1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 3)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 3)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 6: Tổng các đơn thức đồng dạng -4x2y5, -1/4 x2 y5 và 2x2 y5 là:Câu 7: Bậc của đơn thức B = -2/3 x2 yz2 xyz2 là:

A. 9B. 8C. 7D. 6Câu 8: Cho đơn thức A = xa yx2 yb. Giá trị của a,b để A đồng dạng với đơn thức

x5 y2 là:

A. a = 1,b = 1B. a = 3,b = 0C. a = 1,b = 3D.a = 3,b = 1Câu 9: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. 2x(1 + y)B. x2-1C. -2ax2D. 1-xCâu 10: Tìm a để hệ số của tổng hai đơn thức 2ax4 y,x4 y bằng 3

A. 1B. 2C. 3D. 4

Đáp án và thang điểmMỗi câu trả lời đúng được 1 điểm

123BCD678BADCâu 1: Chiều rộng là a - 3 (m). Khi đó diện tích là a(a - 3). Chọn B

Câu 2: Chọn CCâu 3: Chọn DCâu 4: Chọn C

Đơn thức đồng dạng với đơn thức 3/2x2yz2 là:

-x2yz2 và -1/2x2yz2.

Câu 5: Chọn BThay x=1,y=1/2 vào biểu thức

Câu 6: Chọn BCâu 7: Bậc của đơn thức là 3 + 2 + 4 = 9. Chọn ACâu 8: Ta có: A = xayx2yb = (xa x2 )(yyb )=xa+2 y1+b

Để A đồng dạng với đơn thức x5y2 thì a + 2 = 5, 1 + b = 2. Khi đó a = 3, b = 1

Chọn D

Câu 9: Chọn C

Câu 10: Ta có tổng 2ax4y + x4 y = (2a + 1) x4y

Vì hệ số của đơn thức bằng 3 nên 2a + 1 = 3 ⇒ a = 1. Chọn A

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Mơn Tốn 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc là a(km/h) trong khoảng thời gian là

t(h). Biểu thức biểu thị quãng đường AB là:

A. atB. a + tC. a/tD. 2atCâu 2: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là đơn thức?Câu 3: Đơn thức thu gọn của đơn thức A = (-1/3 xy)3x2y2z3là:A. x3y3z3CâuB. -x3y3z34: TíchC. -x3y3z2củahaiD. -(1/9 x)3y3z^3đơnthứclà:

Câu 5: Đơn thức đồng dạng với đơn thức -3x2yz là:Câu 6: Bậc của đơn thức

A. 7B. 8C. 9là:D. 10Câu 7: Giá trị của biểu thức 1/3 x2y2-3xy tại x = 1,y = -3 là:

A. 12B. 11C. 10D. 9Câu 8: Tổng ba đơn thức đồng dạng 3x2y, -1/2 x2y và -2x2y là:Câu 9: Cho đơn thức A = x2y3z. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Đơn thức A có bậc là 5

B. Giá trị của A tại x = 1, y = -1, z = 2 là -2

C. Hệ số của đơn thức A là 0

D. Đơn thức A đồng dạng với đơn thức -3y3x2z

Câu 10: Tìm a để bậc của đơn thức -2xayz bằng 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 3)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×