1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo dõi thời gian làm một bài tốn (tính bằng phút) của 40 học sinh, cô giáo lập

được bảng sau:

Thời gian (x)456789Tần số (n)4332104Câu 1: Mốt của dấu hiệu là:

A. 10B. 8C. 7D. 12Câu 2: Số các giá trị của dấu hiệu là:

A. 12B. 9C. 40D. 8Câu 3: Tần số 6 là của giá trị:

A. 10B. 4C. 5D. 3Câu 4: Tần số học sinh làm bài trong 11 phút là;

A.6B. 9C. 8D. 7Câu 5: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 40B. 12C. 9D. 8Câu 6: Giá trị trung bình của bảng trên (làm tròn một chữ số thập phân) là:

A. 8,3B. 8,2C. 8,5D. 8,1B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (5 điểm) Điểm kiểm tra một tiết mơn Tốn của học sinh lớp 7A được giáo

viên ghi lại như sau:10377758768977610454595876a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b. Có bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra?

c. Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng?

d. Tìm mốt của dấu hiệu

e. Số học sinh làm bài kiểm tra dưới điểm trung bình (số điểm nhỏ hơn 5) chiếm tỉ

lệ bao nhiêu?

f. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng tương ứng với bảng tần số.

Câu 2: (2 điểm) Điểm kiểm tra mơn tốn của lớp 7B được ghi lại như sau:

Giá trị (x)2356Tần số (n)3m87Biết số trung bình cộng là 6 và m + n = 7. Tìm m và n

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

1234BCDCB. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1

a. Dấu hiệu: Điểm kiểm tra một tiết mơn Tốn của mỗi học sinh 0,5đ

b. Có 40 học sinh làm bài kiểm tra 0,5đ

c. Bảng tần số và số trung bình cộng

- Bảng tần số: 0,5đ

Giá trị (x)34567Tần số336410- Số trung bình cộng

X = (3.3 + 4.3 + 5.6 + 6.4 + 7.10 + 8.7 + 9.3 + 10.4)/40 = 268/40 = 6,71đ

d. Mốt của dấu hiệu Mo = 7 0,5đ

e. Số học sinh có số điểm kiểm tra dưới trung bình là 6 học sinh chiếm tỉ lệ :

(6.100%)/40=15% 1đ

f. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng 1đCâu 2

Ta có N = 3 + m + 8 + 7 + 2 + 9 + n

= 29 + m + n = 29 + 7 = 36

Vì số trung bình cộng là 6 nên ta có

X = (2.3 + 3m + 5.8 + 6.7 + 7.2 + 8.9 + 10n)/36 = 6

⇒ 174 + 3m + 10n = 216 ⇒ 3m + 10n = 42 1đ

Vì m + n = 7 ⇒ m = 7 - n

Ta có: 3(7 - n) + 10n = 42 ⇒ 21 - 3n + 10n = 42

⇒ 7n = 21 ⇒ n = 3 và m = 4 1đ

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....Mơn Toán 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Điểm mơn Tốn của một nhóm học sinh được cho bởi bảng sau:

9797106879885Câu 1: Có bao nhiêu học sinh trong nhóm?

A. 22B. 20C. 10D. 18Câu 2: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 10B. 8C. 20D. 6Câu 3: Tần số học sinh có điểm 7 là:

A. 8B. 5C. 4D. 3Câu 4: Mốt của dấu hiệu là:

A. 7B. 6C. 9D. 8Câu 5: Tần số của giá trị lớn nhất là:

A. 1B. 2C. 5D. 4Câu 6: Điểm trung bình của nhóm học sinh này là:

A. 7,52B. 7,50C. 8,0D. 7,8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×