1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Số từ dùng sai trong mỗi bài (x)01Số bài có từ sai (n)612Câu 1: Dấu hiệu điều tra là:

A. Các bài văn

B. Thống kê số từ dùng sai

C. Số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7

D. Thống kê số từ

Câu 2: Tổng số bài văn của học sinh được thống kê là:

A. 36B. 45C. 38D. 5Câu 3: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 9B. 45C. 10D. 6Câu 4: Mốt của dấu hiệu là:

A. 12B. 8C. 0 và 3D. 1Câu 5: Tổng các giá trị của dấu hiệu là:

A. 45B. 148C. 142Câu 6: Tần số của giá trị 6 là:

A. 2B.3C. 0D. 4B. Phần tự luận (7 điểm)D. 150Câu 1: (5 điểm) Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của

một lớp như sau:

353536373025254042404037403537404242363540263025a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b. Lớp có bao nhiêu bạn làm bài tập

c. Lập bảng tần số

d. Tính giá trị trung bình

e. Tìm Mốt của dấu hiệu

f. Vẽ biểu đồ đoạn thẳngCâu 2: (2 điểm) Điểm kiểm tra một tiết mơn tốn của một tổ học sinh gồm 10 học

sinh được ghi lại trong bảng tần số sau:

Điểm (x)5Tần số (n)nBiết điểm trung bình cộng bằng 6,8. Hãy tìm giá trị của n.

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

1234CBADB. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1

a. Dấu hiệu: Thời gian làm bài tập của thời gian một lớp (0,5 điểm)

b. Có 40 học sinh làm bài (0,5 điểm)

c. Bảng tần số 1 điểm

Giá trị (x)2526303536Tần số43464d. Số trung bình cộng :

X = (25.4 + 26.3 + 30.4 + 35.6 + 36.4 + 37.4 + 40.11 + 42.4)/40 = 1408/40 =

35,2(1 điểm)

e. Mốt của dấu hiệu Mo = 40 (1 điểm)

f. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (1 điểm)

Câu 2

Ta có (5n + 6.5 + 9.2 + 10.1)/10 = 6,8(1 điểm)

Suy ra 5n + 58 = 68 ⇒ 5n = 10 ⇒ n = 2(1 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....Mơn Tốn 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Kết quả thống kê số từ dùng sai trong mỗi bài văn của các học sinh của một lớp 7

được ghi lại trong bảng sau:

Số từ dùng sai trong mỗi bài (x)01Số bài có từ sai (n)612Câu 1: Dấu hiệu điều tra là:

A. Các bài văn

B. Thống kê số từ dùng sai

C. Số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7

D. Thống kê số từ

Câu 2: Tổng số bài văn của học sinh được thống kê là:

A. 36B. 45C. 38D. 5Câu 3: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 9B. 45C. 10D. 6Câu 4: Mốt của dấu hiệu là:

A. 12B. 8C. 0 và 3D. 1Câu 5: Tổng các giá trị của dấu hiệu là:

A. 45B. 148C. 142D. 150Câu 6: Tần số của giá trị 6 là:

A. 2B.3C. 0D. 4B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (5 điểm) Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của

một lớp như sau:

353536373025254042404037403537404242363540263025a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b. Lớp có bao nhiêu bạn làm bài tập

c. Lập bảng tần số

d. Tính giá trị trung bình

e. Tìm Mốt của dấu hiệu

f. Vẽ biểu đồ đoạn thẳngCâu 2: (2 điểm) Điểm kiểm tra một tiết mơn tốn của một tổ học sinh gồm 10 học

sinh được ghi lại trong bảng tần số sau:

Điểm (x)5Tần số (n)nBiết điểm trung bình cộng bằng 6,8. Hãy tìm giá trị của n.

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

1234CBADB. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1

a. Dấu hiệu: Thời gian làm bài tập của thời gian một lớp (0,5 điểm)

b. Có 40 học sinh làm bài (0,5 điểm)

c. Bảng tần số 1 điểm

Giá trị (x)2526303536Tần số43464d. Số trung bình cộng :

X = (25.4 + 26.3 + 30.4 + 35.6 + 36.4 + 37.4 + 40.11 + 42.4)/40 = 1408/40 =

35,2(1 điểm)

e. Mốt của dấu hiệu Mo = 40 (1 điểm)

f. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (1 điểm)

Câu 2

Ta có (5n + 6.5 + 9.2 + 10.1)/10 = 6,8(1 điểm)

Suy ra 5n + 58 = 68 ⇒ 5n = 10 ⇒ n = 2(1 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....Mơn Tốn 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Điểm kiểm tra môn Toán HKI của các bạn học sinh lớp 7A được thống kê theo

bảng 1 sau:

Điểm (x)45678Tần số (n)14151410Câu 1: Dấu hiệu điều tra là:

A. Điểm kiểm tra toán HKII của lớp 7A

B. Điểm kiểm tra 1 tiết của lớp 7A

C. Điểm kiểm tra toán HKI của mỗi bạn học sinh lớp 7A

D.Điểm kiểm tra 15 phút của học sinh lớp 7A

Câu 2: Tần số của điểm 5 ở bảng 1là:

A. 4B. 14C. 10D. 1Câu 3: Mốt của dấu hiệu điều tra ở bảng một là:

A. 4B. 5C. 6D. 7Câu 4: Số trung bình cộng của dấu hiệu điều tra ở bảng 1 là:

A. 6,94B. 6,0C. 6,91D. 6,9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×