACADB151617181BCCDA22232425CABBBảng tần số bài 1:

Giá trị (x)345Tần số (n)432Giá trị (x)8910Tần số (n)653Bảng tần số bài 2:Giá trị (x)3567810Tần số (n)4328710Bảng tần số bài 3:

Giá trị (x)0123Tần số (n)210156Bảng tần số bài 4:

Dấu hiệu (x)34Tần số (n)43Dấu hiệu (x)89Tần số (n)76Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Mơn Tốn 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:Theo dõi thời gian làm một bài tốn (tính bằng phút) của 40 học sinh, cô giáo lập

được bảng sau:

Thời gian (x)456789Tần số (n)4332104Câu 1: Mốt của dấu hiệu là:

A. 10B. 8C. 7D. 12Câu 2: Số các giá trị của dấu hiệu là:

A. 12B. 9C. 40D. 8Câu 3: Tần số 6 là của giá trị:

A. 10B. 4C. 5D. 3Câu 4: Tần số học sinh làm bài trong 11 phút là;

A.6B. 9C. 8D. 7Câu 5: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 40B. 12C. 9D. 8Câu 6: Giá trị trung bình của bảng trên (làm tròn một chữ số thập phân) là:

A. 8,3B. 8,2C. 8,5D. 8,1B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (5 điểm) Điểm kiểm tra một tiết mơn Tốn của học sinh lớp 7A được giáo

viên ghi lại như sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 4)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×