1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 1)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 1)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 5: Bậc của đơn thức 5x2 y3 z2 yx là:

A. 7B. 8C. 9D. 10Câu 6: Giá trị của biểu thức A = 2x3yz - yz tại x = 1, y = 2, z = -1 là:

A.-4B.2C.-2D.4Câu 7: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. 1- xy2B.2x + 3yC.2xy(1 - x)D. 3ayx(-3xy)Câu 8: Hệ số của đơn thức (-1/2 xy2 )2làCâu 9: Cho đơn thức A = x2 y3 z. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Đơn thức A có bậc là 5

B. Giá trị của A tại x = 1, y = -1, z = 2 là -2

C. Hệ số của đơn thức A là 0

D. Đơn thức A đồng dạng với đơn thức-3y3 x2 z

Câu 10: Biết rằng đơn thức 1/3 ax2 y3 nhận giá trị bằng 8/3 khi x = 1, y = 2. Tìm

a?

A. 1B. 2C. 3D. 4

Đáp án và thang điểmMỗi câu trả lời đúng được 1 điểm

1234ADBA6789CDBCCâu 1: Chọn ACâu 2: Ta có:

Chọn DCâu 3: Chọn BCâu 4: Ta có:

Chọn A

Câu 5: Ta có: 5x2y3z2 yx = 5.(x2x)(y3.y)z2 = 5x3y4z2. Chọn C

Câu 6: Thay x = 1, y = 2, z = -1 vào biểu thức ta có

(2.1)3.2.(-1)-2.(-1) = -2.

Chọn C

Câu 7: Chọn D

Câu 8:Ta có:. Hệ số của đơn thức là 1/4. Chọn BCâu 9: Chọn CCâu 10: Thay x = 1, y = 2 vào

Chọn A

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Mơn Tốn 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Số 1 là đơn thức

B. Số 0 là đơn thức bậc 0

C. Đơn thức x2yz có phần hệ số bằng 0

D. Hai đơn thức x2y và -x2y đồng dạngCâu 2: Đơn thức thu gọn của đơn thứcCâu 3: Đơn thức đồng dạng với đơn thức -7/2 x5 y2 là:là:Câu 4: Bậc của đơn thức A = 3/4 (xy)2xy2 là:

A. 5B. 6C. 7D. 8Ta có:

Câu 5: Giá trị của biểu thức x2 + 5x - 6 tại x = 2 là:

A. 5B. 6C. 7D. 8Câu 6: Kết quả thu gọn của biểu thức -5x2y5 - 2x2y5 + 3x2y5

A. -4x2y5B. -7x2y5C. -4x5y2D. 4x2y5Câu 7: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là đơn thức?

A. -6x2yxB. 1C. 6xy(-3x2y)D. 3xy(1-x)Câu 8: Tìm a để bậc của đơn thức 5xay2 bằng 5

A. 3B. 2C. 5D. 4Câu 9: Tích của hai đơn thứcCâu 10: Phần hệ số của đơn thứclà:là:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 1)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×